Ktl-icon-tai-lieu

quản lý tổng hợp vùng bờ

Được đăng lên bởi nho-vo
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1867 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MÔn HOC: QuẢN LÝ tài
nguyên thiên nhiên
ĐỀ TÀI: QuẢN LÝ TỔNG HỢP vùng BỜ

NỘI DUNG
Phần I. Tổng quan về vùng bờ
Phần II. Quản lý tổng hợp vùng bờ
Phần III. Áp dụng quản lý tổng hợp vùng bờ
cho thành phố Đà Nẵng

Vùng bờ là gì?
Theo IUCN (1986),
vùng ven bờ được định
nghĩa như sau: "là
vùng ở đó đất và biển
tương tác với nhau,
trong đó ranh giới về
đất liền được xác định
bởi giới hạn các ảnh
hưởng của biển đến
đất và ranh giới về
biển được xác định
bởi giới hạn các ảnh
hưởng của đất và
nước ngọt đến biển."

Vùng bờ tỉnh Thừa Thiên Huế

16.30

Vùng bờ TP. Đà Nẵng

Vïng lâi
Vïng më réng
DiÖn tÝch ®Êt liÒn (km2) 215.89
934.4 (943,69)
Figure 1. Relative boundary of the project core area
D©n sè (ng­êi)
561,392
702,546 (716.597)
MËt ®é d©n sè (ng­êi/km2)
2,698
563
(Nguån: Së KÕ ho¹ch - ĐÇu T­, n¨m 2000)
nc
e

Thua Thien Hue Pro vince

Pr
o

vi

16.20



n

Hu
e

.

Th
ua

Th
ie

n
Lie

Ch

ieu

r
st
Di

t
ic

Da Nang Bay
Son Tr a D istr ic t

C u D e R iv e r

Hoµ B¾c

Tie n Sa Port

.

16.10

Ho a Vang Dist rict

15 90
107 80

ct

So
Ng

uH
anh

iver

e
i nc

Dis tric t boundary

Tuy
Loa
nR

ov
Pr

Lak e/pond
P rov inc i al boundary

t ri

o

m
Na

Ri v er/s pring

Di s

nD
is

g
an
Qu

Legend
16.00

Ha i

u
Cha

ct

D a n a ng a irp ort

t ri

Q. Th a n h k h ª

H an R ive r

Hoµ
K h¸nh

2.5

5

Railway

0

M ai n road

Kilometer s
Quang Nam Pro vince

Local road
107 90

108 00

108 10

Source: Department of Science, Technology and Environment of Danang City

108 20

108 30

108 40

Vùng bờ Bà Rịa – Vũng Tàu

Tầm quan trọng của vùng bờ


-

Việt Nam là một quốc gia biển với hơn 3.260 km
đường biển và khoảng 30 triệu người sống ở 125
huyện ven biển. Bờ biển cung cấp 80% lượng đánh
bắt thủy sản của cả nước và đóng góp khoảng 5 tỷ đô
la Mỹ vào năm 2011.

Theo báo cáo của Tổng cục Biển và Hải đảo
Việt Nam:vùng bờ biển nước ta đã phát hiện được
11.000 loài sinh vật cư trú trong hơn 20 kiểu hệ sinh
thái điển hình. Trong đó có khoảng 6.000 loài đ ộng
vật đáy, 2.038 loài cá với trên 100 loài cá kinh tế. 653
loài rong biển, 657 loài động vật phù du, 537 loài
thực vật phù du, 94 loài sinh vật ngập mặn...

Tầm quan trọng của vùng bờ
Trên dải ven biển Việt Nam còn hiện diện các
vùng đất ngập nước tập trung ở châu thổ sông Hồng
và sông Cửu Long khoảng 7,5 triệu ha. Các hệ sinh
thái đất ngập nước này đóng vai tò quan trọng trong
việc điều hòa và cung cấp nước, giữ ổn định mực
nước ngầm và cung cấp tiềm năng cho nuôi trồng
thủy sản khoảng 1.130.000 ha.
-

-

Bên cạnh...
MÔn HOC: QuẢN LÝ tài
nguyên thiên nhiên
ĐỀ TÀI: QuẢN LÝ TỔNG HỢP vùng BỜ
quản lý tổng hợp vùng bờ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý tổng hợp vùng bờ - Người đăng: nho-vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
quản lý tổng hợp vùng bờ 9 10 424