Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HIỆN GIAN LẬN VÀ SAI SÓT TRONG CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 2380 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp. HCM
--------------

NGÔ THỊ THU HÀ

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO
TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP ĐỐI
VỚI VIỆC PHÁT HIỆN GIAN LẬN VÀ SAI SÓT TRONG
CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán
Mã số: 60.34.30

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Giang Tân

TP. Hồ Chí Minh - Năm 2007

2

MỤC LỤC
Lời mở đầu............................................................................................................01
Phần 1: Tổng quan về gian lận và sai sót và trách nhiệm của kiểm toán viên
đối với gian lận và sai sót
1.1. Tổng quan về gian lận và sai sót trên Báo cáo tài chính .......................... 04
1.1.1. Định nghĩa về gian lận và sai sót ................................................................ 04
1.1.2. Lịch sử phát triển về gian lận...................................................................... 06
1.1.3. Lịch sử phát triển các công trình nghiên cứu về gian lận ........................... 08
1.1.3.1. Edwin H. Sutherland........................................................................... 08
1.1.3.2. Donald R. Cressey .............................................................................. 09
1.1.3.3. D. W. Steve Albrecht.......................................................................... 10
1.1.3.4. Richard C. Hollinger........................................................................... 11
1.1.4. Công trình nghiên cứu gian lận của Hiệp hội các nhà điều tra gian
lận Hoa kỳ (ACFE) .................................................................................... 13
1.1.4.1. Về phương pháp nghiên cứu............................................................... 14
1.1.4.2. Kết quả của cuộc nghiên cứu.............................................................. 17
1.1.4.3. Những hậu quả của gian lận ............................................................... 17
1.1.4.4. Những phương pháp phổ biến thực hiện gian lận trên Báo
cáo tài chính........................................................................................ 18
1.1.4.4.1. Khai cao (hay khai khống) doanh thu.........................................19
1.1.4.4.2. Ghi nhận sai niên độ ...................................................................19
1.1.4.4.3. Giấu công nợ và chi phí ..............................................................19
1.1.4.4.4. Không khai báo đầy đủ thông tin...................................
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T Tp. HCM
--------------
NGÔ TH THU HÀ
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GII PHÁP NHM NÂNG CAO
TRÁCH NHIM CA KIM TOÁN VIÊN ĐỘC LP ĐỐI
VI VIC PHÁT HIN GIAN LN VÀ SAI SÓT TRONG
CUC KIM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Chuyên ngành: Kế toán - Kim toán
Mã s: 60.34.30
LUN VĂN THC SĨ KINH T
Người hướng dn khoa hc: TS. Trn Th Giang Tân
TP. H Chí Minh - Năm 2007
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HIỆN GIAN LẬN VÀ SAI SÓT TRONG CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HIỆN GIAN LẬN VÀ SAI SÓT TRONG CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HIỆN GIAN LẬN VÀ SAI SÓT TRONG CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 10 21