Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH PHỤ GIA THỰC PHẨM VÀ CÁC CHẤT CÓ LIÊN QUAN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SẮC KÝ HẢI ĐĂNG

Được đăng lên bởi phuongtran_bt
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1087 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN TÍCH PHỤ GIA THỰC PHẨM VÀ CÁC CHẤT CÓ LIÊN QUAN TẠI
CÔNG TY DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SẮC KÝ HẢI ĐĂNG
Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh, Mai Thanh Bình, Đinh thị Hạ Long, Đỗ Vũ Phƣơng Thảo, Vƣơng quang
Huy, Nguyễn vũ Khánh, Phạm Thị Ánh, Diệp Ngọc Sƣơng, Chu Phạm Ngọc Sơn
Công ty cổ phần dịch vụ khoa học công nghệ Sắc Ký Hải Đăng

1.

GIỚI THIỆU

1.1.

Phụ gia thực phẩm là gì?

Phụ gia thực phẩm (PGTP) là những chất không được coi là thực phẩm hoặc một thành
phần của thực phẩm. Phụ gia thực phẩm có ít hoặc không có giá trị dinh dưỡng, được chủ động
cho vào với mục đích đáp ứng yêu cầu của công nghệ trong quá trình sản xuất, chế biến, xử lý,
bao gói, vận chuyển, bảo quản thực phẩm. PGTP không bao gồm các chất ô nhiễm hoặc các chất
bổ sung vào thực phẩm với mục đích tăng thêm giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.
1.2. Các loại phụ gia thực phẩm
Dựa theo chức năng, công dụng, tính chất, danh mục các chất phụ gia thực phẩm được
phép sử dụng trong thực phẩm. Theo quyết định số 4196/1999/QĐ-BYT ngày 29/12/1999 và
3742/2001/QĐ-BYT ngày 31/8/2001. Phụ gia thực phẩm được xếp vào 22 nhóm theo chức năng
được thể hiện ở bảng 1.
Bảng 1: Nhóm phụ gia thực phẩm theo chức năng

TT

Nhóm

Mục đích sử dụng

Số chất trong nhóm và các chất
điển hình

1.

Chất điều chỉnh độ
acid hay độ chua

Dùng để duy trình hay làm
trung hòa độ chua của thực
phẩm

41 chất như: kaliaxetat, axit
citric, acid orthophosphoric…

2.

Các chất điều vị

Dùng để làm tang hay cải thiện
vị của thực phẩm

8 chất như: acid glutamic,
mononatri
glutamate,
acid
guanilic, acid inosinic…

3.

Các chất ổn định

Dùng để làm ổn định hệ phân
tán, đồng nhất của sản phẩm

13 chất như: polivinylpyrolidon,
Canxi cacbonat, kali clorua…

4.

Các chất bảo quản

Dùng để cản trở sự phát triển
của vi khuẩn, làm chậm hay
ngừng quá trình lên men, acid
hóa hay hư hại của thực phẩm

29 chất như: acid sorbic, Natri
sorbAt,
sunfuadioxit,
kali
bisunfit…

5.

Các chất
đông vón

Dùng để phòng sự chống vón
và tạo sự đồng nhất cho sản
phẩm thực phẩm

14
chất
như:
Trimagie
Orthophosphate, các muối amoni
xitrate…

chống

Trang 1 / 27

6.

Các chất chống oxy
hóa

Dùng để đề phòng hay cản trở
sự oxy hóa trong sản phẩm thực
phẩm

15 chất Acid ascorbic, Alpha
tocopherol, TBHQ, BHA….

7.

Các chất chống tạo
bọt

Dùng để làm mất khả năng tạo
bọt trong thực phẩm

4 chất như: Propilen glycol,
Polyetylene
glycol,
polyoxyetylen (20) Sorbitan,
monooleat, Polydimetyl siloxan

8.

Các chất độn

Dùng để làm tăng khối lượng
cho sản phẩm

3 chất như: Xenluloza...
Trang 1 / 27
PHÂN TÍCH PH GIA THC PHM VÀ CÁC CHT CÓ LIÊN QUAN TI
CÔNG TY DCH V KHOA HC CÔNG NGH SC KÝ HẢI ĐĂNG
Nguyn Hunh Tun Anh, Mai Thanh Bình, Đinh th H Long, Đỗ Phƣơng Thảo, Vƣơng quang
Huy, Nguyễn vũ Khánh, Phm Th Ánh, Dip Ngọc Sƣơng, Chu Phm Ngọc Sơn
Công ty c phn dch v khoa hc công ngh Sc Ký Hải Đăng
1. GII THIU
1.1. Ph gia thc phm là gì?
Ph gia thc phm (PGTP) nhng chất không được coi thc phm hoc mt thành
phn ca thc phm. Ph gia thc phm ít hoc không giá tr dinh dưỡng, được ch động
cho vào vi mục đích đáp ng yêu cu ca công ngh trong quá trình sn xut, chế biến, x lý,
bao gói, vn chuyn, bo qun thc phm. PGTP không bao gm các cht ô nhim hoc các cht
b sung vào thc phm vi mục đích tăng thêm giá tr dinh dưỡng ca thc phm.
1.2. Các loi ph gia thc phm
Da theo chc năng, công dụng, nh cht, danh mc các cht ph gia thc phẩm được
phép s dng trong thc phm. Theo quyết định s 4196/1999/QĐ-BYT ngày 29/12/1999
3742/2001/QĐ-BYT ngày 31/8/2001. Ph gia thc phẩm được xếp vào 22 nhóm theo chức năng
được th hin bng 1.
Bng 1: Nhóm ph gia thc phm theo chức năng
TT
Nhóm
Mục đích sử dng
S cht trong nhóm và các cht
đin hình
1.
Chất điều chỉnh độ
acid hay độ chua
Dùng để duy trình hay làm
trung hòa độ chua ca thc
phm
41 chất như: kaliaxetat, axit
citric, acid orthophosphoric…
2.
Các chất điều v
Dùng để làm tang hay ci thin
v ca thc phm
8 chất như: acid glutamic,
mononatri glutamate, acid
guanilic, acid inosinic…
3.
Các cht ổn định
Dùng để làm ổn định h phân
tán, đồng nht ca sn phm
13 chất như: polivinylpyrolidon,
Canxi cacbonat, kali clorua…
4.
Các cht bo qun
Dùng để cn tr s phát trin
ca vi khun, làm chm hay
ngng quá trình lên men, acid
hóa hay hư hại ca thc phm
29 chất như: acid sorbic, Natri
sorbAt, sunfuadioxit, kali
bisunfit…
5.
Các cht chng
đông vón
Dùng để phòng s chng vón
to s đng nht cho sn
phm thc phm
14 chất như: Trimagie
Orthophosphate, các mui amoni
xitrate…
PHÂN TÍCH PHỤ GIA THỰC PHẨM VÀ CÁC CHẤT CÓ LIÊN QUAN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SẮC KÝ HẢI ĐĂNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH PHỤ GIA THỰC PHẨM VÀ CÁC CHẤT CÓ LIÊN QUAN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SẮC KÝ HẢI ĐĂNG - Người đăng: phuongtran_bt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
PHÂN TÍCH PHỤ GIA THỰC PHẨM VÀ CÁC CHẤT CÓ LIÊN QUAN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SẮC KÝ HẢI ĐĂNG 9 10 860