Ktl-icon-tai-lieu

phân tích thu ngân siêu thị

Được đăng lên bởi Dinh Huan
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1904 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Assignment INF201
Đề Tài: Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản
Lý Thu Ngân Siêu Thị

Nhóm 1
Bùi Nhật Minh
Trương Văn Thanh
Nguyễn Xuân Đại
Ngô Thanh Tùng
Nguyễn Trung Huy

Hà nội: 16/9/2013
1

Mục Lục

2

1 Lựa Chọn Và Lập Kế Hoạch Dự Án
1.1 Xác định dự án
Dự án 1: lập kế hoạch và phân tích dự án Quản lý thu ngân
Dự án 2: lập kế hoạch và phân tích dự án Quản lý tiền lương
A. Phân loại:
Để phân loại các dự án rõ ràng chúng ta dựa vào các tiêu chí để phân loại, Giá trị đưa
lại của dự án, hỗ trợ chiến lược, lợi ích tiềm năng mà dự án mạng lại, các tài nguyên
sẵn có để hỗ trợ cho dự án, thời gian hoàn thành dự an kéo dài bao lâu, những khó
khăn và rủi ro xảy ra khi thực hiện dự án, các tiêu chí trên giúp chúng ta đánh giá rõ
các dự án và phân loại các dự án.

1.2 Phân loại dự án theo các tiêu chí:
Tiêu chí đánh giá

Dự
án

Gái trị đưa
lại

Lợi ích
tiềm
năng

Tài nguyên
có sẵn

Thời gian
Khó khăn
hoàn thành

Tổng cộng

10%

30%

20%

30%

10%

100%

1

10

15

20

20

5

70%

2

10

25

20

25

10

90%

3

10

10

20

20

10

70%

4

5

20

5

10

0

40%

B. Xếp hạng dự án
STT Tên dự án

Bảng Xếp Hạng

1

2

Lập kế hoạch và phân tích dự án Quản lý nhân sự

3

2

Lập kế hoạch và phân tích dự án Quản lý thu ngân

1

3

Lập kế hoạch và phân tích dự án Quản lý tiền lương

2

4

Lập kê hoạch và phân thích dự án Quản lý gửi/trả xe

3

1.3 Lựa chọn dự án
Nhu cầu thực tế của tổ chức : Trước nhu cầu công việc của siêu thị đưa ra và những
tiêu chí đánh giá theo thang điểm chúng tôi chọn lựa và thực hiện triển khai lập kế
hoạch vào phân tích dự án Quản lý thu ngân.
Quản lý thu ngân nhằm vào những công việc như:
Kiểm, đếm, thu tiền mặt của khách hàng
Kiểm tra, đối chiếu số lượng hàng hóa
Lập báo cáo, lưu giữ chứng từ
Giao nộp cho thủ quỹ
Thực hiện các công việc theo sự phân công của lãnh đạo

2 Khởi tạo và lập kế hoạch dự án
2.1 Khởi tạo dự án
Thiết lập nhóm khởi tạo dự án:

4

STT

Họ Và Tên

MSSV

SDT

Thành Viên

1

Bùi Nhật Minh

ph01858

0904323040

Nhóm Trưởng

2

Trương Văn Thanh

Ph01798

0904323040

Nhóm Phó

3

Nguyễn Xuân Đại

Ph00533

0904323040

Thành Viên

4

Ngô Thanh Tùng

Ph01157

0986069298

Thành Viên

Thiết lập quan hệ với khách hàng. Tạo mối quan hệ, giữ liên lạc thương xuyên với
khách hàng bằng điện thoại, email, .vv.vv
Tiến hành trao đổi thông tin với các thành viên trong nhóm, chỉ ra các công việc tiếp
theo sau khi đã trao đỗi kỹ với khách hàng.
Thiết lập và tạo các thủ tục về trao đổi thông tin về các thành viên trong nhóm, thiết
lâp các sự thay đổ...
Assignment INF201
Đề Tài: Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản
Lý Thu Ngân Siêu Thị
Nhóm 1
Bùi Nhật Minh
Trương Văn Thanh
Nguyễn Xuân Đại
Ngô Thanh Tùng
Nguyễn Trung Huy
Hà nội: 16/9/2013
1
phân tích thu ngân siêu thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích thu ngân siêu thị - Người đăng: Dinh Huan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
phân tích thu ngân siêu thị 9 10 821