Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích kế hoạch khuyến mãi cho dòng sữa chua Vinamilk 3 tháng đầu năm 2015

Được đăng lên bởi Nguyễn Duy Tân
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 207 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 5: Phân tích kế hoạch khuyến mãi cho dòng sữa chua 3 tháng đầu năm 2015
1.

Giới thiệu về Vinamilk

2.

Giới thiệu về sữa chua

3.

Phân tích kế hoạch khuyến mãi trong 3 tháng đầu năm 2015

3.1

Nội dung ctrinh khuyến mãi:

Vào dịp Tết Ất Mùi 2015, vinamilk đưa ra chương trình khuyến mãi “TẾT VUI NGON KHỎE, BÉ TÍCH LộC
XUÂN”. Vinamilk tặng 1 ống heo phát lộc 12 con giáp khi khách hàng mua 4 lốc sữa chua bất kì của
thương hiệu Vinamilk.
3.2

Mục tiêu khuyến mãi:

-

Kích thích người tiêu dùng tìm mua và sử dụng sản phẩm sữa chua Vinamilk

-

Nhắc nhở khách hàng về sự tồn tại của sản phẩm sữa chua và thương hiệu Vinamilk

-

Thể hiện sự tri ân khách hàng nhân dịp Tết đến

3.3

Hình thức khuyến mãi:

- Hình thức km:
+ Đối với người tiêu dùng:
Quà để gần gói hàng. Ống heo được để gần các sản phẩm của sữa chua Vinamilk, khi mua 4 lốc sữa bất
kì khách hàng sẽ được tặng ống heo 12 con giáp.
Phối hợp chương trình khuyến mãi với quảng cáo. Chương trình khuyến mãi của Vinamilk được phối hợp
với quảng cáo vào dịp Tết Ất Mùi 2015, nhằm tăng mức độ phủ sóng , giúp thông tin về chương trình
khuyến mãi nhanh chóng được nhiều người tiêu dùng biết đến.
Thông điệp Vinamilk muốn truyền tải đến khách hàng: sữa chua vinamilk giáo dục trẻ em biết cách tiết
kiệm tiền và sử dụng tiền 1 cách hợp lý thông qua quà tặng ống heo phát lộc.

...
 !"
"# $%&'()*
# $%&'(
# + !"
#" ,-+
)./01234 !"5'*6+67+891:1);<,$=,>?@A5BC1D?E-
F;G,H#)*I"JK0*-" 0.L*JMN8O
67&)*#
# 3PQR
S >TT6UQR4V'.WPX0Y)*
S ,Z[.'(\]OX0Y'.67&)*
S1^&\+./01
# ?8_
S?8_
`aJ'%6UQR4
b.^c.#dK6e^X0YO)*5L*JMN
8.f6eIJK" 0#
Je067+8'%gX#67+8O)*6e0Je0
'%gX'./01234 !"5h_-0Oc5i0jQ'(67+8
c6e(6UQR4M#
1j&0)*J+(X.'*P+kKMQ
&Q('.WPQ("e0*ljgg.IJK0*-#
Phân tích kế hoạch khuyến mãi cho dòng sữa chua Vinamilk 3 tháng đầu năm 2015 - Người đăng: Nguyễn Duy Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phân tích kế hoạch khuyến mãi cho dòng sữa chua Vinamilk 3 tháng đầu năm 2015 9 10 775