Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị học

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 186 trang   |   Lượt xem: 1110 lần   |   Lượt tải: 0 lần
•PHẦN I:
•NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ

CHƯƠNG 1:
ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ
VÀ QUẢN TRỊ HỌC

TS. Trần Dục Thức

1

Nội dung nghiên cứu chương I:
1. Các khái niệm quản trị.
Tổ chức; Mục đích các HĐ quản trị;
Các khái niệm QT; Các chức năng quản trị.

2. Ý nghĩa của hoạt động quản trị.
3. Tính phổ biến của quản trị.
4. Quản trị học: Khoa học và Nghệ thuật
quản trị
2

1.1. TỔ CHỨC

Muïc tieâu
Goals B

Caáu truùc
Structure

Con ngöôøi
People

A

(Tổ chức được hình thành để thực
hiện một nhiệm vụ (mục tiêu) nào đó)

Mục đích các HĐ QT => Đạt mục tiêu
Có nhiều cách để đạt mục tiêu.
3

1.2. Khái niệm quản trị
(Có rất nhiều Khái niệm về quản trị)

+ Mary Parker Follet: “QT là nghệ thuật khiến cho công việc

được thực hiện thông qua người khác”.
+ Robert Albnese: “QT là một quá trình kỹ thuật và xã hội nhằm
sử dụng các nguồn, tác động tới hoạt động của con người và
tạo điều kiện thay đổi để đạt được muc tiêu của tổ chức”.
+ Harold Kootz & Cyril O`Donnell: “QT là việc thiết lập và duy
trì một môi trường nơi mà các cá nhân làm việc với nhau
trong từng nhóm có thể hoạt động hữu hiệu và có kết quả,
nhằm đạt các mục tiêu của nhóm”.
+ Rober Kreitner: “QT là tiến trình làm việc với và thông qua
người khác để đạt các mục tiêu của tổ chức trong một môi
trường thay đổi. Trọng tâm của tiến trình quản trị là việc sử
dụng có hiệu quả những nguồn tài nguyên có hạn của tổ chức.”
4

1.3. CAÙC CHÖÙC NAÊNG CUÛA QUAÛN TRÒ
The Organization
HOAÏ
ÑÒNH
HOAÏCCHHÑÒNH
(Plannning)
(Planning)

TOÅ CHÖÙC
(Organizing)

Ca
öùcc naê
Caùùcc ch
chöù
naênngg
qua
quaûûnn trò
trò
KIEÅM TRA
(Controlling)

LAÕNH ÑAÏO
(Leading)Ï
5

• Hoạch định: xác lập mục tiêu hoạt động cho tổ chức,
xây dựng các giải pháp chiến lược tổng thể và các kế
hoạch tác nghiệp cụ thể nhằm hoàn thành các mục tiêu
của tổ chức.
• Tổ chức: xây dựng một cơ cấu của tổ chức, phân công
nhiệm vụ, thiết lập thẩm quyền và phân phối ngân sách
cần thiết để thực hiện kế hoạch. Nó sẽ trả lời các câu
hỏi: Ai làm gì? Khi nào? Ở đâu?
• Điều khiển: (Lãnh đạo) nhằm gây ảnh hưởng, thúc đẩy,
hướng dẫn nhân viên (cấp dưới) thực hiện các mục tiêu
của tổ chức.
• Kiểm tra: Nhằm phát hiện ra những sai lệch so với kế
hoạch đặt ra và tìm các giải pháp điều chỉnh các hoạt
động của tổ chức nhằm hướng đến hoàn thành các mục
tiêu của tổ chức.
6

2. Ý nghĩa hoạt động QT là hiệu quả:
K
H = -------C
- Giảm thiểu chi phí đầu vào nhưng vẫn giữ nguyên sản
lượng đầu ra, hoặc;
- Giữ nguyên các chi phí đầu vào nhưng tăng sản lượng
đầu ra, hoặc;
- Vừa giảm chi...
1
CHƯƠNG 1:
ĐI CƯƠNG VỀ QUN TR
VÀ QUN TRHC
PHN I:
NHNG KIN THỨC CƠ BẢN V QUN TR
TS. Trn Dc Thc
Quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị học - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
186 Vietnamese
Quản trị học 9 10 20