Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý thiết kế website tin tức

Được đăng lên bởi vankhoe32
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 2873 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Trang 1

LỜI MỞ ĐẦU

Ngành công nghệ thông tin là một ngành khoa học đang trên đà phát triển mạnh và
ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Cùng với xu hướng phát triển của các phương tiện
truyền thông như Báo, Radio… thì việc sử dụng Internet ngày càng phổ biến. Truy cập
Internet, chúng ta có được một kho thông tin khổng lồ phục vụ mọi nhu cầu, mục đích của
chúng ta chỉ bằng một cái nhấp chuột.
Nhận thức được nhu cầu tìm hiểu thông tin, giải trí của xã hội, là sự ra đời của
hàng loạt website cho các mục đích thương mại, giải trí, tin tức…Để đáp ứng với việc cập
nhật thông tin hàng ngày, tình hình xã hội, chính trị, thời sự, và sức khỏe… thì website tin
tức ra đời là một nhu cầu tất yếu.
Do đó, chúng em đã vận dụng ngôn ngữ PHP, MySQL và công cụ Dreamweaver
để xây dựng ứng dụng Website Tin tức.
Hoàn thành xong để tài, chúng em vô cùng biết ơn thầy, cô đã nhiệt tình giảng dạy,
hướng dẫn và đặc biệt là cô PHẠM THỊ LAN ANH, người trực tiếp hướng dẫn nhiệt tình
cho chúng em trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài này.

SVTH: Nguyễn Vũ Hoàng Oanh – Đỗ Xuân Hùng

Trang 2

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1
U

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN..............................................................................................5
1.1 Giới thiệu đề tài Website Tin Tức ...........................................................................5
1.2 Phân tích những tiêu chí hình thành Tin Tức ........................................................5
1.3 Yêu cầu Website ........................................................................................................8
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ ........................................9
2.1 Cài đặt Appserv.........................................................................................................9
2.2 Lập trình cơ sở dữ liệu MySQL.............................................................................15
2.2.1 Kết nối CSDL......................................................................................................15
2.2.2 Chọn CSDL sử dụng ...........................................................................................15
2.2.3 Thực thi các câu lệnh truy vấn ...........................................................................16
2.2.4 Duyệt recordset...................................................................................................16...
Trang 1
LI M ĐẦU
Ngành công ngh thông tin là mt ngành khoa hc đang trên đà phát trin mnh và
ng dng rng rãi trên nhiu lĩnh vc. Cùng vi xu hướng phát trin ca các phương tin
truyn thông như Báo, Radio… thì vic s dng Internet ngày càng ph biến. Truy cp
Internet, chúng ta có được mt kho thông tin khng l phc v mi nhu cu, mc đích ca
chúng ta ch bng mt cái nhp chut.
Nhn thc được nhu cu tìm hiu thông tin, gii trí ca xã hi, là s ra đời ca
hàng lot website cho các mc đích thương mi, gii trí, tin tc…Để đáp ng vi vic cp
nht thông tin hàng ngày, tình hình xã hi, chính tr, thi s, và sc khe… thì website tin
tc ra đời là mt nhu cu tt yếu.
Do đó, chúng em đã vn dng ngôn ng PHP, MySQL và công c Dreamweaver
để xây dng ng dng Website Tin tc.
Hoàn thành xong để tài, chúng em vô cùng biết ơn thy, cô đã nhit tình ging dy,
hướng dn và đặc bit là cô PHM TH LAN ANH, người trc tiếp hướng dn nhit tình
cho chúng em trong sut quá trình nghiên cu và thc hin đề tài này.
SVTH: Nguyn Vũ Hoàng Oanh – Đỗ Xuân Hùng
Quản lý thiết kế website tin tức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý thiết kế website tin tức - Người đăng: vankhoe32
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Quản lý thiết kế website tin tức 9 10 871