Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị kinh doanh

Được đăng lên bởi Nguyễn Thắng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING
Xây dựng đề cương triển khai báo cáo thực tập tốt nghiệp
I. Thông tin học viên
Học viên: Lê Chí Hùng
Mã học viên: 2013-01-1-15-130976
Lớp: DK24
Ngành: Quản trị kinh doanh
Email: hunglc3535@student-topica.edu.vn
II. Báo cáo thực tập tốt nghiệp
1. Tên báo cáo: Dự án mở rộng thị trường kinh doanh sản phẩm ống nhựa tại địa bàn
khu vực phía bắc
2. Đơn vị thực tập (nếu có):
3. Tính cấp thiết của báo cáo:
- Nền kinh tế Việt Nam đang trong thời kỳ phát triến. Trong lĩnh vực sản xuất và tiêu
dùng, các mặt hàng từ nhựa ngày càng được tin dùng vì nhựa có những đặc tính nổi
trội hơn so với những vật liệu truyền thống khác như: không gỉ sét, khả năng chịu va
đập và áp lực lớn, cách nhiệt tốt, trọng lượng nhẹ nên dễ dàng vận chuyển và lắp đặt,
phương pháp thi công đơn giản, nhanh chóng, tiện lợi…. Chính những ưu điểm này
của nhựa khiến nó trở thành phương án tối ưu thay thế cho các sản phẩm ống làm từ
các vật liệu truyền thống trước đây như kim loại hay bê tông.
Nhu cầu của thị trường xây dựng về các sản phẩm từ ống nhưa ngày càng cao. Nắm
bắt cơ hội trên, kế hoạch kinh doanh “ Ống nhựa” ra đời.
4. Mục đích nghiên cứu của báo cáo:
Tìm hiểu nhu cầu thị trường ngành nhựa tại các tỉnh khu vưc phía Bắc
5. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo:
Phạm vi nghiên cứu: Thị trường cung cấp Ống nhựa tại các tỉnh phía Bắc
Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống cửa hàng, đại lý phân phối các sản phẩm ống nhựa.

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING
Nội dung báo cáo (dự kiến) bao gồm các chương mục chính sau:
Chương/Mục

Tên chương/mục

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
1.1
Giới thiệu tổng quan về công ty
1.1.1
Tầm nhìn

Số lượng trang

1
3
3

1.1.2
1.1.3

Sứ mệnh
Giá trị cốt lõi

3
3

1.1.4

Thông tin liên hệ

4

1.2

Chức năng và nhiệm vụ của công
ty

4

1.3

Ý tưởng kinh doanh

5

1.4

Định hướng phát triển

6

1.5

Sản phẩm

7

1.6
CHƯƠNG 2
2.1

Phân loai sản phẩm
KẾ HOẠCH MARKETING
Phân tích vĩ mô

8
10
11

2.2
2.3
2.4

Phân tích vi mô
Phân tích Swot
Xây dựng hệ thống phân phối

11
17
19

2.5

Chiến lược Marketing để mở rộng
kênh phân phối
CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
3.1
Chi phí nhân sự
3.2
Nguồn vốn đầu tư
3.3
Bảng kết quả hoat đông kinh
doanh
CHƯƠNG 4 KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
4.1
Sơ đồ tổ chức hệ thống
4.2
Chức năng của hệ thống phòng
ban
CHƯƠNG 5 RỦI RO
5.1
Những rủi ro gặp phải
5.2
Giải pháp khắc phục

Ngày hoàn thành

27/12/2015

6/1/2016

21
26
26
29
36

10/1/2016

41
41
41

...



 !"
 !"#
$  %&'(&''')'(&*+,
-./0%1
#2 3456789 :;<
=<> 4#>()()?@64:A66;.<BA:4B
#
'BCD;D;/ED=F7G#6 867HI#9 :;< @5. J=K# E<6LM8<C2
9 4E. !<CN
%BO86 E6P.QR4ST
(B! U.6 R6V<CD;D;
W9 6RX6<=M<#67;#6 I9Y. D667RB7;#>Z E@5[4U6264
:"#\D=]6 2#6^ E<#2_2#MH`6:"#a E<S b#M]6! c
67G O@;- b#P6>X4674_W6 K#9 D H9 d##e@f6\9 5g# 84<
MP.2D.>E>-\D  X66K6\67#>H`# h:i:2#P 4_j2>N.M]6\
. HO#. D.6 d#MO#5\ <  S#\6X>`kB !  b#H4Mj=2_
V< E<9 RS67F6 2 . HO#D6KH46 <_6 R ;D@5. J=K#>2=6^
DP6>X4674_W6 K#67H-Ml_ H9=>;L <_C6d#B
 4m4V<6 867HI#[l_:E#WD@5. J=6^K# H<#2_2#<;BN=
CN6O G67\9R ;L 9 :;< no# E<p7<MIB
1BqM! # r4V<CD;D;
a= j4 4m46 867HI##2  E<6LD6e 9 4H. !<sN
)Bt L=2MK6H`## r4V<CD;D;
t L=# r4 867HI#4#U.o# E<6LD6e . !<sN
K6H`## r4X6 K#u< 2#\ML>v. l. KD@5. J=K# E<B
Quản trị kinh doanh - Trang 2
Quản trị kinh doanh - Người đăng: Nguyễn Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quản trị kinh doanh 9 10 918