Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải bài tập về nhôm

Được đăng lên bởi Anh Trâm Đỗ
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 5458 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Phương pháp giải bài tập về nhôm .
A. Nội dung
Với các bài toán hóa học về nhôm , hợp chất của nhôm cũng như các bài toán hỗn hợp . Ngoài việc sử
dụng các phương pháp như bào toàn khối lượng , bảo toàn electron , tăng - giảm khối lượng ...v..v ....
Ngoài ra còn có một số dạng bài tập đặc trưng riêng của nhôm đó là :
1. Muối

tác dụng với dung dịch kiềm tạo kết tủa .

Khi cho một lượng dung dịch chứa

vào dung dịch

thu được kết tủa

. Nếu

sẽ có hai trường hợp phù hợp xảy ra . Khi đó bài toán sẽ có hai giá trị gần đúng .
Trường hợp 1 : Lượng

Lượng

thiếu , chỉ đủ để tạo kết tủa theo phản ứng .

được tính theo kết tủa

Trường hợp 2 : Lượng

Trong đó , phản ứng
, khi đó giá trị
2. Dung dịch

, khi đó giá trị

là giá trị nhỏ nhất .

đủ để xảy ra hai phản ứng :

hoàn toàn , phản ứng
là giá trị lớn nhất .

tác dụng với dung dịch

Khi cho từ từ dung dịch chứa

xảy ra 1 phần . Lượng

được tính theo cả

tạo kết tủa .

vào dung dịch chứa

thu được kết tủa

.Nếu

sẽ có hai trường hợp phù hợp xảy ra . Khi đó bài toán sẽ có hai giá trị gần đúng .
Trường hợp 1: Lượng

Lượng

thiếu , chỉ đủ để tạo kết tủa theo phản ứng

được tính theo kết tủa

Trường hợp 2 : Lượng

, khi đó giá trị

đủ , để tạo kết tủa theo phản ứng

là giá trị nhỏ nhất

và

Trong đó , phản ứng
, khi đó giá trị

hoàn toàn , phản ứng
là giá trị lớn nhất .

xảy ra 1 phần . Lượng

được tính theo cả

và

3. Hỗn hợp kim loại kiềm gồm kim loại kiềm (kiềm thổ ) , nhôm tác dụng với nước .
Khi đó , kim loại kiềm hoặc kiềm thổ tác dụng với nước tạo dung dịch kiềm , sau đó dung dịch kiềm
hòa tan nhôm .
Ví dụ : Một hỗn hợp gồm

được chia làm hai phần bằng nhau

-Phần 1 : Đem hòa tan trong nước dư thu được V1 lít khí (đktc)
-Phần 2 : Hòa tan trong dung dịch

dư thu được V2 lít khí (đktc)

Khi đó : Ở phần 1 có các phản ứng

Ở phần 2 có các phản ứng

Nếu
và

khi đó , ở phần 1 nhôm chưa tan hét , lượng
đều tan hết , lượng
được tính theo cả

được tính theo
.

thoát ra . Phần 2 , cả

B. Bài tập minh họa
Bài 1:

Cho V lít dung dịch
Tính V .

vào dung dịch chứa 0,15 mol

Hướng dẫn :
Kết tủa thu được là

.

Ta có :
Do đó bài toán co 2 trường hợp xảy ra :
TH1: Chỉ có phản ứng

thu được 9,86 gam kết tủa .

TH2 : Có 2 phản ứng xảy ra

0,45 <-- 0,15

--> 0,15

0,03 <-- 0,15-0,12

Từ

suy ra : Giá trị của V là 1,8 và 2,4 lít .

Bài 2:

Cho 1 lít dung dịch
vào dung dịch chứa 0,2 mol
đổi được 7,65 gam chất rắn . Tính nồng độ của dung dịch

lọc ,nung kết tủa đến khối lượng không
.

Hướng dẫn giải :

Bài 3:
Hỗn hợp X gồm
và
. ...
Phương pháp giải bài tập về nhôm .
A. Nội dung
Với các bài toán hóa học về nhôm , hợp chất của nhôm cũng như các bài toán hỗn hợp . Ngoài việc sử
dụng các phương pháp như bào toàn khối lượng , bảo toàn electron , tăng - giảm khối lượng ...v..v ....
Ngoài ra còn có một số dạng bài tập đặc trưng riêng của nhôm đó là :
1. Muối tác dụng với dung dịch kiềm tạo kết tủa .
Khi cho một lượng dung dịch chứa vào dung dịch thu được kết tủa . Nếu
sẽ có hai trường hợp phù hợp xảy ra . Khi đó bài toán sẽ có hai giá trị gần đúng .
Trường hợp 1 : Lượng thiếu , chỉ đủ để tạo kết tủa theo phản ứng .
Lượng được tính theo kết tủa , khi đó giá trị là giá trị nhỏ nhất .
Trường hợp 2 : Lượng đủ để xảy ra hai phản ứng :
Trong đó , phản ứng hoàn toàn , phản ứng xảy ra 1 phần . Lượng được tính theo cả
, khi đó giá trị là giá trị lớn nhất .
2. Dung dịch tác dụng với dung dịch tạo kết tủa .
Khi cho từ từ dung dịch chứa vào dung dịch chứa thu được kết tủa .Nếu
sẽ có hai trường hợp phù hợp xảy ra . Khi đó bài toán sẽ có hai giá trị gần đúng .
Trường hợp 1: Lượng thiếu , chỉ đủ để tạo kết tủa theo phản ứng
Lượng được tính theo kết tủa , khi đó giá trị là giá trị nhỏ nhất
Trường hợp 2 : Lượng đủ , để tạo kết tủa theo phản ứng
Phương pháp giải bài tập về nhôm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp giải bài tập về nhôm - Người đăng: Anh Trâm Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phương pháp giải bài tập về nhôm 9 10 973