Ktl-icon-tai-lieu

quản lý hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi Qúy Cô Tuổi Dậu
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 3497 lần   |   Lượt tải: 17 lần
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
KHOA QUẢN LÝ

BỘ MÔN: HÀNH CHÍNH VÀ PHÁP LUẬT
Môn học: Quản lý hành chính nhà nước
Giảng viên:
Th.s. Đào Thị Ngọc Ánh
Hà Nội, tháng 12 năm 2012

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Chương 1. Một số vấn đề về quản lý hành chính nhà
nước
Chương 2. Hình thức và phương pháp quản lý hành
chính nhà nước
Chương 3. Thể chế hành chính nhà nước
Chương 4. Cơ quan hành chính nhà nước
Chương 5. Cán bộ, côngchức
Chương 6. Quyết định quản lý hành chính nhà nước
Chương 7. Thủ tục hành chính nhà nước
Chương 8. Cải cách nền hành chính nhà nước

Chương 1. Một số vấn đề về
quản lý hành chính nhà nước
1.1. Những khái niệm cơ bản
1.2. Nền hành chính nhà nước cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam
1.3. Chức năng hành chính nhà nước
4 Tiết(3LT; 1TL; 0KT)

1.1. Những khái niệm cơ bản
a. Quản lý, hành chính, hành chính nhà nước
b. Quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà
nước
c. Nền hành chính nhà nước

a. Khái niệm: Quản lý
-

Quản lý là sự tác động có tổ chức, có đích
hướng của chủ thể lên các đối tượng nhằm đạt
được mục tiêu định trước.
- Quản lý là sự tác động có ý thức để chỉ huy, điều
khiển các quá trình xã hội và hành vi hoạt động
của con người nhằm đạt đến mục tiêu , theo
đúng ý chí của người quản lý và phù hợp với quy
luật khách quan.

a. Khái niệm: Quản lý
Các yếu tố cấu thành của quản lý:
- Chủ thể quản lý: có thể là cá nhân hay tổ chức.
- Đối tượng quản lý: tiếp nhận trực tiếp sự tác động
của chủ thể quản lý. Tuỳ theo từng loại đối tượng
khác nhau mà người ta chia ra các dạng quản lý
khác nhau.
- Khách thể quản lý: chịu sự tác động (hay điều
khiển) của chủ thể quản lý. Đó là hành vi của con
người hay các quá trình xã hội.

a. Khái niệm: Quản lý
Các yếu tố cấu thành của quản lý:
- Mục tiêu quản lý: là cái đích cần phải đạt tới tại một
thời điểm do chủ thể quản lý định trước.
Đây là căn cứ để chủ thể quản lý thực hiện các tác
động quản lý, lựa chọn các phương pháp quản lý
thích hợp.
- Môi trường quản lý: bao gồm cả môi trường tự
nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội ảnh hưởng đến quá
trình quản lý cũng như mục tiêu quản lý.
-> Tại sao phải quan tâm đến môi trường quản lý? ->
lựa chọn phương pháp, hình thức quản lý phù hợp

a. KN: Hành chính và HCNN
- HC: Là hoạt động chấp hành và điều hành trong
phạm vi tổ chức theo những quy định nhằm đạt
được mục tiêu đề ra
- HCNN: là một bộ phận của quản lý nhà nước là hoạt
động thực thi quyền hành pháp của nhà nước; là
hoạt động chấp hành và điều hành của cơ quan
HCNN trong quản lý xã hội theo khuôn khổ pháp
luật nh...
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
KHOA QUẢN LÝ
BỘ MÔN: HÀNH CHÍNH VÀ PHÁP LUẬT
Môn học: Quản lý hành chính nhà nước
Giảng viên:
Th.s. Đào Thị Ngọc Ánh
Hà Nội, tháng 12 năm 2012
quản lý hành chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý hành chính nhà nước - Người đăng: Qúy Cô Tuổi Dậu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
quản lý hành chính nhà nước 9 10 393