Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển bền vững

Được đăng lên bởi Như Ý Phan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 309 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phát triển bền vững
Phát triển là quy luật của cuộc sống, là quy luật tất yếu của tiến hóa, đã và đang diễn ra trên hành tinh
của chúng ta từ khi nó được hình thành. Vấn đề đang được quan tâm nghiên cứu là phải phát triển như
thế nào để con người của các thế hệ hiện nay cũng như trong tương lai có được cuộc sống hạnh phúc về
vật chất cũng như về tinh thần: Phát triển bền vững.
Sự bền vững của phát triển kinh tế - xã hội có thể đánh giá được bằng những chỉ tiêu nhất định về kinh
tế, tài nguyên thiên nhiên, chất lượng môi trường và tình trạng xã hội:
1. Về kinh tế, trong xã hội bền vững, việc đầu tư và phát triển nói chung phải đem lại lợi nhuận, gia tăng
tổng sản phẩm trong nước.
2. Về tài nguyên thiên nhiên, trong xã hội bền vững, tài nguyên không tái tạo được, vì vậy cần phải sử
dụng trong phạm vi khôi phục được về số lượng và chất lượng; sử dụng một cách tiết kiệm, hạn chế và
bổ sung thường xuyên bằng các con đường tự nhiên hoặc nhân tạo.
3. Về chất lượng môi trường, trong xã hội bền vững, môi trường không khí, nước, đất cảnh quan liên
quan đến sức khỏe, tiện nghi, yêu cầu thẩm mỹ, tâm lý của con người nhìn chung không bị các hoạt động
của con người làm ô nhiễm; các nguồn phế thải phải được xử lý, tái chế kịp thời.
4. Về văn hóa - xã hội, xã hội bền vững phải là một xã hội trong đó phát triển kinh tế phải
đi đôi với công bằng xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế; phúc lợi xã hội phải được chăm lo, các giá trị về văn
hóa, đạo đức của dân tộc và cộng đồng phải được bảo vệ và phát huy.
Với xu thế hiện nay, để đánh giá sự phát triển của một xã hội, người ta chủ yếu dựa vào 4 điều kiện cần
và đủ nói trên. Nếu thiếu 1 trong 4 điều kiện trên thì sự phát triển của xã hội đó sẽ đứng trước nguy cơ
mất bền vững.
Từ kết quả nghiên cứu của chương trình KT-02 "Bảo vệ môi trường" cho thấy trong mỗi giai đoạn phát
triển sẽ có khả năng diễn ra 3 xu thế khác nhau về thái độ của xã hội đó với 4 mặt khác nhau của phát
triển bền vững (Bảng 1). Tổng hợp các thái độ khác nhau trên từng mặt sẽ cho những khả năng diễn biến
khác nhau về phát triển bền vững. Tổ hợp trong đó có nhiều ô được đánh giá là bền vững hay tương đối
bền vững sẽ có nhiều khả năng dẫn tới phát triển bền vững. Ngược lại tổ hợp có nhiều ô được đánh giá
là không bền vững sẽ có khả năng dẫn tới sự phát triển không bền vững. Trường hợp nhiều ô bền vững
nhắc ta phải chú ý xây dựng và thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách bảo vệ, cải thiện tài nguyên
thiên nhiên và môi trường một cách thông minh hợp lý để bảo đảm ...
Phát tri n b n v ng
Phát triển là quy luật của cuộc sống, là quy luật tất yếu của tiến hóa, đã và đang diễn ra trên hành tinh
của chúng ta từ khi nó được hình thành. Vấn đề đang được quan tâm nghiên cứu là phải phát triển như
thế nào để con người của các thế hệ hiện nay cũng như trong tương lai có được cuộc sống hạnh phúc v
vật chất cũng như về tinh thần: Phát triển bền vững.
Sự bền vững của phát triển kinh tế - xã hội có thể đánh giá được bằng những chỉ tiêu nhất định về kinh
tế, tài nguyên thiên nhiên, chất lượng môi trường và tình trạng xã hội:
1. Về kinh tế, trong xã hội bền vững, việc đầu tư và phát triển nói chung phải đem lại lợi nhuận, gia tăng
tổng sản phẩm trong nước.
2. Về tài nguyên thiên nhiên, trong xã hội bền vững, tài nguyên không tái tạo được, vì vậy cần phải sử
dụng trong phạm vi khôi phục được về số lượng và chất lượng; sử dụng một cách tiết kiệm, hạn chế và
bổ sung thường xuyên bằng các con đường tự nhiên hoặc nhân tạo.
