Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Kent Anh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP THI MÔN HỌC QTDN
*****************************
LÝ THUYẾT:
Câu 1. Khái niệm và phân loại DN?
Câu 2. Trình bày nguyên tắc tổ chức và lựa chọn DN?
Câu 3. Trình bày khái niệm và đặc trưng của DN Nhà nước?
Câu 4. Trình bày khái niệm và đặc trưng của Hợp tác xã?
Câu 5. Trình bày khái niệm, đặc trưng, ưu và nhược điểm của công ty TNHH
Câu 6. Trình bày khái niệm, đặc trưng, ưu và nhược điểm của công ty cổ phần
Câu 7. So sánh sự giống và khác nhau giữa DN Nhà nước và HTX?
Câu 8. So sánh sự giống và khác nhau giữa HTX và công ty cổ phần?
Câu 9. So sánh sự giống và khác nhau giữa công ty TNHH và công ty cổ phần
Câu 10. Trình bày khái niệm và ý nghĩa của tổ chức hợp lý trong DN?
Câu 11. Phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tổ chức SX trong DN?
Câu 12. Trình bày những nguyên tắc tổ chức SX trong DN?
Câu 13. Trình bày khái niệm và phân loại quá trình SX và nội dung chủ yếu của quá trình
SX trong DN?
Câu 14. Khái niệm và phân loại các bộ phận trong cơ cấu SX của DN?
Câu 15. Trình bày các hình thức tổ chức các bộ phận SX? Cho ví dụ?
Câu 16. Khái niệm chu kỳ SX? Phân tích các loại thời gian trong chu kỳ SX?
Câu 17. Trình bày biện pháp rút ngắn chu kỳ SX trong DN?
Câu 18. Khái niệm và phân loại các loại dự báo trong DN?
Câu 19. Phân tích trình tự các loại dự báo trong xây dựng kế hoạch?
Câu 20. Trình bày các phương pháp dự báo trong xây dựng kế hoạch DN?
Câu 21. Trình bày khái niệm và sơ đồ hoạch định các nguồn lực trong DN?
Câu 22. Trình bày các loại chiến lược thụ động trong các loại chiến lược thuần tuý của DN?
Câu 23. Trình bày các loại chiến lược chủ động trong các loại chiến lược thuần tuý của DN?
Câu 24. Khái niệm và phân loại Tư liệu SX trong DN?
Câu 25. Khái niệm và phân loại tài sản cố định trong DN?
Câu 26. Phân tích nội dung tổ chức tài sản cố định trong DN?
Câu 27. Trình bày phương pháp khấu hao tài sản cố định trong DN? Tại sao DN phải thực
hiện khấu hao đúng TSCĐ?
1

Câu 28. Trình bày biện pháp tổ chức sử dụng TSCĐ trong DN?
Câu 29. Khái niệm và phân loại tài sản lưu động (TSLĐ) trong DN?
Câu 30. Trình bày nội dung tổ chức sử dụng TSLĐ trong DN?
Câu 31. Tại sao nói TSCĐ quyết định khả năng SX của DN, còn TSLĐ điều hoà khả năng
SX của TSCĐ? Ý nghĩa thực tiễn của mối quan hệ giữa 2 loại tài sản này trong DN?
Câu 32. Các chỉ tiêu đánh giá trình độ và hiệu quả tổ chức quản lý sử dụng TSCĐ và TSLĐ
trong DN?
C©u 32. Khái niệm và Phân loại vèn s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp?
C©u 33. Néi dung tæ chøc sö dông vèn lu ®éng trong doanh nghi...
CÂU HỎI ÔN TẬP THI MÔN HỌC QTDN
*****************************
LÝ THUYẾT:
Câu 1. Khái niệm và phân loại DN?
Câu 2. Trình bày nguyên tắc tổ chức và lựa chọn DN?
Câu 3. Trình y khái niệm và đặc trưng của DN Nhà nước?
Câu 4. Trình y khái niệm và đặc trưng của Hợp tác xã?
Câu 5. Trình y khái niệm, đặc trưng, ưu nhược điểm của công ty TNHH
Câu 6. Trình y khái niệm, đặc trưng, ưu nhược điểm của công ty cổ phần
Câu 7. Sonh sự giống khác nhau giữa DN Nhà nước và HTX?
Câu 8. Sonh sự giống khác nhau giữa HTX và công ty cổ phần?
Câu 9. Sonh sự giống khác nhau giữa công ty TNHH và công ty cổ phần
Câu 10. Trình bày khái niệm và ý nghĩa của tổ chức hợp trong DN?
Câu 11. Phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tổ chức SX trong DN?
Câu 12. Trình bày những nguyên tắc tổ chức SX trong DN?
Câu 13. Trình bày khái niệm và phân loại quá trình SX nội dung chủ yếu của quá trình
SX trong DN?
Câu 14. Khái niệm và phân loại các bộ phận trong cấu SX của DN?
Câu 15. Trình bày các hình thức tổ chức các bộ phận SX? Cho ví dụ?
Câu 16. Khái niệm chu kSX? Phân tích các loại thời gian trong chu kỳ SX?
Câu 17. Trình bày biện pháp rút ngắn chu kỳ SX trong DN?
Câu 18. Khái niệm và phân loại các loại dự báo trong DN?
Câu 19. Phân tích trình tự các loại dựo trongy dựng kế hoạch?
Câu 20. Trình bày các phương pháp dự o trongy dựng kế hoạch DN?
Câu 21. Trình bày khái niệm và sơ đồ hoạch định các nguồn lực trong DN?
Câu 22. Trình bày các loại chiến lược thụ động trong các loại chiến lược thuần tuý của DN?
Câu 23. Trình bày các loại chiến lược chủ động trong các loại chiến lược thuần tuý của DN?
Câu 24. Khái niệm và phân loại Tư liệu SX trong DN?
Câu 25. Khái niệm và phân loại tài sản cố định trong DN?
Câu 26. Phân tích nội dung tổ chức tài sản cố định trong DN?
Câu 27. Trình bày phương pháp khấu haoi sản cố định trong DN? Tại sao DN phải thực
hiện khấu hao đúng TSCĐ?
1
Quản trị doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị doanh nghiệp - Người đăng: Kent Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Quản trị doanh nghiệp 9 10 101