Ktl-icon-tai-lieu

Phương thức dẫn đầu thị trường

Được đăng lên bởi TheHa Pham
Số trang: 295 trang   |   Lượt xem: 1454 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Discipline of Market Leaders: Published by HaperCollins Publishers.
First published by Addison Wesley Publishing Company 1995. Copyright
© Michael Treacy, Fred Wiersema and CSC Index 1995, through
arrangement with Helen Rees Literary Agency.

MICHAEL TREACY & FRED WIERSEMA
Lï Höìng Dung dõch

PHÛÚNG THÛÁC
DÊÎN ÀÊÌU THÕ TRÛÚÂNG

NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ

4

Muåc luåc
Lúâi giúái thiïåu
CHÛÚNG 1

7
15

Thêët baåi nïëu khöng cöë gùæng
CHÛÚNG 2

33

Nhûäng quy tùæc múái trong caånh tranh
CHÛÚNG 3

52

Choån lûåa cuãa ngûúâi thùæng cuöåc
CHÛÚNG 4

76

Nguyïn tùæc cuãa chêët lûúång hoaåt àöång
CHÛÚNG 5

100

Kinh nghiïåm cuãa möåt cöng ty
– Theã toaân cêìu cuãa AT&T
CHÛÚNG 6

127

Nguyïn tùæc cuãa
nhûäng nhaâ saãn xuêët haâng àêìu
CHÛÚNG 7

152

Kinh nghiïåm cuãa möåt cöng ty
– Têåp àoaân Intel
CHÛÚNG 8

181

Baâi hoåc thên thiïån vúái khaách haâng

5

CHÛÚNG 9

213

Kinh nghiïåm cuãa cöng ty
– Airborne Express
CHÛÚNG 10

238

Nhûäng phûúng caách
xaác àõnh giaá trõ cuãa baån
CHÛÚNG 11

257

Taåo ra sûå tön suâng khaách haâng
CHÛÚNG 12

273

Duy trò võ trñ dêîn àêìu
Phêìn kïët

6

292

LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU

Liïåu cöng ty cuãa baån coá sùén saâng giaãm doanh söë cuãa saãn
phêím baán chaåy nhêët àïí cho ra mùæt thõ trûúâng möåt saãn phêím
chûa tûâng àûúåc thûã nghiïåm vaâ mang àêìy ruãi ro khöng? Hay
trong luác thêët thu vêîn cung cêëp dõch vuå nhùçm mong thiïët lêåp
möåt möëi quan hïå lêu daâi? Hay liïn kïët vúái àöëi thuã àïí chi phñ
saãn xuêët coá thïí thêëp hún nûäa?
Nïëu cêu traã lúâi laâ khöng, hoùåc baån tin rùçng cêu traã lúâi laâ khöng
quan troång lùæm, vêåy thò haäy laâm quen vúái möåt thõ trûúâng coá
thaânh tñch keám coãi, vaâ vúái viïåc luác naâo cuäng caånh tranh raáo
riïët. Doanh nghiïåp cuãa baån seä khöng bao giúâ trúã thaânh haäng
dêîn àêìu thõ trûúâng cho àïën khi baån hoåc hoãi àûúåc caác nguyïn
tùæc kinh doanh.
Àêy laâ cuöën saách noái vïì caác nguyïn tùæc cêìn thiïët àïí trúã thaânh
haäng dêîn àêìu thõ trûúâng vaâ àïí duy trò võ trñ söë möåt àoá. Cuöën
saách naây cùn cûá vaâo nùm nùm nghiïn cûáu vaâ àûúåc CSC Index
– haäng tû vêën quaãn trõ phaát triïín nhanh nhêët trïn thïë giúái –
kiïím chûáng thûåc tiïîn. Sau khi cuöën saách Taái lêåp Cöng ty cuãa
Michael Hammer vaâ James Champy xuêët baãn, möåt cuöåc caách
maång trong kinh doanh àaä diïîn ra vaâo nùm 1993. Cuöën saách
baán chaåy nhêët toaân cêìu àoá àaä àûa ra caác yá tûúãng àïí caác cöng
ty coá thïí thiïët kïë laåi viïåc kinh doanh cuãa mònh. Vaâ cuöën saách

7

naây, Phûúng thûác dêîn àêìu...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương thức dẫn đầu thị trường - Người đăng: TheHa Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
295 Vietnamese
Phương thức dẫn đầu thị trường 9 10 262