Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị kinh doanh chương 7

Được đăng lên bởi huhuhu
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 7
QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ

Nội dung chương 7
1

Tổng quan về CN và quản trị CN

2

Quản trị nghiên cứu và phát triển

3

Lựa chọn và đổi mới công nghệ

4

Quy phạm, quy trình kỹ thuật và tiêu
chuẩn hoá

5

Bảo dưỡng và sửa chữa

I. Tổng quan về công nghệ và quản trị công nghệ
1. Công nghệ
1.1. Công nghệ
•

Khái niệm:
Công nghệ là “việc áp dụng khoa học vào công nghiệp, bằng cách sử
dụng các kết quả nghiên cứu và xử lý nó một cách có hệ thống và có
phương pháp”. Cũng có thể hiểu công nghệ sản xuất là cách thức sản
xuất theo phương pháp xác định do con người sáng tạo ra và vận dụng
vào quá trình sản xuất với hệ thống máy móc, thiết bị tương ứng.

•

Phần
mềm

Các bộ phận cấu thành;
•

Phần cứng: gồm các phương tiện vật chất: trang thiết bị, máy móc,
…

•

Con người

•

Thông tin: thể hiện dưới dạng các khái niệm, thông số, công thức,..

•

Tổ chức

Công nghệ
Tổ
chức

Con người

Phần cứng

Thông tin

Thuộc tính của công nghệ

1.2. Phân loại công nghệ:
• Theo tính chất công nghệ: công nghệ SX, CN dịch vụ,….
•Theo đặc trưng kỹ thuật công nghệ: CN năng lượng, CN hoá học, CN sinh học,…
•Theo đặc điểm quản trị công nghệ: CN thủ công, cơ giới hoá hoặc tự động hoá
•Theo nguồn gốc công nghệ; CN tự sáng tạo hay CN chuyển giao
•Theo chu kỳ sống của sản phẩm: Công nghệ được phân chia thành các giai đoạn
khác nhau trong chu kỳ sống của nó: thâm nhập, tăng trưởng, chín muồi, suy thoái
•Theo vai trò công nghê: CN dẫn dắt, CN thúc đẩy, CN phát triển.

1.3. Vai trò công nghệ;
•Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
•Đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa
•Là yếu tố quyết định sự thịnh vượng hay suy vong của một quốc gia.
•Thúc đẩy cạnh tranh

2. Quản trị công nghệ trong doanh nghiệp
2.1Khái niệm:
QTCN trong DN là tổng hợp các hoạt động nghiên cứu và vận dụng các qui
luật khoa học vào việc xác định và tổ chức thực hiện các mục tiêu và biện
pháp kỹ thuật nhằm thúc đẩy tiến bộ khoa học công nghệ, áp dụng công
nghệ kỹ thuật mới, bảo đảm quá trình sản xuất tiến hành với hiệu quả cao.
2.2. Ý nghĩa:
•Là một bộ phận quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, là cơ
sở của các lĩnh vực quản trị
•Tạo điều kiện để các khâu quản lý khác đảm bảo hiệu quả sản xuất,
kinh doanh của doanh nghiệp
•Đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh
của sản phẩm trên thị trường
•Là biện pháp rất cơ bản để tăng năng suất lao động và tăng hiệu quả
kinh tế của sản xuất, thúc đẩy tiến bộ khoa học, kỹ thuật, tạo điều kiện
áp dụng kỹ thuật mới.

2.3.Nội dung QTCN:
•Tổ chức hoạt động ngh...
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 7
QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ
QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ
Quản trị kinh doanh chương 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị kinh doanh chương 7 - Người đăng: huhuhu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Quản trị kinh doanh chương 7 9 10 221