Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị kinh doanh

Được đăng lên bởi Ta Mập Ú
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2531 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUẢN TRỊ KINH DOANH

TS. NGÔ THỊ VIỆT NGA
BỘ MÔN QTKD TỔNG HỢP

CHƯƠNG 2
KINH DOANH
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CHU KỲ PHÁT TRIỂN KINH DOANH
MÔ HÌNH KINH DOANH
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH TRONG MÔI
TRƯỜNG TOÀN CẦU

2.1

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUAN NIỆM VỀ KINH DOANH
MỤC ĐÍCH KINH DOANH
TƯ DUY KINH DOANH

QUAN NIỆM VỀ KINH DOANH
Khái niệm:
- Theo cách hiểu ngắn gọn: “Kinh doanh là hoạt động tạo ra
sản phẩm/dịch vụ cung cấp cho thị trường để kiếm lời”
- Theo luật DN năm 2005: “Kinh doanh là việc thực hiện
liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá
trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung
ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lời”
- Hiểu theo nghĩa rộng: “Kinh doanh là việc sản xuất hoặc
cung cấp bất kỳ dịch vụ gì đáp ứng một nhu cầu cụ thể
của con người nhằm mục đích kiếm lời”

QUAN NIỆM VỀ KINH DOANH
-

Đặc trưng:

- Bao gồm một hoặc một số khâu trong quá trình sản xuất
sản phẩm – cung ứng dịch vụ
- Hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu sinh lời

MỤC ĐÍCH KINH DOANH
Định hướng tiêu
dùng, tạo ra văn
minh tiêu dùng
Tạo ra SP/DV thoả
mãn nhu cầu thị
trường, tạo ra
GTGT, thúc đẩy
SXXH phát triển

Mắt xích của quá
trình tái sản xuất
mở rộng, liên kết
chuỗi

MỤC
ĐÍCH

Tạo ra GTGT,
đóng góp ngân
sách,…, góp
phần giải quyết
vấn đề XH

Tạo ra đội ngũ lao
động có chuyên
môn, có tay nghề,
có ý thức tổ chức
kỷ luật

TƯ DUY KINH DOANH
- Tư duy kinh doanh liên quan trực tiếp đến khả năng phân
tích, tổng hợp những sự việc, hiện tượng để từ đó khái
quát thành các quy luật kinh tế và quản trị kinh doanh
- Tư duy kinh doanh gắn với tư duy sản xuất, cung cấp sản
phẩm/dịch vụ cho thị trường
- Tư duy kinh doanh trực tiếp ảnh hưởng đến việc điều
hành các hoạt động kinh doanh của các nhà quản trị

TƯ DUY KINH DOANH
Vai trò của tư duy kinh doanh với nhà quản trị
Giúp NQT :
- có tầm nhìn quản trị tốt
- dễ dàng chấp nhận sự thay đổi để thích nghi tốt hơn trong
thế giới kinh doanh ngày càng biến động
- nhận rõ, chấp nhận và thay đổi theo những xu hướng mới
trong cạnh tranh
- tận dụng được cơ hội kinh doanh, tránh né được các nguy
cơ của môi trường; thay đổi tư duy kinh doanh khép kín
- xác định được vai trò của mình trong quy trình sản xuất
SP hoặc cung cấp dịch vụ

Biểu hiện của tư duy kinh doanh tốt
Dựa trên nền tảng kiến thức tốt
Thể hiện tính định hướng chiến lược và rõ ràng
Phải dựa trên tính độc lập của tư duy
Cần phải thể hiện tính sáng tạo
Phải thể hiện ở tính đa chiều và đa dạng
Tập hợp, phát huy được năng ...
QU N TR KINH DOANH
TS. NGÔ TH VI T NGA
B MÔN QTKD T NG H P
Quản trị kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị kinh doanh - Người đăng: Ta Mập Ú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Quản trị kinh doanh 9 10 125