Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON

Được đăng lên bởi chilan-bookworm-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1070 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phƣơng pháp 6: Bảo toàn electron

Ph-¬ng ph¸p 6

Ph-¬ng ph¸p B¶o toµn electron
I. CƠ SƠ CỦA PHƢƠNG PHÁP
1. Cơ sở của phƣơng pháp
Trong phản ứng oxi hóa khử:




số electron nhường =



số mol electron nhường =

số electron nhận



số mol electron nhận

2. Một số chú ý.
- Chủ yếu áp dụng cho bài toán oxi hóa khử các chất vô cơ
- Có thể áp dụng bảo toàn electron cho một phương trình, nhiều phương trình hoặc toàn bộ quá trình.
- Xác định chính xác chất nhường và nhận electron. Nếu xét cho một quá trình, chỉ cần xác định trạng
thái đầu và trạng thái cuối số oxi hóa của nguyên tố, thường không quan tâm đến trạng thái trung gian số
oxi hóa của nguyên tố.
- Khi áp dụng phương pháp bảo toàn electron thường sử dụng kèm các phương pháp bảo toàn khác (bảo
toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố)
- Khi cho kim loại tác dụng với dung dịch HNO3 và dung dịch sau phản ứng không chứa muối amoni:

n NO  =
3



số mol electron nhường (hoặc nhận)

II. CÁC DẠNG BÀI TOÁN THƢỜNG GẶP
Ví dụ 1 : Hoà tan hoàn toàn 19,2 gam Cu bằng dung dịch HNO3 toàn bộ lượng khí NO (sản phẩm khử
duy nhất) thu được đem oxit hoá thành NO2 rồi chuyển hết thành HNO3 Thể tích khí oxi (đktc) đã tham
gia vào quá trình trên là
A. 2,24 lít.

B. 4,48 lít.

C. 3,36 lít.

Giải :
Cách 1:
Giải thông thường: nCu =

19,2
 0,3mol
64

3Cu +8HNO3  3Cu(NO3)2 +2NO +4H2O



0,3
2NO +O2

 2NO2

0,2  0,1

 0,2

(1)

0,2 mol
(2)

4NO2 + O2 + 2H2O  4HNO3

(3)

0,2  0,05

1

D. 6,72 lít.

Phƣơng pháp 6: Bảo toàn electron

n O2 = 0,1 + 0,05 = 0,15 (mol)  V = 0,15.22,4 = 3,36 lít  Đáp án C
Cách 2:
Áp dụng phương pháp bảo toàn e.
Nhận xét:
Xét toàn bộ quá trình
+ Nitơ coi như không có sự thay đổi số oxi hóa (HNO3 ban đầu  HNO3)
+ Như vậy chỉ có 2 nguyên tố có sự thay đổi số oxi hóa là Cu và O2
- 2e  Cu2+

Cu

 2.0,3

0,3

+ 4e  2O2-

O2

0,15  0,6

 V= 0,15.22,4 = 5,6 lít  Đáp án C
Ví dụ 2 : Oxi hoá hoàn toàn 0,728 gam bột Fe ta thu được 1,016 gam hỗn hợp X gồm hai oxit sắt. Hoà tan
hoàn toàn X bằng dung dịch axit HNO3 loãng dư. Thể tích khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) thu
được sau phản ứng là
A. 2,24ml.

B. 22,4ml.

C. 33,6ml.

Giải :
Các phản ứng có thể có
t
2FeO
2Fe +O2 
0

1)

t
Fe2O3

0

2Fe + 1,5O2

(2)

t
3Fe +2O2 
Fe3O4
0

(3)

Các phản ứng hoà tan có thể có:
3FeO + 10HNO3 
 3Fe(NO3)3+NO+5H2O

(4)

Fe2O3 +6HNO3  2Fe(NO3 )3  3H 2O

(5)

3Fe3O4 +28HNO3  9Fe(NO3 )3  NO  14H 2O

(6)

Xét cả quá trình ta thấy có 3 quá trình thay đổi số oxi hoá là:
+Fe từ Fe0 bị oxi hoá thành Fe+3...
Phƣơng pháp 6: Bảo toàn electron
1
Ph-¬ng ph¸p 6
Ph-¬ng ph¸p B¶o toµn electron
I. CƠ SƠ CỦA PHƢƠNG PHÁP
1. Cơ sở của phƣơng pháp
Trong phản ứng oxi hóa khử:
số electron nhường =
số electron nhận
số mol electron nhường =
số mol electron nhận
2. Một số chú ý.
- Chủ yếu áp dụng cho bài toán oxi hóa khử các chất vô cơ
- Có thể áp dụng bảo toàn electron cho một phương trình, nhiều phương trình hoặc toàn bộ quá trình.
- Xác định chính xác chất nhường nhận electron. Nếu xét cho một quá trình, chỉ cần xác định trạng
thái đầu và trạng thái cuối số oxi hóa của nguyên tố, thường không quan tâm đến trạng thái trung gian số
oxi hóa của nguyên tố.
- Khi áp dụng phương pháp bảo toàn electron thường sử dụng kèm các phương pháp bảo toàn khác (bảo
toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố)
- Khi cho kim loại tác dụng với dung dịch HNO
3
và dung dịch sau phản ứng không chứa muối amoni:
3
NO
n
=
số mol electron nhường (hoặc nhận)
II. CÁC DNG BÀI TOÁN THƢỜNG GP
Ví dụ 1 : Hoà tan hoàn toàn 19,2 gam Cu bằng dung dịch HNO
3
toàn bộ lượng khí NO (sản phẩm khử
duy nhất) thu được đem oxit hoá thành NO
2
rồi chuyển hết thành HNO
3
Thể tích khí oxi (đktc) đã tham
gia vào quá trình trên là
A. 2,24 lít. B. 4,48 lít. C. 3,36 lít. D. 6,72 lít.
Giải :
Cách 1:
Giải thông thường: n
Cu
=
0,3mol
64
19,2
3Cu +8HNO
3
3Cu(NO
3
)
2
+2NO +4H
2
O (1)
0,3
0,2 mol
2NO +O
2
2NO
2
(2)
0,2
0,1
0,2
4NO
2
+ O
2
+ 2H
2
O
4HNO
3
(3)
0,2
0,05
PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON - Người đăng: chilan-bookworm-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON 9 10 289