Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý HTCL chuẩn quốc tế

Được đăng lên bởi truongngv
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1406 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜi mỞ đẦu

Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế là một trong những đòi hỏi cấp thiết
của các doanh nghiệp hiện nay. Để tồn tại trong thế giới phẳng, các doanh
nghiệp việt nam cần nhanh chóng áp dụng quản trị chất lượng (qcs –
quality cost schedule) vào doanh nghiệp mình.chính vì lẽ đó mà môn quản
trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế có vai trò quan trọng cho một nhà
quản trị doanh nghiệp trong tương lai như chúng tôi.
Hiểu được tầm quan trọng của việc học bộ môn này nên chúng tôi cố gắng tìm
tòi, học hỏi và chúng tôi mong muốn áp dụng những điều mình được học
vào thực tế cuộc sống đang diễn ra. Chúng tôi nhận thấy rằng hiện nay
đại bộ phận người tiêu dùng chỉ đánh giá các sản phẩm tiêu dùng hàng
ngày bằng cảm tính. Vì thế, chúng tôi muốn vận dụng những điều mình
được học để đánh giá chất lượng sản phẩm tiêu dùng.
Sau nhiều lần họp nhóm, chúng tôi đã quyết định chọn sản phẩm mì ăn liền
“hảo hảo hương vị tôm chua cay” để xây dựng các tiêu chí chất lượng và
qua đó đánh giá chất lượng sản phẩm này. Sở dĩ chúng tôi chọn sản phẩm
này vì chúng tôi nhận thấy rằng mì ăn liền là một sản phẩm tiêu dùng gắn
liền với đời sống sinh viên của mình, và chúng tôi mong muốn bản thân
được đánh giá chất lượng sản phẩm này một cách có hệ thống và khoa
học hơn.
Chúng tôi đã tìm hiểu và biết được những điều nổi bật về công ty acecook việt
nam: năm 2000 với sự ra đời của thương hiệu hảo hảo đã tạo nên một
bước đột phá mới cho công ty trên thị trường. Hiện nay công ty acecook là
một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất việt nam, sản phẩm của công ty đã
đạt được danh hiệu hàng việt nam chất lượng cao liên tiếp trong 9 năm
liền. Riêng về dòng sản phẩm mì ăn liền hảo hảo được tiêu thụ trên 2 tỷ
gói trong năm vừa qua. Đặc biệt là sản phẩm mì ăn liền “ hảo hương vị
tôm chua cay” rất được sinh viên chúng ta ưa thích.

Công ty acecook việt nam:

Nhãn hiệu mì ăn liền hảo hảo:

Đôi nét về sản phẩm:

Mì "hảo hảo" hương vị tôm chua cay

- khối lượng tịnh: 75g
- thông số dinh dưỡng:
- giá trị năng lượng
: 338kcal
- chất béo
: 11.6g (17.9%)
- sodium
: 1575,0 mg
(65.6%)
- total carbonhydrate
: 51.4g (17.1%)
- protein
: 6.9g
thành phần giá trị năng lượng hàng ngày
được tính trên cơ sở 1 khẩu phần 2000
calorie
- thành phần:
- mì : bột mì, dầu shortening, muối, đường, bột ngọt,
- súp : dầu tinh luyện, muối, dường, bột ngọt, gia vị, rau sấy, tôm tự
nhiên, axit citric, disodium 5’-guanilate, disodium 5’-inosinate

Trong quá trình thực hiện, chúng tôi đã có nhiều thuận lợi và cũng gặp không í...
L i m đ u
Qu n tr ch t l ng theo tiêu chu n qu c t là m t trong nh ng đòi h i c p thi t ượ ế ế
c a các doanh nghi p hi n nay. Đ t n t i trong th gi i ph ng, các doanh ế
nghi p vi t nam c n nhanh chóng áp d ng qu n tr ch t l ng (qcs – ượ
quality cost schedule) vào doanh nghi p mình.chính vì l đó mà môn qu n
tr ch t l ng theo tiêu chu n qu c t có vai trò quan tr ng cho m t nhà ượ ế
qu n tr doanh nghi p trong t ng lai nh chúng tôi. ươ ư
Hi u đ c t m quan tr ng c a vi c h c b môn này nên chúng tôi c g ng tìm ượ
tòi, h c h i và chúng tôi mong mu n áp d ng nh ng đi u mình đ c h c ượ
vào th c t cu c s ng đang di n ra. Chúng tôi nh n th y r ng hi n nay ế
đ i b ph n ng i tiêu dùng ch đánh giá các s n ph m tiêu dùng hàng ườ
ngày b ng c m tính. Vì th , chúng tôi mu n v n d ng nh ng đi u mình ế
đ c h c đ đánh giá ch t l ng s n ph m tiêu dùng.ượ ượ
Sau nhi u l n h p nhóm, chúng tôi đã quy t đ nh ch n s n ph m mì ăn li n ế
“h o h o h ng v tôm chua cay” đ xây d ng các tiêu chí ch t l ng và ươ ượ
qua đó đánh giá ch t l ng s n ph m này. S dĩ chúng tôi ch n s n ph m ượ
này vì chúng tôi nh n th y r ng mì ăn li n là m t s n ph m tiêu dùng g n
li n v i đ i s ng sinh viên c a mình, và chúng tôi mong mu n b n thân
đ c đánh giá ch t l ng s n ph m này m t cách có h th ng và khoaượ ượ
h c h n. ơ
Chúng tôi đã tìm hi u và bi t đ c nh ng đi u n i b t v công ty acecook vi t ế ượ
nam: năm 2000 v i s ra đ i c a th ng hi u h o h o đã t o nên m t ươ
b c đ t phá m i cho công ty trên th tr ng. Hi n nay công ty acecook làướ ườ
m t trong 500 doanh nghi p l n nh t vi t nam, s n ph m c a công ty đã
đ t đ c danh hi u hàng vi t nam ch t l ng cao liên ti p trong 9 năm ượ ượ ế
li n. Riêng v dòng s n ph m mì ăn li n h o h o đ c tiêu th trên 2 t ượ
gói trong năm v a qua. Đ c bi t là s n ph m mì ăn li n “ h o h ng v ươ
tôm chua cay” r t đ c sinh viên chúng ta a thích. ượ ư
Công ty acecook vi t nam:
Quản lý HTCL chuẩn quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý HTCL chuẩn quốc tế - Người đăng: truongngv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Quản lý HTCL chuẩn quốc tế 9 10 91