Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị bộ máy quản lý doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Hoàng Hải
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 661 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

PhÇn I

Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1

********
C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp lµ tæng hîp c¸c bé phËn kh¸c nhau cã mèi
liªn hÖ vµ quan hÖ phô thuéc lÉn nhau, ®îc
®îc chuyªn m«n ho¸ ®îc
®îc giao nh÷ng tr¸ch
nhiÖm quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh vµ ®îc
®îc s¾p xÕp theo tõng cÊp tõng kh©u nh»m thùc hiÖn
c¸c chøc n¨ng qu¶n lý doanh nghiÖp
C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý lµ h×nh thøc ph©n c«ng lao ®éng trong lÜnh vùc qu¶n
trÞ,cã t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng qu¶n trÞ.C¬ cÊu tæ chøc mét mÆt
ph¶n ¸nh c¬ cÊu s¶n xuÊt, mÆt kh¸c nã t¸c ®éng tÝch cùc trë l¹i ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn s¶n xuÊt.

I/ MéT Sè KH¸I NIÖm vÒ qu¶n lý

Theo quan ®iÓm cña Taylo th× : “ Qu¶n lý lµ biÕt ®îc
®îc chÝnh x¸c ®iÒu b¹n muèn
ngêi
ngêi kh¸c lµm vµ sau ®ã hiÓu ®îc
®îc r»ng hä ®· hoµn thµnh c«ng viÖc mét c¸ch tèt nhÊt
vµ rÎ nhÊt”.
Theo quan ®iÓm kh¸c th× : “Qu¶n lý lµ mét sù t¸c ®éng cã môc ®Ých ®Õn mét hÖ
thèng nµo ®ã nh»m biÕn ®æi tõ mét tr¹ng th¸i nµy sang mét tr¹ng th¸i kh¸c”.
Qu¶n lý doanh nghiÖp lµ mét qu¸ tr×nh vËn ®éng quy luËt kinh tÕ, quy luËt tù
nhiªn trong viÖc lùa chän vµ x¸c ®Þnh nh÷ng biÖn ph¸p ( kinh tÕ, x· héi, tµi chÝnh kÕ
to¸n...) ®Ó t¸c ®éng ®Õn mét tËp thÓ ngêi
ngêi lao ®éng vµ th«ng qua hä ®Ó t¸c ®éng ®Õn c¸c
yÕu tè vËt chÊt cña s¶n xuÊt kinh doanh.
Môc ®Ých cña qu¶n lý doanh nghiÖp lµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt vÒ sè lîng
lîng vµ chÊt llîng víi chi phÝ thÊp nhÊt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt,®ång thêi kh«ng ngõng c¶i thiÖn
t×nh h×nh lao ®éng vµ n©ng cao ®êi sèng cho mçi thµnh viªn trong doanh nghiÖp.
Thùc chÊt qu¶n lý doanh nghiÖp lµ qu¶n lý con ngêi,
ngêi, lµ yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸
tr×nh s¶n xuÊt.Quy m« doanh nghiÖp vµ më réng vai trß qu¶n lý ngµy cµng n©ng cao vµ
trë thµnh mét nh©n tè hÕt søc quan träng ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng hiÖu qu¶
kinh tÕ cña s¶n xuÊt kinh doanh.

II/ Vai trß chøc N¡NG CñA Bé M¸Y QU¶N Lý §èI VíI C¸C
ho¹t ®éng qu¶n lý cña doanh nghiÖp

