Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUA

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2396 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUA

Tóm tắt
Cần phải tìm hiểu trước thị trường người tiêu dùng và hành vi mua sắm của người
tiêu dùng thì mới có thể xây dựng được những kế hoạch Marketing có căn cứ.
Thị trường người tiêu dùng mua hàng hóa và dịch vụ cho tiêu dùng cá nhân. Nó
là thị trường cuối cùng mà các hoạt động kinh tế được tổ chức ra để phục vụ nó. Khi
phân tích một thị trường người tiêu dùng cần phải biết khách hàng, các đối tượng, và
mục tiêu của người mua, các tổ chức hoạt động, các đợt mua hàng và những cửa
hàng bán lẻ.
Hành vi của người mua chịu ảnh hưởng của bốn yếu tố chủ yếu: Văn hóa, xã
hội, cá nhân, và tâm lý. Tất cả những yếu tố này đều cho ta những căn cứ để biết
cách tiếp cận và phục vụ người mua một cách hiệu quả hơn.
Mức độ cân nhắc khi mua sắm và số người tham gia mua sắm tăng theo mức
độ phức tạp của tình huống mua sắm. Người làm Marketing phải có những kế hoạch
khác nhau cho bốn kiểu hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Hành vi mua sắm
phức tạp, hành vi mua sắm đảm bảo ưng ý, hành vi mua sắm thông thường và hành
vi mua sắm tìm kiếm sự đa dạng. Bốn kiểu hành vi này đều dựa trên cơ sở mức độ
tham gia cao hay thấp của người tiêu dùng vào chuyện mua sắm và có nhiều hay ít
những điểm khác biệt lớn giữa các nhãn hiệu.
Những người làm Marketing phải nghiên cứu những mong muốn, nhận thức, sở
thích và các hành vi lựa chọn và mua sắm của những khách hàng mục tiêu. Việc
nghiên cứu như vậy sẽ cho ta những gợi ý để phát triển sản phẩm mới, tính năng của
sản phẩm, xác định giá cả, các kênh, nội dung thông tin và những yếu tố khác trong
Marketing mix. Trong chương này ta sẽ tìm hiểu những động thái mua sắm của người
tiêu dùng và trong chương sau sẽ tìm hiểu động thái mua sắm của những người mua
hàng của doanh nghiệp.
1. Mô hình hành vi của người tiêu dùng
Trong những thời gian đầu tiên, những người làm Marketing có thể hiểu được
người tiêu dùng thông qua những kinh nghiệm bán hàng cho họ hàng ngày. Thế

nhưng sự phát triển về quy mô của các công ty và thị trường đã làm cho nhiều nhà
quản trị Marketing không còn điều kiện tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nữa. Ngày
càng nhiều những nhà quản trị đã phải đưa vào việc nghiên cứu khách hàng để trả
lời những câu hỏi chủ chốt sau đây về mọi thị trường.
Những ai tạo nên thị trường đó? Khách hàng
Thị trường đó mua những gì? Đối tượng
Tại sao thị trường đó mua? Mục tiêu
Những ai tham gia vào việc mua sắm? Tổ chức
Thị trường đó mua sắm như thế nào? Hoạt động
Khi nào thị trường đó m...
PHÂN TÍCH TH TRƯỜNG
NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CA NGƯỜI MUA
Tóm tt
Cn phi tìm hiu trước th trường người tiêu dùng và hành vi mua sm ca người
tiêu dùng thì mi có th xây dng được nhng kế hoch Marketing có căn c.
Th trường người tiêu dùng mua hàng hóa và dch v cho tiêu dùng cá nhân. Nó
là th trường cui cùng mà các hot động kinh tế được t chc ra để phc v nó. Khi
phân tích mt th trường người tiêu dùng cn phi biết khách hàng, các đối tượng, và
mc tiêu ca người mua, các t chc hot động, các đợt mua hàng và nhng ca
hàng bán l.
Hành vi ca người mua chu nh hưởng ca bn yếu t ch yếu: Văn hóa, xã
hi, cá nhân, và tâm lý. Tt c nhng yếu t này đều cho ta nhng căn c để biết
cách tiếp cn và phc v người mua mt cách hiu qu hơn.
Mc độ cân nhc khi mua sm và s người tham gia mua sm tăng theo mc
độ phc tp ca tình hung mua sm. Người làm Marketing phi có nhng kế hoch
khác nhau cho bn kiu hành vi mua sm ca người tiêu dùng. Hành vi mua sm
phc tp, hành vi mua sm đảm bo ưng ý, hành vi mua sm thông thường và hành
vi mua sm tìm kiếm s đa dng. Bn kiu hành vi này đều da trên cơ s mc độ
tham gia cao hay thp ca người tiêu dùng vào chuyn mua sm và có nhiu hay ít
nhng đim khác bit ln gia các nhãn hiu.
Nhng người làm Marketing phi nghiên cu nhng mong mun, nhn thc, s
thích và các hành vi la chn và mua sm ca nhng khách hàng mc tiêu. Vic
nghiên cu như vy s cho ta nhng gi ý để phát trin sn phm mi, tính năng ca
sn phm, xác định giá c, các kênh, ni dung thông tin và nhng yếu t khác trong
Marketing mix. Trong chương này ta s tìm hiu nhng động thái mua sm ca người
tiêu dùng và trong chương sau s tìm hiu động thái mua sm ca nhng người mua
hàng ca doanh nghip.
1. Mô hình hành vi ca người tiêu dùng
Trong nhng thi gian đầu tiên, nhng người làm Marketing có th hiu được
người tiêu dùng thông qua nhng kinh nghim bán hàng cho h hàng ngày. Thế
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUA - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUA 9 10 938