Ktl-icon-tai-lieu

quản lý dự án phần mềm

Được đăng lên bởi ThầnChết ThânThiện
Số trang: 314 trang   |   Lượt xem: 4583 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CHƢƠNG I
MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ SỞ
MỤC ĐÍCH
- Hiểu đƣợc các khái niệm về: Dự án là gì, Quản lý dự án
nhƣ thế nào?
- Nắm đƣợc các nội dung trong quản lý dự án.
- Kiến thức, kỹ năng cần thiết cho Quản lý dự án.
GIỚI THIỆU CHUNG
Quản lý dự án là một trong những lĩnh vực kiến thức mang tính
kinh nghiệm, có ý nghĩa quan trọng trong các nhiệm vụ hàng
ngày của bất kỳ một nhà quản lý hay một cá nhân có tham vọng
trở thành nhà quản lý.
Để hiểu rõ và làm chủ đƣợc kiến thức, nội dung xung quanh
nhiệm vụ, hoạt động quản lý dự án, cụ thể là các dự án công
nghệ thông tin – CNTT, trƣớc tiên, các bạn cần phải trang bị
những kiến thức cơ bản nhằm khai thông khái niệm, thuật ngữ về
quản lý dự án CNTT.
NỘI DUNG
1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN: DỰ ÁN, DỰ ÁN CNTT,
QUẢN LÝ DỰ ÁN.
a) Dự án là gì?
Theo quan điểm chung dự án là một lĩnh vực hoạt động đặc
thù, một nhiệm vụ cần phải thực hiện theo một phƣơng pháp
riêng, trong khuôn khổ nguồn lực riêng, kế hoạch tiến độ cụ thể
nhằm tạo ra một sản phẩm mới. Từ đó cho thấy, dự án có tính cụ
thể, mục tiêu rõ ràng xác định để tạo ra một sản phẩm mới.
R

Theo PMBOK Guide 2000,p.4, dự án là “một nỗ lực tạm
thời đƣợc cam kết để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ duy
nhất”.
Theo cách định nghĩa này, hoạt động dự án tập trung vào 2
đặc tính:
- Nỗ lực tạm thời: mọi dự án đều có điểm bắt đầu và kết
thúc cụ thể. Dự án chỉ kết thúc khi đã đạt đƣợc mục tiêu dự án
hoặc dự án thất bại.
- Sản phẩm và dịch vụ là duy nhất: điều này thể hiện có sự
khác biệt so với những sản phẩm, dịch vụ tƣơng tự đã có hoặc
kết quả của dự án khác.
Tóm lại có thể định nghĩa bằng một câu: Dự án là một
chuỗi các công việc (nhiệm vụ, hoạt động), đƣợc thực hiện nhằm
đạt đƣợc mục tiêu đề ra trong điều kiện ràng buộc về phạm vi,
thời gian và ngân sách.
b) Các thuộc tính của dự án
- Dự án có mục đích, kết quả rõ ràng: Tất cả các dự án
thành công đều phải có kết quả đƣợc xác định rõ ràng nhƣ một
tòa nhà chung cƣ, một hệ thống mạng cơ quan bạn, một hệ thống
mạng cáp truyền hình,… Mỗi dự án bao gồm tập hợp các nhiệm
vụ cần thực hiện, mỗi nhiệm vụ cụ thể này khi thực hiện sẽ thu
đƣợc kết quả độc lập và tập hợp các kết quả đó tạo thành kết quả
chung của dự án. Các kết quả này có thể theo dõi, đánh giá bằng
hệ thống các tiêu chí rõ ràng. Nói cách khác, dự án bao gồm
nhiều hợp phần khác nhau đƣợc quản lý, thực hiện trên cơ sở
đảm bảo thống nhất các chỉ tiêu về thời gian, nguồn lực (chi phí)
và chất lƣợng.
- Thời gian tồn tại của dự án có tính hữu hạn: dự án là một
sự sang tạo. Giống nhƣ các thực...
CHƢƠNG I
MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ SỞ
MỤC ĐÍCH
- Hiểu đƣợc các khái niệm về: Dự án gì, Quản dự án
nhƣ thế nào?
- Nắm đƣợc các nội dung trong quản lý dự án.
- Kiến thức, kỹ năng cần thiết cho Quản lý dự án.
GIỚI THIỆU CHUNG
Quản dự án một trong những lĩnh vực kiến thức mang tính
kinh nghiệm, ý nghĩa quan trọng trong các nhiệm vụ hàng
ngày của bất kỳ một nhà quản lý hay một nhân có tham vọng
trở thành nhà quản lý.
Để hiểu m chủ đƣợc kiến thức, nội dung xung quanh
nhiệm vụ, hoạt động quản dự án, cụ thể các dự án công
nghệ thông tin CNTT, trƣớc tiên, các bạn cần phải trang bị
những kiến thức cơ bản nhằm khai thông khái niệm, thuật ngữ về
quản lý dự án CNTT.
NỘI DUNG
1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN: DỰ ÁN, DỰ ÁN CNTT,
QUẢN LÝ DỰ ÁN.
a) Dự án là gì?
Theo quan điểm chung dự án một lĩnh vực hoạt động đặc
thù, một nhiệm vụ cần phải thực hiện theo một phƣơng pháp
riêng, trong khuôn khổ nguồn lực riêng, kế hoạch tiến độ cụ thể
nhằm tạo ra một sản phẩm mới. Từ đó cho thấy, dự án có tính cụ
thể, mục tiêu rõ ràng xác định để tạo ra một sản phẩm mới.
R
quản lý dự án phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý dự án phần mềm - Người đăng: ThầnChết ThânThiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
314 Vietnamese
quản lý dự án phần mềm 9 10 194