Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích kết quả HĐSXKD của công ty cơ khí

Được đăng lên bởi Lê Hoài
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 5789 lần   |   Lượt tải: 7 lần
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
NỘI DUNG BÁO CÁO
CHƯƠNG 1: TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY THNN THƯƠNG MẠI INOX TÂN AN

1. Giới thiệu chung về công ty THHH thương mại Inox Tân An
2. Quá trình hình thành và phát triển
3. Năng lực chung của công ty
3.1.

Năng lực nhân sự

3.2.

Năng lực tài chính

4. Phương hướng sản xuất kinh doanh
4.1.

Mục tiêu

4.2.

Kế hoạch thực hiện mục tiêu

5. Các khó khăn chính mà doanh nghiệp đang gặp phải
6. Nhận xét tổng quát về tình hình cơ bản của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH
DOANH

1. Phân tích tình hình tài chính
1.1.

Đánh giá sự biến động về tài sản và nguồn vốn

1.1.1. Phân tích sự biến động về tài sản
1.1.2. Phân tích sự biến động về nguồn vốn
1.2.

Phân tích tình hình tài sản

1.2.1. Tài sản ngắn hạn
a. Tiền và các khoản tương đương tiền

b. Các khoản phải thu ngắn hạn
c. Hàng tồn kho
d. Tài sản ngắn hạn khác
1.2.2. Tài sản dài hạn
a. Tài sản cố định
b. Tài sản dài hạn khác
1.3.

Phân tích tình hình nguồn vốn

2. Phân tích báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
2.1.

Tình hình doanh thu

2.2.

Tình hình chi phí

2.3.

Tình hình lợi nhuận

CHƯƠNG 3: NHẬN THỨC VÀ PHÂN TÍCH CÁC KHÓ KHĂN MÀ DOANH NGHIỆP ĐANG GẶP PHẢI

1. Các khó khăn chính
2. Các giải pháp có thể nhằm giải quyết khó khăn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Danh mục các bảng
Bảng 1. Bảng cân đối kế toán của công ty qua 3 năm
Bảng 2. Phân tích sự biến động về tài sản
Bảng 3. Phân tích sự biến động về nguồn vốn
Bảng 4. Phân tích tình hình tài sản
Bảng 5. Phân tích tình hình nguồn vốn
Bảng 6. Báo cáo kết quả kinh doanh qua 3 năm
Bảng 7. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
Bảng 8. Phân tích tình hình chi phí
Bảng 9. Phân tích tình hình lợi nhuận

LỜI MỞ ĐẦU
Nước ta đang từng bước công nghiệp hóa – hiện đại hóa với những bước đi vững chắc và đầy triển vọng
triển vọng trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế. Điều đó đã tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển
hết mình song cũng chứa đựng không ít những khó khăn buộc các doanh nghiệp phải tìm cách vượt qua, tự
khẳng định mình và nâng cao khả năng cạnh tranh để tồn tại trên thị trường.
Để đạt được mục đích đó thì điều kiện là các doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Việc
kinh doanh đạt hiệu quả cao tức là lợi nhuận cao với chi phí thấp. Thể hiện trình độ quản lý kinh doanh của
doanh nghiệp, phản ánh trình độ khai thác và sử dụng các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh đã đề
ra.
Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH thương mại Inox Tân An, chúng em đã học ...
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
NỘI DUNG BÁO CÁO
CHƯƠNG 1: TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY THNN THƯƠNG MẠI INOX TÂN AN
1. Giới thiệu chung về công ty THHH thương mại Inox Tân An
2. Quá trình hình thành và phát triển
3. Năng lực chung của công ty
3.1. Năng lực nhân sự
3.2. Năng lực tài chính
4. Phương hướng sản xuất kinh doanh
4.1. Mục tiêu
4.2. Kế hoạch thực hiện mục tiêu
5. Các khó khăn chính mà doanh nghiệp đang gặp phải
6. Nhận xét tổng quát về tình hình cơ bản của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH
DOANH
1. Phân tích tình hình tài chính
1.1. Đánh giá sự biến động về tài sản và nguồn vốn
1.1.1. Phân tích sự biến động về tài sản
1.1.2. Phân tích sự biến động về nguồn vốn
1.2. Phân tích tình hình tài sản
1.2.1. Tài sản ngắn hạn
a. Tiền và các khoản tương đương tiền
Phân tích kết quả HĐSXKD của công ty cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích kết quả HĐSXKD của công ty cơ khí - Người đăng: Lê Hoài
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Phân tích kết quả HĐSXKD của công ty cơ khí 9 10 550