Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý Nhà nước về kinh tế

Được đăng lên bởi yenngocnapa
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1275 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LÝ LUẬN CHUNG QLNN VỀ
KINH TẾ
Số tiết: 30 tiết
Đối tượng: Sinh viên chính quy

I. Nền kinh tế thị trường
1.
2.
3.
4.

Khái niệm
Các đặc trưng
Ưu điểm và nhược điểm
Nhà nước cần thiết phải can thiệp vào
nền kinh tế

1. Khái niệm
• Nền KTTT là nền kinh tế vận hành theo cơ
chế thị trường, ở đó, SX cái gì, SX cho ai,
SX như thế nào phần lớn do thị trường
quyết định.
• Thị trường: Một nhóm người mua và một
nhóm người bán mua bán một loại hàng
hóa nhất định.
• Cơ chế thị trường: Các quy luật kinh tế
khách quan

2. Đặc trưng
• Quá trình lưu thông sản phẩm vật chất và phi vật
chất từ sản xuất đến tiêu dùng phải được thực
hiện chủ yếu bằng phương thức mua bán trên
thị trường, có sự điều tiết của cơ chế thị trường.
• Người SX và trao đổi hàng hóa được tự do khi
tham gia vào thị trường:
– Tự do lựa chọn nội dung SX và trao đổi
– Tự do lựa chọn đối tác
– Tự do thỏa thuận giá cả, cạnh tranh

2. Đặc trưng (tiếp)
• Hoạt động mua bán phải được thực hiện trên
một kết cấu hạ tầng tối thiểu, đủ để việc mua
bán diễn ra thuận lợi, an toàn.
• Các chủ thể trong nền kinh tế đều theo đuổi lợi
ích riêng của mình.
• Cạnh tranh là một thuộc tính của nền KTTT
• Sự vận động của các quy luật kinh tế khách
quan tác động vào hành vi, thái độ ứng xử của
các chủ thể trong nền kinh tế

2. Đặc trưng của nền KTTT hiện đại
• Mang 6 đặc trưng của nền KTTT thuần túy
và thêm 03 đặc trưng sau:
• Có sự xích lại gần nhau giữa mục tiêu
kinh tế và mục tiêu xã hội.
• Có sự quản lý của nhà nước.
• Có sự chi phối mạnh mẽ của sự phân
công và hợp tác quốc tế, tạo nên một nền
KTTT mang tính quốc tế, vượt ra khỏi biên
giới quốc gia, động và mở.

3. Ưu điểm và nhược điểm của nền
KTTT
3.1. Ưu điểm
• Tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế, giải quyết việc làm.
• Phân bổ nguồn lực đầu vào tương đối
hiệu quả và hợp lý.
• Ảnh hưởng ngoại hiện tích cực

3. Ưu điểm và nhược điểm của nền
KTTT
3.2. Nhược điểm
•
•
•
•

Chu kỳ kinh tế
Sức mạnh thị trường
Phân bổ nguồn lực còn chưa hợp lý
Ảnh hưởng ngoại hiện tiêu cực

4. Nhà nước cần thiết can thiệp
vào nền kinh tế để:
• Khắc phục những nhược điểm của nền
kinh tế
• Xác định con đường phát triển nền kinh tế
ngắn nhất và hiệu quả nhất
• Là cơ sở cho hội nhập kinh tế quốc tế

II. QLNN về kinh tế
1.
2.
3.
4.
5.

Khái niệm QLNN về kinh tế
Chức năng QLNN về kinh tế
Các nguyên tắc QLNN về kinh tế
Các phương pháp QLNN về kinh tế
Các công cụ QLNN về kinh tế

1. Khái niệm
• Là sự tác động có tổ chức và bằng pháp quyền
của nhà nước lên nền kinh tế quốc dân nhằm sử
dụng...
LÝ LUẬN CHUNG QLNN VỀ
KINH TẾ
Số tiết: 30 tiết
Đối tượng: Sinh viên chính quy
Quản lý Nhà nước về kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý Nhà nước về kinh tế - Người đăng: yenngocnapa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Quản lý Nhà nước về kinh tế 9 10 465