Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích nguồn vốn công ty Bibica

Được đăng lên bởi minhanh2990-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 147 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1.1.

Phân tích cụ thể cơ cấu nguồn vốn:

Để xem xét và hiểu rõ hơn về tình hình cấu trúc tài chính của công ty BBC
trong năm 2011, ta sẽ đi vào phân tích một số chỉ tiêu chủ yếu sau.
Về chỉ tiêu vốn vay/ tổng nguồn vốn, cả đầu năm 2011 và cuối năm 2011
đều chiếm 1 tỷ trọng nhỏ, đầu năm hơn 7% và cuối năm là 0.11%. Cuối năm 2011
đã có sự giảm đáng kể về vốn vay, cụ thể vốn vay ngắn hạn đã giảm từ trên 35 tỉ
đồng xuống còn gần 1 tỷ đồng làm cơ cấu nợ vay ngắn hạn giảm từ 4.71% xuống
còn 0.11%. Điều đáng nói hơn là trong năm công ty đã trả được hết các khoản nợ
vay dài hạn, khoản nợ vay mà đầu năm đã chiếm 3.16%, tuy là một tỉ lệ nhỏ nhưng
về quy mô cũng là một khoản đáng kể. Điều này đảm bảo cho doanh nghiệp có rủi
ro thấp trong việc chi trả các khoản chi phí lãi vay, cho thấy rằng doanh nghiệp
đang có chính sách tài chính an toàn.
Chỉ tiêu phải trả người bán/ tổng nguồn vốn luôn chiếm một tỉ trọng khá cao
trong tổng nguồn vốn, trong khi tổng nợ phải trả chiếm khoảng 27% thì tỉ lệ nợ
phải trả người bán đã chiếm tới khoảng 12%. Tỉ lệ này luôn được duy trì ở cả đầu
năm và cuối năm 2011 nên không có sự biến động đáng kể. Điều này cho thấy,
doanh nghiệp có chính sách chiếm dụng vốn cho hoạt động kinh doanh thay vì việc
sử dụng nợ vay. Có thể đây là một điều mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, tuy
nhiên cần phải cân nhắc và xem xét vấn đề về phía các nhà cung cấp. Nếu như phía
các nhà cung cấp là bạn làm ăn lâu dài và có sự tin tưởng lẫn nhau thì việc chiếm
dụng vốn như hiện tại không quá lo lắng, còn nếu doanh nghiệp thường xuyên thay
đổi nhà cung cấp hoặc có sự e dè trong các quyết định cung cấp hàng từ phía đối
tác thì cần phải giảm số vốn chiếm dụng, để đảm bảo cho nguồn cung cấp nguyên
liệu sau này.
Xét về mặt tương đối so với tổng nợ phải trả thì khoản phải trả người bán
chiếm môt tỉ trọng lớn, tuy nhiên xem xét đến tổng nguồn vốn thì chỉ tiêu chỉ tiêu
chiếm tỉ trọng cao nhất vẫn là thặng dư vốn cổ phần. Thặng dư vốn cổ phần chiếm
tỉ trọng khoảng gần 39% trong tổng số nguồn vốn, điều này có thể cho biết được
giá trị sinh lời của công ty cũng như cho biết một phần nào đó về sự ổn định về
tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thặng dư vốn cổ phẩn chỉ cho
thông tin về doanh nghiệp chính xác khi các thông tin trên thị trường chứng khoán
là đáng tin cậy.

Tóm lại: BBC đã sử dụng chính sách huy động vốn an toàn, sử dụng nguồn
vốn tự tài trợ là chủ yếu, với tình hình hoạt động kinh doanh tốt nên nguồn lợi
nhuận được giữ lại để tái đầu tư và...
 Phân tích cụ thể cơ cấu nguồn vốn:

!"#$%&'(!)*+&,-./&
0-.,123,%4(5"#$,"#$
(/678%(5"9:,";$: ,"#$
(<=&>4(?@,%A,BC(<4D.EF-
(3,G56(3;HBC4DI9:,
G$:(?=;!"(<4(JH/?@!4H
KC%@!4H(5"(</EL:%;+-;M8J
NO;+@!4(?@(4P4!!K!M)=
!)!M4?@!4);<%!QK!M)
(=&?!
-.)44JRP?123,;/+-7@?!
!23,%!@2H)44/@!4#9:-;MH
)44JRP?(</S@!4#:T-;M;(JHKU4(5
","#$.@=&>P/(+(?@!%
K!M)=&?/KA,!!C(+@K!M
&VKAH =(*;+(;C;H!K!M)%
.5)4*B()?)W/J)
?);PC;";*K=&>JU;XM/
KA,JMC@N?;!;B%G/K!M)JR.
(2)!Y=&>KZ!?N/([)D)(,
?5)44&,,/KA%((4P4!!3).
;M&
\YJ(,&!S2H)44@!4)44JRP?
/-7;S%.(/23,-.-.
/-7!X;YKJ,2)5TYKJ,2)5/
-7@!45E]:!2&,3,%(=!P/(JH
?[&;ROJ!P/+)5!(=&>2([
K!M)T.%YKJ,2)^-!
K!M)?@?.[JR_@!?
;(?`
Phân tích nguồn vốn công ty Bibica - Trang 2
Phân tích nguồn vốn công ty Bibica - Người đăng: minhanh2990-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phân tích nguồn vốn công ty Bibica 9 10 361