Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích ma trận Swot CTCP Sữa Vinamilk

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 43802 lần   |   Lượt tải: 195 lần
Néi dung bµi thuyÕt trinh
1

Giíi thiÖu chung
2

Ph©n tÝch m«i tr­êng vÜ m«
vµ m«i tr­êng vi m«
3

Ph©n tÝch ma trËn SWOT
4

C¸c chiÕn l­îc, ®¸nh gi¸
vµ ®Ò xuÊt

Giới thiệu chung

Công ty có trụ sở chính tại Số
10 phố Tân Trào, Phường Tân
Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí
Minh. Cơ cấu tổ chức gồm 17
đơn vị trực thuộc và 1 Văn
phòng. Tổng số CBCNV 4.500
người. Chức năng chính : Sản
xuất sữa và các chế phẩm từ
Sữa. Nhiều năm qua, với những
nỗ lực phấn đấu vượt bậc, Công
ty trở thành một trong những
doanh nghiệp hàng đầu của Việt
Nam trên tất cả các mặt.

Giới thiệu chung

Tính theo doanh số và
sản lượng, Vinamilk là
nhà sản suất sữa hàng
đầu tại Việt Nam.
Danh mục sản phẩm
của Vinamilk bao
gồm:sản phẩm chủ lực
là sữa nước và sữa
bột;sản phẩm có giá trị
cộng thêm như sữa
đặc, yoghurt ăn và
yoghurt uống, kem và
phó mát.

Giới thiệu chung

Sữa đặc
SữaKem
chua
Sữa tươi
Sữa bột

Các yếu tố vĩ mô

Tác động của yếu tố dân số

Quy mô và tốc độ tăng dân số: Dân số của Việt
Nam 2011 là 87,84 triệu người, dự báo năm 2012
có thể vượt ngưỡng 88 triệu người; tốc độ tăng
dân số cao 1,04%

Các yếu tố vĩ mô
Yếu tố kinh tế

Các yếu tố vĩ mô

Yếu tố văn hóa xã hội

Môi trường chính phủ, luật pháp
và chính trị
Thuế đánh vào sản phẩm sữa nhập khẩu cao làm
tăng giá sữa nhập khẩu tạo điều kiệncho sản xuất
sữa trong nước phát triển.
Việc hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu hóa
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sảnxuất và
chế biến sữa tiếp cận với công nghệ sản xuất
tiên tiến, hiện đại.

Các yếu tố vĩ mô
Yếu tố khoa học công nghệ

Các yếu tố vĩ mô
Yếu tố địa lí

Khí hậu gió mùa, nóng ẩm.
Có được nguồn
nguyên liệu phục vụ cho
nhu cầu sản xuất với chi
phí thấp hơn rất nhiều
so với việc sản xuất các
sản phẩm mà phải nhập
khẩu nguyên liệu

C¸c yÕu tè vi m«
KH
C«ng chóng
trùc tiÕp
®èi thñ c¹nh tranh
Nh­ng ng­êi m«i giíi
Marketing
Nh­ng nhµ cung
øng

Phân tích ma trận Swot Vinamilk
Nội bộ
Doanh nghiệp

1.Điểm Mạnh:
+ Thương hiệu mạnh , thị phần lớn
+ Mạng Lưới phân phối rộng khắp
+ Sản phẩm đa dạng, giá cả cạnh tranh.
+ Dây chuyền sản xuất tiên tiến
+ Ban lãnh đạo có năng lực quản lý tốt.
+ Danh mục sản phẩm đa dạng và mạnh
+ Quan hệ bền vững với các đối tác.
+ Đội ngủ tiếp thị và nghiên cứu sản phẩm giàu
kinh nghiệm

2. Điểm Yếu

3.Cơ Hội
+ Các chính sách ưu đãi của CP
về ngành sữa
+ Nguồn cung cấp nguyên liệu
ổn định (xây dựng các nguồn NL
phục vụ nhu cầu của DN)
+ Gia nhập WTO

•Củng cố, xây dựng và phát triển một
hệ thống các thương hiệu cực mạnh.
• Phát triển thương hiệu th...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích ma trận Swot CTCP Sữa Vinamilk - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Phân tích ma trận Swot CTCP Sữa Vinamilk 9 10 840