Ktl-icon-tai-lieu

quản trị kênh phân phôi

Được đăng lên bởi vnhaiphan
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1830 lần   |   Lượt tải: 5 lần
1

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

ĐỒNG THỊ HỒNG

QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CÁC THIẾT BỊ
VIỄN THÔNG CỦA CÔNG TY TNHH VKX

CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ
: 60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI – 2012

2

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN ĐĂNG HẬU

Phản biện 1: Ts. Hoàng Ứng Huyền

Phản biện 2: Ts. Nguyễn Ngọc Minh

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học
viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

8 giờ 00 ngày 20 tháng 01 năm 2013

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

3

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt hiện nay giữa các nhà cung cấp, hệ thống kênh
phân phối với vai trò liên kết giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, có tác động trực
tiếp đến lợi nhuận và giá cả cuối cùng, cũng như rất nhiều lợi ích khác cho người tiêu
dùng cuối cùng để có khả năng lựa chọn những sản phẩm có chất lượng, giá rẻ và phù
hợp với nhu cầu… nên đang ngày càng trở thành phương tiện cạnh tranh hữu hiệu của
các doanh nghiệp.
Công ty TNHH VKX là một trong những công ty sản xuất, kinh doanh thiết bị
viễn thông đang phải đối diện với một thực tế là sức cạnh tranh trên thị trường giảm
sút, hệ thống kênh phân phối hoạt động kém hiệu quả so với các doanh nghiệp cùng
lĩnh vực, việc tổ chức cũng như quản lý kênh phân phối còn yếu kém. Yêu cầu đặt ra
đối với VKX là phải nâng cao sức cạnh tranh qua việc cải thiện và phát triển hệ thống
kênh phân phối sản phẩm có hiệu quả hơn. Vì vậy, vấn đề quản trị kênh phân phối của
Công ty TNHH VKX được tác giả chọn làm để tài nghiên cứu của luận văn.
2. Mục đích nghiên cứu:
Luận văn áp dụng những cơ sở lý luận khoa học về quản trị kênh phân phối để
nhằm mục đích: Đánh giá thực trạng hoạt động quản trị kênh phân phối các thiết bị
viễn thông của Công ty TNHH VKX và hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối
nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
Luận văn tập trung nghiên cứu các hoạt động phát triển, quản lý cũng như
những tồn tại trong hệ thống kênh phân phối thiết bị viễn thông của VKX để từ đó đưa
ra các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị hệ thống kênh phân phối của công ty.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn:
Luận văn nghiên cứu những lý luận và thực tiễn về quản trị kênh phân phối các
thiết bị đầu cuối, thiết bị viễn thông được phân phối bởi công ty TNHH VKX.
Thời gian ...
1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
ĐỒNG THỊ HỒNG
QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CÁC THIẾT B
VIỄN THÔNG CỦA CÔNG TY TNHH VKX
CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
SỐ : 60.34.05
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÀ NỘI – 2012
quản trị kênh phân phôi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị kênh phân phôi - Người đăng: vnhaiphan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
quản trị kênh phân phôi 9 10 462