3. Về chất lượng môi trường, trong xã hội bền vững, môi trường không khí, nước, đất cảnh quan liên
quan đến sức khỏe, tiện nghi, yêu cầu thẩm mỹ, tâm lý của con người nhìn chung không bị các hoạt động
của con người làm ô nhiễm; các nguồn phế thải phải được xử lý, tái chế kịp thời.
4. Về văn hóa - xã hội, xã hội bền vững phải là một xã hội trong đó phát triển kinh tế phải
đi đôi với công bằng xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế; phúc lợi xã hội phải được chăm lo, các giá trị về văn
hóa, đạo đức của dân tộc và cộng đồng phải được bảo vệ và phát huy.
Với xu thế hiện nay, để đánh giá sự phát triển của một xã hội, người ta chủ yếu dựa vào 4 điều kiện cần
và đủ nói trên. Nếu thiếu 1 trong 4 điều kiện trên thì sự phát triển của xã hội đó sẽ đứng trước nguy cơ
mất bền vững.
Từ kết quả nghiên cứu của chương trình KT-02 "Bảo vệ môi trường" cho thấy trong mỗi giai đoạn phát
triển sẽ có khả năng diễn ra 3 xu thế khác nhau về thái độ của xã hội đó với 4 mặt khác nhau của phát
triển bền vững (Bảng 1). Tổng hợp các thái độ khác nhau trên từng mặt sẽ cho những khả năng diễn biến
khác nhau về phát triển bền vững. Tổ hợp trong đó có nhiều ô được đánh giá là bền vững hay tương đối
bền vững sẽ có nhiều khả năng dẫn tới phát triển bền vững. Ngược lại tổ hợp có nhiều ô được đánh giá
là không bền vững sẽ có khả năng dẫn tới sự phát triển không bền vững. Trường hợp nhiều ô bền vững
nhắc ta phải chú ý xây dựng và thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách bảo vệ, cải thiện tài nguyên
thiên nhiên và môi trường một cách thông minh hợp lý để bảo đảm sẽ có phát triển bền vững trong tương
lai. Đây chỉ là một sự ước đoán, tuy tác giả có dựa trên một số tình hình và số liệu về thực trạng môi
trường nước ta, nhưng còn mang nặng tính chất định tính.
Nhìn chung cả 4 mặt kinh tế, tài nguyên, chất lượng môi trường sống và tình hình xã hội, nước ta đang
ở trong trường hợp thứ 3.
Từ một số kết quả nghiên cứu của chương trình KT - 02 và những bài học kinh nghiệm của các nước
trên thế giới, các tác giả đã đưa ra một số kiến nghị cần lưu ý cho công tác bảo vệ, sử dụng hợp lý, cải
thiện tài nguyên môi trường (TNMT) ở nước ta:
1. Công tác bảo vệ TNMT phải gắn liền với công tác dân số. Trong phạm vi quốc gia cũng như tại địa
phương, trong điều kiện một nước đang phát triển có mức thu nhập thấp, nếu như không đạt tới một mức
gia tăng dân số hợp lý, thí dụ 1,5-1,7% trong các năm tới, thì không thể giải quyết dễ dàng các vấn đề
TNMT;
2. Trong quá trình phát triển nhanh về kinh tế, cần quản lý chặt chẽ xu thế đô thị hóa, cần có quy hoạch
chủ động, dài hạn về đô thị hóa, chú ý tránh việc hình thành một cách tự phát các siêu đô thị với hàng loạt
vấn đề môi trường và xã hội phức tạp. Cần duy trì một tỷ lệ thích hợp dân cư đô thị và nông thôn, trong
điều kiện Việt Nam tỷ lệ cư dân thành thị với cư dân nông thôn không bao giờ nên vượt quá 50%;
3. Công bằng xã hội là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của các chương trình và kế hoạch
hành động bảo vệ mội trường. Công bằng về thu nhập, giảm bớt ô nhiễm do nghèo đói, nâng cao trình độ
văn hóa, giáo dục của đông đảo nhân dân và thông qua đó nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng của
người dân về bảo vệ môi trường;
CÁC XU THẾ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÓ THỂ DIỄN RA Ở NƯỚC TA TRONG THỜI KỲ PHÁT
TRIỂN MỚI
Giai đoạn phát triển 1995-2000 mở đầu công 2000-2010 mở rộng công 2010-2020 hoàn thành
Phát triển bền vững - Trang 2
Phát triển bền vững - Người đăng: Như Ý Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phát triển bền vững 9 10 708