Ktl-icon-tai-lieu

phát triển bền vững và bả vệ môi trường quốc gia

Được đăng lên bởi maihangdiemtran
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1235 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯờI
Chương 6: Phát triển bền vững và
chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia

Nội dung chương 6



6.1. Khái niệm chung về PTBV



6.2. Các nội dung của PTBV



6.3. Tiếp cận PTBV ở Việt Nam



6.4. Dự thảo chiến lược và kế hoạch quốc gia bảo
vệ môi trường và PTBV của nước ta.

6.1. Khái niệm chung về PTBV


Những vấn đề MT toàn cầu:


Biến đổi khí hậu



Suy giảm tầng ozone



Ô nhiễm xuyên biên giới gia tăng: mưa acid,
thủy triều đỏ, tăng độ phóng xạ



Xuất khẩu chất thải độc hại



Suy thoái đa dạng sinh học

6.1. Khái niệm chung về PTBV


BV MT là bảo vệ độ tinh khiết của không khí, đất,
nước, thực phẩm... nhằm đảm bảo các nhu cầu cơ
bản của con người.



BV MT là chống lại tất cả những gì tác hại đến
trạng thái thể chất và tinh thần của con người, trả
lại sự cân bằng vốn có của MT.



BV MT là giảm đến mức thấp nhất sự gây ô
nhiễm môi trường và xử lý MT bị ô nhiễm.
Phát triển bền vững

6.1. Khái niệm chung về PTBV



Phát triển bền vững là phát triển để đáp ứng nhu cầu của
thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp
ứng nhu cầu của thế hệ tương lai
(World Committee of Environment and Development
WCED, 1987).

6.1. Khái niệm chung về PTBV



Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất về MT và PT tổ chức
ở Rio de Janeiro (Braxin) năm 1992
179 nước tham gia Hội nghị đã thông qua Tuyên bố
Rio de Janeiro về MT và PT bao gồm 27 nguyên tắc
cơ bản và Chương trình nghị sự 21 (Agenda 21) về
các giải pháp PTBV chung cho toàn thế giới trong
thế kỷ 21

6.1. Khái niệm chung về PTBV



Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về PTBV tổ chức
ở Johannesburg (Cộng hoà Nam Phi) năm 2002
PTBV là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt
chẽ, hợp lý và hài hoà giữa 3 mặt của sự phát
triển, gồm: phát triển kinh tế, phát triển xã hội và
bảo vệ môi trường

6.2. Các nội dung của PTBV



Các mục tiêu PTBV nhằm đạt được những chỉ tiêu phát
triển kinh tế trong các điều kiện:


Sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên



Cải tạo và phục hồi môi trường tự nhiên: như cải tạo đất,
trồng rừng, gìn giữ và phát triển các giống loài quý hiếm,
làm sạch môi trường, bảo vệ cân bằng sinh thái



Thực hiện tốt chính sách dân số.

6.2. Các nội dung của PTBV
Tuyên bố Rio về MT và PT để xây dựng một hệ thống
7 nguyên tắc mới của PTBV.


Nguyên tắc về sự uỷ thác của nhân dân



Nguyên tắc phòng ngừa



Nguyên tắc bình đẳng giữa các thế hệ



Nguyên tắc bình đẳng trong nội bộ thế hệ



Nguyên tắc phân quyền và uỷ quyền



Nguyên tắc người gây ô nhiễm ...
MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯờI
MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯờI
Chương 6: Phát triển bền vững và
Chương 6: Phát triển bền vững và
chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia
chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia
phát triển bền vững và bả vệ môi trường quốc gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phát triển bền vững và bả vệ môi trường quốc gia - Người đăng: maihangdiemtran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
phát triển bền vững và bả vệ môi trường quốc gia 9 10 112