Ktl-icon-tai-lieu

phản ứng michael

Được đăng lên bởi grassha700
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
RIFF2###WEBPVP8 &###P¢##*ô#*#>ÑbªP(%$"¤²Šñ## gnü|0Õ?}Z#Ò^~ƒ¤9çÎ_úÏSß
¢½€9Ìþåú€ýjý¥÷mÿiûwîÇû¿¨#íWYŸ #ì7¦ï±ï÷ßúþ”Š°>2þåýWØ#…
#{ûyì£öo¸¾Å¹#µoæŸlÿiýûÎ#øÞ#üyÿ#Ô#òæ?
çþß~8þ«±3DÿiÿgÔ#ׯ§Š»ÿ#âçýßøR>Äÿ¯÷#ýxÿƒ ëïý
— #ª#ÿ0þéÿ#üŠæŠ Òïô?
úŠÏŠ¯ô › ùßù_üÿè>#ÿ œ ÿgÿµþ'ÛOÿÿ¸oÝOÿþé?·#ÿÿí#ŠŠ#J#¯'#ŠÞ…ƒŠ`ÚR•ÿŠ¤*|
H}/WÉ3UEK#wüR1>ÉJF3>6H/½yOªÖ#·Giþ##ïƒOiÊ4z1½pè°¥†Gq»{{³™!
ò˪äHä2RßZcKà#q*€#ãØNE“©#§ÐÐ ?¼
Ö#l¦Â#~#‰Gdó{vµ:7—á#ŒÃ^0
n)g•¨RubÇ"#‘0#àºËBí)͵»×Éõ6#»Eåt#Vx*Û+·~ô#¹ñ^IvŒÞNì6ç òÜi#ö—Чõ##`5J¿ê«=”Š>(¸àòâ‘
#MÈj²ŠŠäó;Њž/ûÖx{Ùik ž#l#×C]¢=ŠIh·¨ôþ#$#ŠaÞ8Y4ó}]ï©ïfIGJî#Öeí# ºÅ»#Á#A|
R§kuëì³
#óKááælŠ … § %²í › Ê##'

]ÅÙrZÅ×°!#+ÏÖ ‚ #ÉÍ©###L#º#HHÎCΟ{k¹< ’ (g1$K.p0ý¶¬{#û] ˆ ÚenjÅø¸-êŠW#Œ“ßA< #ÕO#
%¯ö7#´å¬ç H§_¨2ßvè¦v ‚ ó#r1¤¯#U`«Ô6#I?r#bÎñJn#ep####R ‚ Kì¶zóJ0ÉÙkÜø6-|”·Ö™+‹ ‹ _
%&e¦ì²ÚòTÐ%¿#j#dK#ˈ ):rô œ #¥é"Î ‚ ##)µà|,•az¹ ’ F ˆ Þ#% ’ 4 ‡‚… û[Úg$#«#OÒg(Û#/Ú
œ#O_
ÿ#·
ˆ ,—“Û¿ „ #4²6u ‡ Þ ’ ¨á OY”ƍ#o#Tì^jáü#ŠµñÁŠ7ÊwMŠäd#}§
%ÖÅõ#,Á§2ßsa¸óWaný#¦ivWõ¥3Ö ˆ #˜4L0æ6¨5È͞$ö>ÂЊȱ#Ÿ”#ÙÔvòD#!;ƒ#{³#› #(¯ô#GMOÈÚ ˜Í¶#æŠ
æ 3}hÆ#[ŒßÄ<l˜V\N#DÃm¶á
*Úâ')a&z|w¡¢{#gd#Š<R0÷ŠN#?qoŠ
“#Î##¼Ö#Šy+ Š8Ú N#æ7qp#<P¼ß]Š#²#nÂÛâXCØ#ÿhEŠîû¯¦Ù=Ó#™˜\ÄÜ1`#`Û#>Š ®—ø2m¢ìØJà6°Gcí>/Õè##mIé—])M|
#¥aŸÙKµ^#Y©mÂJݾ0Œï»cLf^P¨g:äew•Ø•wñw##ᕠ‹ ##t#÷²á#°_â à÷”#À3#ð¹übvŸo§÷wÞ2<3# ÂäX
!eSÒh$+j“#®äŒý2#°7…í#x¤…¾´É#CŠÄV½˜H9ÍÒ¸B‘~Š
 òKǨªƒ¿^

$6"5Š#ÁnA$ùÝ2Uä
¶å#Í#fnÈ#˜uŒO±Êp#ipVÏiºfn'#Ÿc Œ§ÒAvFŠë#Fj@Š“ÓÀ:ï##ä2Rß"«µ¼â1>É1²ŠÜ¦J¯'Ìo2U@#þöQ©°÷Ð#-8t<®$$Jn¤ý#ÚTŠí– Nå]– 5áŠo¹• ¤#• #¯… ãŠ[È#…
´ƒ¶L¶ÚËGk"å/“#î¿ê|«7#ßK'+ڕa†:ÿIX_µyòn#…ʤ##ŠzÝcôÁê#â##cAñþôd8n#ma#—Aˍ6ÓIÌ:
¢#ûÁóž Ä'K×#ÿȔâûç†Æ*;Nó_ ˆ #2Á###aºl¸ãè#ËVŽ
;“¸ҝ È#´Õ°#ÆÄ)Ÿ#¥] ‡VO:¤< #!S
´#¶D²B8Þ1ÏÇ£”M˟##S+=#ýŠàjQV"Š
€
 Šô#´yõŠ=Ù¬0i#  NïCÖéŠ … Ã

