Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi Vì Em Là Gió
Số trang: 200 trang   |   Lượt xem: 4261 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Vũ Cao Đàm

Phương pháp

Nghiên cứu Khoa học
&%3
Đã đăng ký bản quyền tác giả © Copyright

Đại cương

Khái niệm
‹ Phân loại
‹ Sản phẩm

‹

Làm đề tài bắt đầu từ đâu?

5 câu hỏi quan trọng nhất?

5 câu hỏi quan trọng nhất:
Tên đề tài của tôi?
và 4 câu hỏi:
2. Tôi định làm (nghiên cứu) cái gì?
3. Tôi phải trả lời câu hỏi nào?
4. Quan điểm của tôi ra sao?
5. Tôi sẽ chứng minh quan điểm của tôi
như thế nào?
1.

Diễn đạt của khoa học
1.
2.
3.
4.
5.

Tên đề tài
Mục tiêu nghiên cứu
Câu hỏi (Vấn đề) nghiên cứu
Luận điểm (Giả thuyết) khoa học
Phương pháp chứng minh giả thuyết

2 câu hỏi quan trọng nhất?

2 câu hỏi quan trọng nhất?
Câu hỏi nào phải trả lời trong nghiên cứu?
2. Luận điểm khoa học của tác giả thế nào
khi trả lời câu hỏi đó?
1.

Ví dụ:
► Câu hỏi: Con hư tại ai?
► Luận điểm: Con hư tại mẹ

1 câu hỏi quan trọng nhất
của đề tài?

1 câu hỏi quan trọng nhất?
►

Tác giả định giải quyết vấn đề gì của đề
tài?

Nghĩa là:
► Tác giả phải trả lời câu hỏi nào trong nghiên
cứu?
ƒ Ví dụ: Con hư tại ai?

Sách tham khảo Logic học
Vương Tất Đạt: Logic học, Nhà xuất bản
giáo dục, Hà Nội
2. Lê Tử Thành: Tìm hiểu Logic học, Nhà
xuất bản Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh
1.

Sách tham khảo PPL NCKH
Vũ Cao Đàm: Phương pháp luận Nghiên
cứu khoa học, Nxb Khoa học và Kỹ thuật,
2005 (Xuất bản lần thứ mười một)

Phân loại
Nghiên cứu khoa học
Phân loại theo chức năng:
- Nghiên cứu mô tả:
Hiện trạng
- Nghiên cứu giải thích: Nguyên nhân
- Nghiên cứu giải pháp: Giải pháp
- Nghiên cứu dự báo:
Nhìn trước

Nghiên cứu và Triển khai
Nghiên cứu và Triển khai
(viết tắt là R&D)
►

Nghiên cứu cơ bản:

►

Nghiên cứu ứng dụng

►

Triển khai

Hoạt động R&D
theo khái niệm của UNESCO (1)
FR

AR
R

&

D

R

Nghiên cứu, trong đó:

FR

Nghiên cứu cơ bản

AR

Nghiên cứu ứng dụng

D

Triển khai
(Thuật ngữ của Tạ Quang Bửu, nguyên
Tổng Thư ký, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa
học Nhà nước)

Hoạt động R&D
theo khái niệm của UNESCO (2)
LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU

SẢN PHẨM

Nghiên cứu cơ bản

Lý thuyết

Nghiên cứu ứng dụng

Vận dụng lý thuyết để
mô tả, giải thích , dự
báo, đề xuất giải pháp

R
&
D

Triển khai

Prototype (vật mẫu),
pilot và làm thử loạt đầu
(série 0)

Hoạt động KH&CN gồm:
1.
2.
3.
4.
►
►

Nghiên cứu và Triển khai (R&D)
Chuyển giao tri thức, bao gồm chuyển giao công
nghệ
Phát triển công nghệ (UNESCO và UNIDO)
Dịch vụ KH&CN
UNESCO: Manuel pour les statistiques relatives aux activités
scientifiques et techniques, 1982.
De Hemptinne: Questions clées de la politique scientifique et
technique, 1982
(Bản d...
V
V
ũ
ũ
Cao
Cao
Đ
Đ
à
à
m
m
Phương
Phương
ph
ph
á
á
p
p
Nghiên
Nghiên
c
c
u
u
Khoa
Khoa
h
h
c
c
&%3
&%3
Đã
Đã
đăng
đăng
b
b
n
n
quy
quy
n
n
t
t
á
á
c
c
gi
gi
©
©
Copyright
Copyright
Phương pháp nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp nghiên cứu khoa học - Người đăng: Vì Em Là Gió
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
200 Vietnamese
Phương pháp nghiên cứu khoa học 9 10 758