Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp thang bảng lương

Được đăng lên bởi tungkheo
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 4352 lần   |   Lượt tải: 11 lần
XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG
THEO PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

l
l
l
l
l

Quy trình xây dựng thang bảng lương: 4 bước
Bước 1: Phân tích công việc cho từng vị trí trong
doanh nghiệp
Bước 2: Đánh giá giá trị công việc
Bước 3: Phân ngạch công việc
Bước 4: Thiết lập thang lương

1. Phân tích công việc
l
l

Phân tích công việc là gì?
Sử dụng các thông tin thu thập được trong các
bước phân tích công việc phân tích công việc,
trong Bản mô tả công việc và Bản yêu cầu chuyên
môn để đánh giá giá trị công việc.

2. Đánh giá giá trị công việc
l

l

Đánh giá giá trị công việc (Job Evaluation-JE)
hay còn gọi là định giá công việc là quá trình
nghiên cứu một cách có hệ thống giá trị của các
công việc trong tổ chức (công ty, doanh nghiệp,
…).
Bản chất của JE là đo lường giá trị và tầm quan
trọng của mỗi loại hình công việc liên hệ với các
công việc khác trong công ty nhằm mục đích xác
định mức lương và mức độ chênh lệch về lương.
JE quan tâm đến công việc, không quan tâm đến
con người làm công việc đó.

Phương pháp JE
l

l

l

Phương pháp phối hợp mang tính phân tích: so
sánh các yếu tố của công việc và tính điểm cho
các yếu tố này, kết quả là một thang điểm có thể
chấp nhận được.
Phương pháp phối hợp không mang tính phân
tích: xếp hạng các công việc và so sánh theo từng
cặp sau đó phân loại công việc đó.
Phương pháp định giá thị trường

Quy trình JE
Gồm 4 bước

Bước 1: Lập danh sách các yếu tố công
việc chung cho toàn doanh nghiệp
l

Để lập danh sách các yếu tố, chúng ta lấy thông
tin trong phần phân tích công việc và tổ chức
thành các nhóm. Có 4 nhóm yếu tố sau:
– Kiến thức và kinh nghiệm
– Trí lực và thể lực
– Môi trường công việc
– Trách nhiệm công việc

Nhóm 1: Kiến thức và kinh nghiệm
1. Trình độ học vấn cơ bản (Yêu cầu trình độ cơ bản tối thiểu
để hoàn thành tốt công việc - Với mỗi công việc chỉ chọn một mức độ)
–
–
–
–
–
–
–

Tiểu học hoặc thấp hơn
Trung học hoặc thấp hơn
Đào tạo nghề hoặc kỹ thuật (chứng chỉ nghề, không có bằng cấp)
Trung cấp
Cao đẳng, đại học
Thạc sỹ
Tiến sỹ

2. Kinh nghiệm làm việc
(Kinh nghiệm tối thiểu để hoàn thành công việc Với mỗi công việc chỉ chọn một mức độ)
l Không đòi hỏi kinh nghiệm
l 6 tháng
l 1-2 năm
l 3-5 năm
l 5-7 năm
l ...

Nhóm 2: Thể lực và trí lực
3. Sức lực
– Không cần sức lực đặc biệt (hao phí sức lực
bình thường)
– Cần sức lực để di chuyển, nâng, đỡ, mang
vác... vật nặng
– Cần sức lực đặc biệt

4. Cường độ tập trung trong công việc
l
l
l

Bình thường (Không cần nỗ lực đặc biệt)
Nỗ lực đặc biệt để quan sát
Nỗ lực đặc biệt để ...
XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG
THEO PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
l
Quy trình xây dựng thang bảng lương: 4 bước
l
Bước 1: Phân tích công việc cho từng vị trí trong
doanh nghiệp
l
Bước 2: Đánh giá giá trị công việc
l
Bước 3: Phân ngạch công việc
l
Bước 4: Thiết lập thang lương
Phương pháp thang bảng lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp thang bảng lương - Người đăng: tungkheo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Phương pháp thang bảng lương 9 10 585