1/ Vai trß cña bé m¸y qu¶n lý ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm qu¶n lý ta thÊy râ vai trß hÕt søc quan träng cña bé
m¸y qu¶n lý mµ nhiÒu khi quyÕt ®Þnh c¶ sù sèng cßn cña doanh nghiÖp.
NÕu doanh nghiÖp bè trÝ mét bé m¸y qu¶n lý phï hîp th× s¶n xuÊt sÏ ®¹t hiÖu
1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1

qu¶ cao tiÕt kiÖm ®îc
®îc thêi gian vµ nguyªn liÖu. MÆt kh¸c mét bé m¸y nhÑ sÏ tiÕt kiÖm
®îc chi phÝ vµ cã nh÷ng quyÕt ®Þnh nhanh, ®óng ®¾n.Ngoµi ra trong c«ng t¸c qu¶n lý
biÕt bè trÝ ®óng ngêi
ngêi ®óng viÖc th× sÏ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña c¸ nh©n...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1
Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1
PhÇn I
PhÇn I
********
********
C¬ cÊuchøc bé m¸y doanh nghiÖp tæng hîp c¸cphËn kh¸c nhaumèi
C¬ cÊuchøc bé m¸y doanh nghiÖp tæng hîp c¸cphËn kh¸c nhaumèi
liªn quan phô thuéc lÉn nhau, ®
liªn quan phô thuéc lÉn nhau, ®
îc chuyªn m«n ho¸ ®
îc chuyªn m«n ho¸ ®
îc giao nh÷ng tr¸ch
îc giao nh÷ng tr¸ch
nhiÖm quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh vµ ®
nhiÖm quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh vµ ®
îc s¾p xÕp theo tõng cÊp tõng kh©u nh»m thùc hiÖn
îc s¾p xÕp theo tõng cÊp tõng kh©u nh»m thùc hiÖn
c¸c chøc n¨ng qu¶n lý doanh nghiÖp
c¸c chøc n¨ng qu¶n lý doanh nghiÖp
cÊu chøc qu¶n lµ h×nh thøc ph©n c«ng lao ®éng trong lÜnh vùc qu¶n
cÊu chøc qu¶n lµ h×nh thøc ph©n c«ng lao ®éng trong lÜnh vùc qu¶n
trÞ,cã t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña thèng qu¶n trÞ.C¬ cÊuchøc mét mÆt
trÞ,cã t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña thèng qu¶n trÞ.C¬ cÊuchøc mét mÆt
ph¶n ¸nh c¬ cÊu s¶n xuÊt, mÆt kh¸c t¸c ®éng tÝch cùc trë l¹i ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t
ph¶n ¸nh c¬ cÊu s¶n xuÊt, mÆt kh¸c t¸c ®éng tÝch cùc trë l¹i ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn s¶n xuÊt.
triÓn s¶n xuÊt.
I/
I/
MéT Sè KH¸I NIÖm vÒ qu¶n lý
MéT Sè KH¸I NIÖm vÒ qu¶n lý
Theo quan ®iÓm cña Taylo t : Qu¶n lý lµ biÕt ®
Theo quan ®iÓm cña Taylo t : Qu¶n lý lµ biÕt ®
îc chÝnh x¸c ®iÒu b¹n muèn
îc chÝnh x¸c ®iÒu b¹n muèn
ng
ng
êi kh¸c lµm vµ sau ®ã hiÓu ®
êi kh¸c lµm vµ sau ®ã hiÓu ®
îc r»ng ®· hoµn thµnh c«ng viÖc mét c¸ch tèt nhÊt
îc r»ng ®· hoµn thµnh c«ng viÖc mét c¸ch tèt nhÊt
vµ rÎ nhÊt”.
vµ rÎ nhÊt”.
Theo quan ®iÓm kh¸c th× : “Qu¶n lý lµ mét sù t¸c ®éng cã môc ®Ých ®Õn mét hÖ
Theo quan ®iÓm kh¸c th× : “Qu¶n lý lµ mét sù t¸c ®éng cã môc ®Ých ®Õn mét hÖ
thèng nµo ®ã nh»m biÕn ®æi tõ mét tr¹ng th¸i nµy sang mét tr¹ng th¸i kh¸c”.
thèng nµo ®ã nh»m biÕn ®æi tõ mét tr¹ng th¸i nµy sang mét tr¹ng th¸i kh¸c”.
