Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1447 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING

1.

Các lực lượng chủ yếu của môi trường vĩ mô.

2.

Các yếu tố của môi trường vi mô của doanh nghiệp

Tóm tắt
Môi trường marketing là một tập hợp những lực lượng “không khống chế được”
mà các công ty phải chú ý đến khi xây dựng các hệ thống marketing - mix của mình.
Môi trường marketing được hiểu như sau:
Môi trường marketing của công ty là tập hợp những chủ thể tích cực và những
lực lượng hoạt động ở bên ngoài công ty và có ảnh hưởng đến khả năng chỉ đạo bộ
phận marketing, thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các khách hàng
mục tiêu.
Do tính chất luôn biến động, khống chế và hoàn toàn bất định, môi trường
marketing động chạm sâu sắc đến đời sống công ty. Những biến đổi diễn ra trong
môi trường này không thể gọi là chậm và có thể dự đoán trước được. Nó có thể gây
ra những điều bất ngờ lớn và những hậu quả nặng nề. Vì thế công ty cần phải chú ý
theo dõi tất cả những diễn biến của môi trường bằng cách sử dụng vào mục đích này
việc nghiên cứu marketing và những khả năng thu thập thông tin marketing thường
ngày bên ngoài công ty hiện có.
Môi trường marketing gồm có môi trường vĩ mô và môi trường vi mô. Môi
trường vi mô là những lực lượng có quan hệ trực tiếp với bản thân công ty và những
khả năng phục vụ khách hàng của nó, tức là những người cung ứng, những người
môi giới marketing, các khách hàng, các đối thủ cạnh tranh và công chúng trực tiếp.
Môi trường vĩ mô là những lực lượng trên bình diện xã hội rộng lớn hơn, có ảnh
hưởng đến môi trường vi mô, như các yếu tố nhân khẩu, kinh tế, tự nhiên, kỹ thuật,
chính trị và văn hóa. Trước tiên ta hãy nói về môi trường vĩ mô của công ty rồi sau
đó sẽ xem xét môi trường vi mô.
1. Các lực lượng chủ yếu của môi trường vĩ mô.
Các công ty , những người cung ứng, những người trung gian Marketing, khách
hàng, các đối thủ cạnh tranh và công chúng đều hoạt động trong một môi trường vĩ

mô rộng lớn của các lực lượng và xu hướng tạo ra những cơ hội đồng thời cũng làm
nảy sinh những mối đe dọa. Những lực lượng này là những lực lượng "không thể
khống chế được" mà công ty phải theo dõi và đối phó. Trong số những lực lượng xã
hội mới có phong trào xanh, phong trào phụ nữ, quyền đồng tình luyến ái, v...v.
Trong số các lực lượng kinh tế có tác động ngày càng tăng của sự cạnh tranh toàn
cầu. Các công ty và người tiêu dùng ngày càng phải chịu nhiều tác động của những
lực lượng toàn cầu. Trong bức tranh toàn cầu đang biến đổi nhanh chóng công ty
phải theo dõi sáu lực lượng chủ yếu, cụ thể...
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING
1. Các lc lượng ch yếu ca môi trường vĩ mô.
2.
Các yếu t ca môi trường vi mô ca doanh nghip
Tóm tt
Môi trường marketing là mt tp hp nhng lc lượng “không khng chế được”
mà các công ty phi chú ý đến khi xây dng các h thng marketing - mix ca mình.
Môi trường marketing được hiu như sau:
Môi trường marketing ca công ty là tp hp nhng ch th tích cc và nhng
lc lượng hot động bên ngoài công ty và có nh hưởng đến kh năng ch đạo b
phn marketing, thiết lp và duy trì mi quan h hp tác tt đẹp vi các khách hàng
mc tiêu.
Do tính cht luôn biến động, khng chế và hoàn toàn bt định, môi trường
marketing động chm sâu sc đến đời sng công ty. Nhng biến đổi din ra trong
môi trường này không th gi là chm và có th d đoán trước được. Nó có th gây
ra nhng điu bt ng ln và nhng hu qu nng n. Vì thế công ty cn phi chú ý
theo dõi tt c nhng din biến ca môi trường bng cách s dng vào mc đích này
vic nghiên cu marketing và nhng kh năng thu thp thông tin marketing thường
ngày bên ngoài công ty hin có.
Môi trường marketing gm có môi trường vĩ mô và môi trường vi mô. Môi
trường vi mô là nhng lc lượng có quan h trc tiếp vi bn thân công ty và nhng
kh năng phc v khách hàng ca nó, tc là nhng người cung ng, nhng người
môi gii marketing, các khách hàng, các đối th cnh tranh và công chúng trc tiếp.
Môi trường vĩ mô là nhng lc lượng trên bình din xã hi rng ln hơn, có nh
hưởng đến môi trường vi mô, như các yếu t nhân khu, kinh tế, t nhiên, k thut,
chính tr và văn hóa. Trước tiên ta hãy nói v môi trường vĩ mô ca công ty ri sau
đó s xem xét môi trường vi mô.
1. Các lc lượng ch yếu ca môi trường vĩ mô.
Các công ty , nhng người cung ng, nhng người trung gian Marketing, khách
hàng, các đối th cnh tranh và công chúng đều hot động trong mt môi trường vĩ
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING 9 10 869