Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi kevintaoiuyoong
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 5223 lần   |   Lượt tải: 37 lần
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………….…….…3
I.

Đôi nét giới tiệu công ty Converse………………….…………………...3
1.

Khái quát về Converse……………………………….….………….….….3

a)

Giới thiệu công ty……………………………………….………...….……3

b)

Lịch sử hình thành và phát triển……………………..…...…….………….4

2.

Tầm

nhìn

chiến

lược

và

sứ

mạng

kinh

doanh…...........................................4
a)

Tầm nhìn chiến lược…………………………………..………...…………4

b)

Sứ mạng kinh doanh…………………………………………….…………4

3.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản……………………………..…………….5

II.

Phân tích môi trường bên ngoài……………….……….……….……….5
1.

Tác động của môi trường vĩ mô………………………..………….………5

a)

Nhân tố kinh tế………………………………….………….…….………..5

b)

Nhân tố chính trị - pháp luật……………….….….…..….….…….……….6

c)

Nhân tố văn hóa – xã hội………………………….……………………….6

d)

Nhân tố khoa học – công nghệ…………….…….…….….……………….6

2.

Tác động của môi trường vi mô…………………………………………...6

a)

Khái quát về ngành giày da Việt Nam………….……..………….……….6

b)

Cường độ cạnh tranh trong ngành………………….….…………….…….7

3.

Mô thức EFAS………………………………………..……………………9

III.

Phân tích môi trường bên trong………………….…………………….10
1.

Cặp sản phẩm – thị trường………………….……………………………10

a)

Giày Chuck Taylor All Star………………………….…….…………….10

b)

Thị trường giới trẻ tại Việt Nam………..….…………….………………11

2.

Nguồn

lực

của

doanh

nghiệp……………………….

…………………….11
a)

Chuỗi giá trị………………………………………..…….……………….11

b)

Năng lực cạnh tranh……………………………….……….…………….13

c)

Vị thế cạnh tranh……………………….………….………….………….16

3.

Mô thức IFAS…………………………………………………………….16

4.

Ma trận TOWS……………………………….……….………………….17

IV.

Chiến lược của công ty………………………….………………………17
1.

Chiến lược cạnh tranh tổng quát…………………….……….………….17

2.

Chiến lược tăng trưởng……………………….………………….………19

a)

Chiến lược đa dạng hóa……………………………………..…..………..19

b)

Chiến lược tích hợp hóa phía trước……………….….…….…………….19

c)

Chiến lược thâm nhập thị trường………………….…….…….…………19

d)

Các chính sách………………………………………..…….…………….20

V.

Đánh giá tổ chức doanh nghiệp…………….…………….…………….21
1.

Loại hình cấu trúc tổ chức của DN………………….…….……….……...21

2.

Phong cách lãnh đạo chiến lược…………………….…….……………...22

3.

Một số nhận xét về Văn hoá DN…………………….…………………….22

VI.

Đánh giá hiệu quả chiến lược……………….………………….………22
1.

Thành tựu………………………………………………….…….……….22

2.

Hạn chế…………………………………………………..…….………...23

3.

Một số giải pháp khắc phục hạn chế……………….….………….….…..23

KẾT LUẬN…………………………………………………………..………..24

2

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là một y...
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………….…….…3
I. Đôi nét giới tiệu công ty Converse………………….…………………...3
1. Khái quát về Converse……………………………….….………….….….3
a) Giới thiệu công ty……………………………………….………...….……3
b) Lịch sử hình thành và phát triển……………………..…...…….………….4
2. Tầm nhìn chiến lược sứ mạng kinh
doanh…...........................................4
a) Tầm nhìn chiến lược…………………………………..………...…………4
b) Sứ mạng kinh doanh…………………………………………….…………4
3. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản……………………………..…………….5
II. Phân tích môi trường bên ngoài……………….……….……….……….5
1. Tác động của môi trường vĩ mô………………………..………….………5
a) Nhân tố kinh tế………………………………….………….…….………..5
b) Nhân tố chính trị - pháp luật……………….….….…..….….…….……….6
c) Nhân tố văn hóa – xã hội………………………….……………………….6
d) Nhân tố khoa học – công nghệ…………….…….…….….……………….6
2. Tác động của môi trường vi mô…………………………………………...6
a) Khái quát về ngành giày da Việt Nam………….……..………….……….6
b) Cường độ cạnh tranh trong ngành………………….….…………….…….7
3. Mô thức EFAS………………………………………..……………………9
III. Phân tích môi trường bên trong………………….…………………….10
1. Cặp sản phẩm – thị trường………………….……………………………10
a) Giày Chuck Taylor All Star………………………….…….…………….10
b) Thị trường giới trẻ tại Việt Nam………..….…………….………………11
2. Nguồn lực của doanh nghiệp……………………….
…………………….11
a) Chuỗi giá trị………………………………………..…….……………….11
b) Năng lực cạnh tranh……………………………….……….…………….13
c) Vị thế cạnh tranh……………………….………….………….………….16
3. Mô thức IFAS…………………………………………………………….16
4. Ma trận TOWS……………………………….……….………………….17
IV. Chiến lược của công ty………………………….………………………17
1. Chiến lược cạnh tranh tổng quát…………………….……….………….17
Quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị chiến lược - Người đăng: kevintaoiuyoong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Quản trị chiến lược 9 10 576