Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi thuytrangta95
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 899 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3. Chiến lược đa thị trường nội địa
Khái niệm
Là chiến lược hướng đến việc tối đa hóa đáp ứng nhu cầu địa
phương. Đặc điểm của công ty thực hiện chiến lược đa thị trường nội
địa là họ tùy biến sản phẩm và chiến lược marketing để phù hợp với
yêu cầu địa phương. Xảy ra đồng thời với xu hướng toàn cầu hóa,
chiến lược đa thị trường nội địa có một xu hướng trái ngược lại
khuyến khích các công ty thích ứng các hoạt động trãi rộng khắp
trên thế giới với những đặc điểm và điều kiện cụ thể.
Ưu điểm
Ưu điểm chủ yếu của chiến lược đa nội địa là đáp ứng được yêu
cầu địa phương. Chiến lược này cho phép các công ty nghiên cứu kỹ
sở thích của người tiêu dùng ở thị trường các quốc gia khác nhau,
đáp ứng nhanh chóng và có hiệu quả các sở thích mới của người tiêu
dùng. Kết quả mà các công ty mong đợi khi đưa ra những sản phẩm
mới là người tiêu dùng sẽ nhận biết được giá trị cao hơn so với sản
phẩm của đối thủ cạnh tranh, cho phép công ty theo chiến lược đa
nội địa được định giá cao hơn và giành được thị phần lớn hơn. Chiến
lược đa nội địa hợp lý khi có sức ép cao về phản ứng địa phương và
sức ép thấp về giảm chi phí.
Nhược điểm
Tuy nhiên, nhược điểm của chiến lược đa nội địa là không cho
phép các công ty khai thác lợi ích kinh tế của qui mô trong việc
phát triển, sản xuất hay marketing sản phẩm. Như vậy, thông
thường một chiến lược đa nội địa làm tăng chi phí cho các công ty
quốc tế và buộc các công ty này phải định giá bán cao hơn để thu
hồi những chi phí đó. Do đó, chiến lược đa nội địa thường không
thích hợp với các ngành mà công cụ cạnh tranh bằng giá cả. quyết
định thực hiện chiến lược này, định hướng chủ yếu của các công ty
là đáp ứng các điều kiện môi trường của từng quốc gia thị trường, vì
vậy công ty khó có thể xây dựng tốt và rõ ràng các khả năng và

các năng lực tiềm tàng xuyên suốt nhằm tạo lợi thế cạnh tranh vượt
trội so với các đối thủ cạnh tranh quốc tế hay toàn cầu và các công
ty địa phương của các công ty chủ nhà.

Điều kiện áp dụng
- Sự khác biệt về văn hóa và xã hội đòi hỏi phải có những thay
đổi trong chiến thuật. Các chính quyền của các nước trên thế giới
cũng thường đòi hỏi rằng các hành động của các công ty là phải
phù hợp với lợi ích của nước sở tại.
- Khi công nghiệp hóa phát triển, các nhà cạnh tranh nội địa
tranh giành trong việc phục vụ từng phân khúc thị trường nhỏ, điều
này ép công ty phải thích ứng với nó. Với một nhà cung ứng địa
phương có khả năng tạo ra sản phẩm đơn chiếc phù hợp với nhu cầu
cụ thể, khách hàng sẽ không còn bị ép buộc phải ...
3. Chiến lược đa th trường ni đa
Khái ni m
chiến lược hướng đến vic ti đa hóa đáp ng nhu cu đa
phương. Đc đim ca công ty thc hin chiến lược đa th trường ni
đa h tùy biến sn phm và chiến lược marketing đ phù hp vi
yêu cu đa phương. Xy ra đng thi vi xu hướng toàn cu hóa,
chiến lược đa th trường ni đa mt xu hướng trái ngược li
khuyến khích c công ty thích ng các hot đng trãi rng khp
trên thế gii vi nhng đc đim và điu kin c th.
Ư u đ i m
Ưu đim ch yếu ca chiến lược đa ni đa đáp ng được yêu
cu đa phương. Chiến lược này cho phép các công ty nghiên cu k
s thích ca người tiêu dùng th trường các quc gia khác nhau,
đáp ng nhanh chóng và có hiu qu các s thích mi ca người tiêu
dùng. Kết qu các công ty mong đi khi đưa ra nhng sn phm
mi người tiêu ng s nhn biết được giá tr cao hơn so vi sn
phm ca đi th cnh tranh, cho phép công ty theo chiến lược đa
ni đa được đnh giá cao hơn giành được th phn ln hơn. Chiến
lược đa ni đa hp khi sc ép cao v phn ng đa phương
sc ép thp v gim chi phí.
Nh ượ c đ i m
Tuy nhiên, nhược đim ca chiến lược đa ni đa không cho
phép c công ty khai thác li ích kinh tế ca qui trong vic
phát trin, sn xut hay marketing sn phm. Như vy, thông
thường mt chiến lược đa ni đa làm tăng chi phí cho các công ty
quc tế buc các công ty này phi đnh giá bán cao hơn đ thu
hi nhng chi phí đó. Do đó, chiến lược đa ni đa thường không
thích hp vi các ngành công c cnh tranh bng giá c. quyết
đnh thc hin chiến lược này, đnh hướng ch yếu ca c công ty
đáp ng các điu kin môi trường ca tng quc gia th trường, vì
vy công ty khó th xây dng tt ràng các kh năng
Quản trị chiến lược - Trang 2
Quản trị chiến lược - Người đăng: thuytrangta95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Quản trị chiến lược 9 10 812