Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị hậu cần kinh doanh

Được đăng lên bởi Hành Trình Của Sói
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 977 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ
CỤC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Chuyên đề
QUẢN TRỊ HẬU CẦN KINH DOANH
(Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa)
Biên soạn: PGS.TS. Lê Công Hoa

HÀ NỘI – 2012

MỤC LỤC
CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ HẬU CẦN KINH DOANH ................................ 2
1.1
Thực chất hoạt động hậu cần kinh doanh ............................................................................ 2
1.2
Nội dung hoạt động hậu cần kinh doanh ............................................................................. 2
1.3
Hậu cần kinh doanh trong một doanh nghiệp ...................................................................... 4
1.4
Vai trò của hậu cần kinh doanh ........................................................................................... 4
1.5
Tiếp cận về quản trị hậu cần kinh doanh ............................................................................. 8
1.6

Hướng dẫn học tập và thảo luận chương 1 .......................................................................... 9

CHƢƠNG 2. SẢN PHẨM HẬU CẦN VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG HẬU CẦN ............. 10
2.1
Sản phẩm hậu cần .............................................................................................................. 10
2.2
Dịch vụ khách hàng hậu cần .............................................................................................. 14
2.3
Hướng dẫn học tập và thảo luận chương 2 ........................................................................ 17
CHƢƠNG 3. THÔNG TIN HẬU CẦN VÀ XỬ LÝ ĐƠN HÀNG ......................................... 18
3.1
Thông tin hậu cần .............................................................................................................. 18
3.2
Xử lý đơn hàng ................................................................................................................. 24
3.3
Hướng dẫn học tập và thảo luận chương 3 ........................................................................ 27
CHƢƠNG 4. QUẢN TRỊ DỰ TRỮ VÀ KHO HÀNG ............................................................ 28
4.1
Hoạch định chính sách dự trữ của doanh nghiệp ............................................................... 28
4.2
Quản trị hiện vật dự trữ ..................................................................................................... 29
4.3
Quản trị kế toán dự trữ ...................................................................................................... 32
4.4
Quản trị ki...
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU
CỤC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
Chuyên đề
QUN TR HU CN KINH DOANH
(Tài liệu dành cho đào to, bồi dƣỡng ngun nhân lc
cho các doanh nghip nh và va)
Biên soạn: PGS.TS. Lê Công Hoa
HÀ NỘI – 2012
Quản trị hậu cần kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị hậu cần kinh doanh - Người đăng: Hành Trình Của Sói
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Quản trị hậu cần kinh doanh 9 10 956