Ktl-icon-tai-lieu

quản lý hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi moomoo
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2376 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Quản lí hành chính nhà nước – Quản lí ngành giáo dục đào tạo

Cấu trúc môn học

1
2

Đường lối, quan điểm của Đảng và
Nhà nước về Giáo dục – Đào tạo

3

Luật giáo dục

4

Cấu trúc
môn học

Một số vấn đề cơ bản về nhà nước,
Quản lí HCNN, công chức, công vụ

Điều lệ, qui chế, qui định của
Bộ GD-ĐT đối với GD phổ thông

Chương I

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÍ
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CÔNG CHỨC, CÔNG VỤ
Cấu trúc chương I
A. Lí luận chung về nhà nước và nhà nước XHCN
B. Những quan điểm và nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của bộ máy NN CHXHCN VN
C. Những vấn đề cơ bản về Quản lí HCNN và QLNN về GD
D. Công chức, công vụ
--------------------------------------------------------------------------------------Nội dung chi tiết
A. Lí luận chung về nhà nước và nhà nước XHCN
1. Sự ra đời của nhà nước
-

Cộng sản nguyên thủy: chưa có phân hóa giai cấp  chưa có nhà nước

-

Chiếm hữu nô lệ:
Chủ nô
Nhà nước
Nô lệ
PGS. TS Nguyễn Thị Phương Hoa

1

Quản lí hành chính nhà nước – Quản lí ngành giáo dục đào tạo

2. Bản chất của nhà nước
Tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị trong XH có giai cấp

Nhà nước

Công cụ chuyên chính giai cấp
Có các chức năng quản lí XH đặc biệt

-

Bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị

-

Duy trì trật tự XH

-

Phục vụ những nhu cầu thiết yếu của đời sống cộng đồng

3. Đặc trưng của nhà nước
 Là bộ máy quản lí dân cư trên một vùng lãnh thổ nhất định
 Thiết lập một hệ thống các cơ quan quyền lực chuyên nghiệp mang tính cưỡng chế đối với
mọi thành viên trong XH
 Ban hành một hệ thống thuế khóa để tạo nguồn ngân sách nuôi bộ máy nhà nước
4. Chức năng của nhà nước
Góc độ quyền lực
chính trị

Công cụ thống
trị giai cấp

Chức năng
xã hội

Phạm vi tác động
của quyền lực

Đối nội

Đối ngoại

5. Các kiểu nhà nước
Hình thái Kinh tế Xã hội

Kiểu nhà nước

Chiếm hữu nô lệ

Nhà nước chủ nô

Phong kiến

Nhà nước phong kiến

Tư bản chủ nghĩa

Nhà nước tư bản

XHCN/ CSCN

Nhà nước XHCN/ CSCN

Nhà nước
bóc lột

Nhà nước
kiểu mới

PGS. TS Nguyễn Thị Phương Hoa

2

Quản lí hành chính nhà nước – Quản lí ngành giáo dục đào tạo

6. Hình thức nhà nước và chế độ chính trị
Hình thức nhà nước
(Cách thức tổ chức quyền
lực nhà nước & các phương
pháp thực hiện quyền lực
của giai cấp thống trị)

Hình thức
chính thể

Chính thể
quân chủ

Chính thể
cộng hòa

Chế độ chính trị
(Tổng thể những phương
pháp mà các cơ quan nhà
nước sử dụng để thực hiện
các quyền lực nhà nước)

Hình thức
cấu trúc

QC tuyệt đối
QC hạn chế

CH dân chủ
CH quí tộc

Dân chủ

Phản dân chủ
Nhà n...
Quản lí hành chính nhà nước – Quản lí ngành giáo dục đào tạo
PGS. TS Nguyễn Thị Phương Hoa 1
Cấu trúc môn học
Chương I
Cấu trúc chương I
A. Lí luận chung về nhà nước và nhà nước XHCN
B. Những quan điểm và nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của bộ máy NN CHXHCN VN
C. Những vấn đề bản về Quản lí HCNN và QLNN vGD
D. Công chức, công v
---------------------------------------------------------------------------------------
Nội dung chi tiết
A. Lí luận chung về nhà nước và nhà nước XHCN
1. Sự ra đời của nhà nước
- Cộng sản nguyên thủy: chưa có phân hóa giai cấp chưa có nhà nước
- Chiếm hữu nô lệ:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÍ
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CÔNG CHỨC, CÔNG VỤ
Chủ nô
Nô l
Nhà nước
Cấu trúc
môn hc
1
2
3
4
Một số vấn đề cơ bản về nhà nước,
Quản lí HCNN, công chức, công v
Đường lối, quan điểm của Đảng và
Nhà nước về Giáo dục Đào tạo
Luật giáo dục
Điều lệ, qui chế, qui định của
BGD-ĐT đối với GD phổ thông
quản lý hành chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý hành chính nhà nước - Người đăng: moomoo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
quản lý hành chính nhà nước 9 10 392