##ŠŠ]ST#¶ë¹ ‡œ (ãB#HàŠ£ŒŠŠ#çÚ¤! ’ ¤k#‰y#M5)ŠSô\Šø:Z&_##MFé#°uÅ3¨o…
LãV{ž#ÌèºQh"hûgÜÞâÿ¹K2練d#¶å#g'ŠC##d#Ð"/Lè{Ɗ
Œ#
Šb)ª¨2˜4o«öuŠ##{5ó9T
µCz?x†¸YŠŠ…â³J<#Ó¿äÁý ‚„õ# ‡¿°##,uè( › ¾¨ †\Wz##Œ÷ö!h¸»ÀþXò:‘y#0¬Ù/'#ci]Š"®G9Š^Láí?
U3#අ‘GÓ#;£Ñ€üf—©!㊲Ò$D6þŽ
Ԗi Ü#ô>cTƒ!c#hU´Ô#êŠWî·' R ‡] ‚ î\ ”…0#Í › êÒéÁE
#Œ1˜Î;9;h†jâ—yl
ë[ƒ“ „ iÅ#Â>%+˜“"z „ ¥ËuÎ œ Õ2 ”Šõ8#tò¼íÄ]#‘‰rf0,¬#£L#çn,;

Œ§û#žH€—¬iäx¤V8@4]ò÷È»©u÷Kº#¦é]ØÁ²éîå•$¯÷ú"hŠŠªôµRŸiô4ô#…)d¾â3 # ¬Õ§/ÓG «Ù###Š;3 ”|
Dnâqe#¢Pöí>{ŸXþ`ÈR1 ‹ € g #ÙOa‰k\+ïn¹ÛWÃ#¿ÁÛ/%ï|3h œ uvqqJ³Œum ˆž §þ#âl 
|
÷ÈOÀ[Áïîl½8ÝyÀçY#Ò&·½Ådó@Ýê#0¿¿(ljŠ.*#9lÖË$d=ú#¦ãþÐ  Z#ë
‰u@ ’ ø0ÙÈjþ7®ï¡#ÜÿÏòä`îÈ ‚ ÍO#MÖL¿â#QÐ ‚ ² —ªfͼ%7

ÊöØÀVý#`ëýÆÒ*”¼<úË)]і

#4èØKãýKù–µ#ϊŠõá‘4D£™úž#½#—z^5@¼T|°F´|Š!#ŠÝìˊ!éhP#Š!#ì)9Ÿ«]·¯ŠŠ/Qöpfµ
õ;¤r#St6ü¸Mdæ²û##RŠÅ”™#¼C^×##vuf%ފõ#ÛâR#
ák¤ŒÉ²ç'ËEû¾Þÿß«Õn;Ѐ°•½#ü,³Ò...
RIFF2###WEBPVP8 &###P¢# #*ô#*#>ÑbªP(%$"¤²ñ## gnü|0Õ?}Z#Ò^~ ¤9çÎ_úÏSß
¢½ 9Ìþåú ýjý¥÷mÿiûwîÇû¿¨#íWY #ì7¦ï±ï÷ßúþ °>2þåýWØ#
#{ûyì£öo¸¾Å¹#µoæ lÿiýûÎ#øÞ#üyÿ#Ô#ò æ?
çþß~8þ«±3DÿiÿgÔ#ׯ§»ÿ#âçýßø R>Äÿ¯÷#ýxÿ ëïý #ª#ÿ0þéÿ#üæÒïô?
úÏ¯ô ùßùÿè>#ÿ ÿgÿµþ'ÛOÿÿ¸oÝOÿþé?·#ÿÿí##J#¯'#Þ `ÚR ÿ¤*| 
H}/WÉ3UEK#wüR1>ÉJF3>6H/½yOªÖ#·Giþ##ï OiÊ4z1½pè°¥ G q»{{³ !
ò˪äHä2RßZcKà#q* #ãØNE ©#§ÐÐ
Ö#l¦Â#~# Gdó{vµ:7 á# Ã^0
n)g ¨RubÇ"# 0#àºËBí)͵»×Éõ6#»Eåt#Vx*Û+·~ô#¹ñ^Iv ÞNì6ç òÜi#ö Чõ##`5J¿ê«= >(¸àòâ
#MÈj²äó;Ð /ûÖx{Ùik #l#×C]¢=Ih·¨ôþ#$# aÞ8Y4ó}]ï©ïfIGJî#Öeí# ºÅ» #Á#A|
R§kuëì³
#óKááæl § %²í Ê##'
phản ứng michael - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phản ứng michael - Người đăng: grassha700
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
phản ứng michael 9 10 104