Qu¶n doanh nghiÖp lµ mét qu¸ tr×nh vËn ®éng quy luËt kinh tÕ, quy luËt tù
Qu¶n doanh nghiÖp lµ mét qu¸ tr×nh vËn ®éng quy luËt kinh tÕ, quy luËt tù
nhiªn trong viÖc lùa chän x¸c ®Þnh nh÷ng biÖn ph¸p ( kinh tÕ, x· héi, tµi chÝnh
nhiªn trong viÖc lùa chän x¸c ®Þnh nh÷ng biÖn ph¸p ( kinh tÕ, x· héi, tµi chÝnh
to¸n...) ®Ó t¸c ®éng ®Õn mét tËp thÓ ng
to¸n...) ®Ó t¸c ®éng ®Õn mét tËp thÓ ng
êi lao ®éng vµ th«ng qua hä ®Ó t¸c ®éng ®Õn c¸c
êi lao ®éng vµ th«ng qua hä ®Ó t¸c ®éng ®Õn c¸c
yÕu tè vËt chÊt cña s¶n xuÊt kinh doanh.
yÕu tè vËt chÊt cña s¶n xuÊt kinh doanh.
Môc ®Ých cña qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt l
Môc ®Ých cña qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt l
îng vµ chÊt l
îng vµ chÊt l
-
-
îng víi chi phÝ thÊp nhÊt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt,®ång thêi kh«ng ngõng c¶i thiÖn
îng víi chi phÝ thÊp nhÊt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt,®ång thêi kh«ng ngõng c¶i thiÖn
t×nh h×nh lao ®éng vµ n©ng cao ®êi sèng cho mçi thµnh viªn trong doanh nghiÖp.
t×nh h×nh lao ®éng vµ n©ng cao ®êi sèng cho mçi thµnh viªn trong doanh nghiÖp.
Thùc chÊt qu¶n doanh nghiÖp qu¶n con ng
Thùc chÊt qu¶n doanh nghiÖp qu¶n con ng
êi, yÕu b¶n cña qu¸
êi, yÕu b¶n cña qu¸
tr×nh s¶n xuÊt.Quy m« doanh nghiÖp vµ më réng vai trß qu¶n lý ngµy cµng n©ng cao vµ
tr×nh s¶n xuÊt.Quy m« doanh nghiÖp vµ më réng vai trß qu¶n lý ngµy cµng n©ng cao vµ
trë thµnh mét nh©n tè hÕt søc quan träng ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng hiÖu qu¶
trë thµnh mét nh©n tè hÕt søc quan träng ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng hiÖu qu¶
kinh tÕ cña s¶n xuÊt kinh doanh.
kinh tÕ cña s¶n xuÊt kinh doanh.
II/
II/
Vai trß chøc N¡NG CñA Bé M¸Y QU¶N Lý §èI VíI C¸C
Vai trß chøc N¡NG CñA Bé M¸Y QU¶N Lý §èI VíI C¸C
ho¹t ®éng qu¶n lý cña doanh nghiÖp
ho¹t ®éng qu¶n lý cña doanh nghiÖp
1/ Vai trß cña bé m¸y qu¶n lý ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp
1/ Vai trß cña bé m¸y qu¶n lý ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm qu¶n lý ta thÊy râ vai trß hÕt søc quan träng cña bé
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm qu¶n lý ta thÊy râ vai trß hÕt søc quan träng cña bé
m¸y qu¶n lý mµ nhiÒu khi quyÕt ®Þnh c¶ sù sèng cßn cña doanh nghiÖp.
m¸y qu¶n lý mµ nhiÒu khi quyÕt ®Þnh c¶ sù sèng cßn cña doanh nghiÖp.
NÕu doanh nghiÖp t mét m¸y qu¶n phï hîp th× s¶n xuÊt ®¹t hiÖu
NÕu doanh nghiÖp t mét m¸y qu¶n phï hîp th× s¶n xuÊt ®¹t hiÖu
1
1
Quản trị bộ máy quản lý doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị bộ máy quản lý doanh nghiệp - Người đăng: Hoàng Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Quản trị bộ máy quản lý doanh nghiệp 9 10 634