Ktl-icon-tai-lieu

phân tích vitamin B3

Được đăng lên bởi Bieu Oc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 1 lần
vitamin B3
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9045: 2012
EN 15652:2009
THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH NIACIN BẰNG SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC)
Foodstuffs - Determination of niacin by high performance liquid chromatography (HPLC)
Lời nói đầu
TCVN 9045:2012 hoàn toàn tương đương với EN 15652:2009;
TCVN 9045:2012 do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH NIACIN BẰNG SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC)
Foodstuffs - Determination of niacin by high performance liquid chromatography (HPLC)
CẢNH BÁO - Khi áp dụng tiêu chuẩn này có thể cần phải sử dụng các vật liệu, thiết bị và các thao
tác nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không đề cập đến các vấn đề an toàn khi sử dụng chúng. Người
sử dụng tiêu chuẩn này phải tự thiết lập các thao tác an toàn thích hợp và xác định khả năng áp
dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng tiêu chuẩn.
1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định phần khối lượng niacin trong thực phẩm bằng sắc kí
lỏng hiệu năng cao (HPLC) với ba cách thủy phân khác nhau: thủy phân bằng axit (A), thủy phân bằng
enzym (B) hoặc thủy phân bằng axit/kiềm (C).
Nguyên tắc
Các dạng của niacin (niacin vitamer) được chiết ra khỏi thực phẩm bằng cách xử lý với axit (phương án
A), và được định lượng bằng HPLC với detector huỳnh quang sau khi tạo dẫn xuất sau cột với bức xạ
UV
4.2 Hóa chất và dung dịch
4.2.1 Natri axetat, phần khối lượng w(C
2
H
3
NaO
2
) ≥ 99 %.
4.2.2 Kali monohydro phosphat, w(K
2
HPO
4
) ≥ 99,5 %.
4.2.3 Kali dihydro phosphat, w(KH
2
PO
4
) ≥ 99,5 %.
4.2.4 Dung dịch hydro peroxit không ổn định, w(H
2
O
2
) = 30 %.
4.2.5 Đồng sulfat, w(Cu(II)SO
4
.5H
2
O) ≥ 99 %.
4.2.6 Axit axetic, w(CH
3
COOH) ≥ 99,8 %.
4.2.7 Dung dịch axit clohydric đậm đặc (phương án A và B), w(HCl) = 37,0 %.
4.2.9 Dung dịch axit axetic, nồng độ cơ chất c(CH
3
COOH) = 5 mol/l.
4.2.10 Dung dịch natri axetat, c(C
2
H
3
NaO
2
) = 2,5 mol/l.
4.2.11 Dung dịch đồng sulfat, c(Cu(II)SO
4
.5H
2
O) = 0,005 mol/l.
4.2.15 Dung dịch axit clohydric (phương an A và C), c(HCl) = 0,1 mol/l.
4.2.16 Pha động dùng cho HPLC
Hòa 4,77 g kali hydro phosphat (4.2.3) trong 400 ml nước. Thêm 3,8 ml dung dịch hydro peroxit (4.2.4) và
0,5 ml dung dịch đồng sulfat (4.2.11). Pha loãng đến 500 ml. pH của dung dịch này khoảng 4,5. Lọc qua
bộ lọc màng (5.7). Dung dịch này bền được một ngày.
phân tích vitamin B3 - Trang 2
phân tích vitamin B3 - Người đăng: Bieu Oc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
phân tích vitamin B3 9 10 315