Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị bán hàng

Được đăng lên bởi phuongphuong030593
Số trang: 173 trang   |   Lượt xem: 3017 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời nói đầu

LỜI NÓI ĐẦU
Bán hàng là một trong các hoạt động chức năng cơ bản của doanh nghiệp nhằm thu
lại các chi phí đã đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời với phần lợi nhuận có
được để chuẩn bị cho chu kỳ sản xuất kinh doanh tiếp theo.
Các quan điểm về bán hàng cũng được phát triển nhanh chóng theo thời gian cả ở
trên thế giới và ở Việt Nam, quốc gia có nền kinh tế thị trường đang trên đà phát triển. Từ
quan điểm sản xuất sản phẩm với mục tiêu phát triển số lượng bán tới quan điểm marketing
xã hội với mục tiêu phát triển quan hệ lâu dài giữa doanh nghiệp và khách hàng. Từ quan
điểm coi vai trò của người bán hàng là người cung cấp sản phẩm dịch vụ đến quan điểm xác
định người bán hàng là người sáng tạo giá trị.
Trong quá trình phát triển thực tế bán hàng ở Việt Nam và quá trình hoàn thiện lý
luận về nghề bán hàng trong xã hội cũng như chức năng bán hàng trong doanh nghiệp, môn
học Quản trị bán hàng được đưa vào giảng dạy ở nhiều trường đại học trên cả nước. Không
nằm ngoài xu thế đó, Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên bắt đầu đưa môn học này
vào chương trình giảng dạy cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh. Bài giảng Quản trị
bán hàng là một công cụ để sinh viên tiếp cận các vấn đề chuyên môn của môn học. Nội
dung bài giảng giúp sinh viên nhận thức về vị trí, vai trò của người quản trị bán hàng và
nhân viên bán hàng trong doanh nghiệp, hiểu và vận dụng tốt các kỹ năng cần thiết đối với
người quản trị bán hàng, cuối cùng là nhận thức được tương lai phát triển của quản trị bán
hàng.
Bài giảng môn học Quản trị bán hàng bao gồm những nội dung sau:
Chương 1: Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng
Chương 2: Xây dựng kế hoạch bán hàng
Chương 3: Kỹ thuật bán hàng và chăm sóc khách hàng
Chương 4: Thiết kế và tổ chức lực lượng bán hàng trong doanh nghiệp
Chương 5: Quản trị đội ngũ bán hàng.
Quản trị bán hàng là một lĩnh vực không mới trên thế giới nhưng lại là non trẻ tại
Việt Nam, đặc biệt là trong thực tiễn hoạt động này tại các doanh nghiệp. Tài liệu này được
biên soạn trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo từ nhiều nguồn tài liệu cả trong nước và ngoài
nước nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về hoạt động bán hàng và chức năng quản
trị bán hàng trong doanh nghiệp.
Hy vọng đây sẽ là tài liệu thực sự cần thiết cho sinh viên hệ Đại học ngành Quản trị
kinh doanh của Trường, đồng thời là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên ngành quản trị
kinh doanh nói chung, các nhà quản trị doanh nghiệp và bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.
Mặc dù có...
Lời nói đầu
LỜII ĐẦU
Bán ng một trong c hoạt động chức năng bản của doanh nghiệp nhằm thu
lạic chi phí đã đầuo quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời với phần lợi nhuận có
được để chuẩn bcho chu kỳ sản xuất kinh doanh tiếp theo.
Các quan điểm về n hàng ng được pt triển nhanh chóng theo thời gian cả
trên thế giới Việt Nam, quốc gia nền kinh tế thị trường đang trên đà phát triển. Từ
quan điểm sản xuất sản phẩm với mục tiêu phát triển số ợng bán tới quan điểm marketing
hội với mục tiêu phát triển quan hệ u i giữa doanh nghiệp và khách ng. T quan
điểm coi vai t của người bánng người cung cấp sản phẩm dịch vụ đến quan điểmc
định nời bán hàng ngườing tạo giá trị.
Trong quá trình pt triển thực tế n hàng Việt Nam và quá trình hoàn thiện
luận v nghn ng trong hội ng như chức ng bán ng trong doanh nghiệp, môn
học Qun trị n ng được đưa o giảng dạy nhiều trường đại học trên cả nước. Không
nằm ngoài xu thế đó, Trường Đại học phạm kỹ thuật Hưng Yên bắt đầu đưa môn học y
vào chương trình giảng dạy cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh. i giảng Quản tr
bán ng một công cụ đ sinh viên tiếp cận các vấn đề chuyên môn của môn học. Nội
dung bài giảng giúp sinh viên nhận thức v vị trí, vai trò của người quản trị n hàng
nhân viên bán hàng trong doanh nghiệp, hiểu vận dụng tốt các kỹ ng cần thiết đối với
người quản trị bán hàng, cuối ng nhận thức được tương lai phát triển của quản trị bán
hàng.
Bài giảng môn học Quản trị bán hàng bao gồm những nội dung sau:
Chương 1: Tổng quan vền hàng và quản trị bán hàng
Chương 2: Xây dựng kế hoạchn hàng
Chương 3: Kỹ thuật bán hàng và chămc khách hàng
Chương 4: Thiết kế và tổ chức lực lượngn hàng trong doanh nghiệp
Chương 5: Quản trị đội ngũn hàng.
Quản tr n ng một lĩnh vực không mới trên thế giới nhưng lại non trẻ tại
Việt Nam, đặc biệt trong thực tiễn hoạt động này tại các doanh nghiệp. Tài liệu này được
biên soạn trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo từ nhiều nguồn tài liệu cả trong ớc ngoài
ớc nhằm cung cấp những kiến thức bản nhất về hoạt độngn hàngchức ng quản
trị bánng trong doanh nghiệp.
Hy vọng đây sẽ tài liệu thực sự cần thiết cho sinh viên h Đại học ngành Quản tr
kinh doanh của Trường, đồng thời là i liệu tham khảo b ích cho sinh viên nnh quản trị
kinh doanh nói chung,c nhà quản trị doanh nghiệp bạn đọc quan tâm đến vấn đềy.
Mặc có nhiều cố gắng xong do đây lần biên soạn đầu tiên, tập i giảng không
1
Quản trị bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị bán hàng - Người đăng: phuongphuong030593
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
173 Vietnamese
Quản trị bán hàng 9 10 57