Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị Marketing

Được đăng lên bởi Hoang Hiep Nguyen
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 540 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Khoa Quản Lý
----------

QUẢN TRỊ MARKETING
Đề tài: “Xây dựng thương hiệu Gạo Việt Nam
trên thị trường thế giới và liên hệ thực tế tại
Tổng công ty lương thực VINAFOOF”.
Giáo viên giảng dạy :
Danh sách nhóm
:

1
2
3
4
5

.
HÀ NỘI - 2012

A
A
A
A
A

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG GẠO.............................................1
I. Sản phẩm gạo........................................................................................................1
1.1 Khái niệm về sản phẩm...................................................................................1
1.2 Sản xuất lúa gạo ở Việt Nam..........................................................................1
1.3 Các tính năng của sản phẩm..........................................................................1
II. Môi trường kinh doanh, cung cầu và tình hình cạnh trạnh chung..................2
III. Khách hàng và hành vi tiêu dùng chung..........................................................5
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG
MARKETING TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC VINAFOOD.........................10
I. Doanh nghiệp và các nguồn lực.........................................................................10
1.1 Lịch sử hình thành........................................................................................10
1.2 Lĩnh vực hoạt động.......................................................................................11
II. Hiện trạng hoạt động marketing của VINAFOOD.........................................12
2.1 Kết quả kinh doanh.......................................................................................12
2.2 Các chiến lược hiện có của VINAFOOD.....................................................12
2.3 Các hoạt động Marketing hiện tại................................................................13
CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC VÀ SƠ LƯỢC KẾ HOẠCH MARKETING.......15
I. Mục tiêu kinh doanh, mục tiêu marketing........................................................15
1.1 Mục tiêu kinh doanh.....................................................................................15
II. Phân tích cạnh tranh.........................................................................................18
2.1. Thuận lợi.......................................................................................................18
2.2. Khó khăn.......................................................................................................19
2.3. Đ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Khoa Quản Lý
----------
QUẢN TRỊ MARKETING
Đề tài: Xây dựng thương hiệu Gạo Việt Nam
trên thị trường thế giới liên hệ thực tế tại
Tổng công ty lương thực VINAFOOF”.
Giáo viên giảng dạy :
Danh sách nhóm :
1 A
2 A
3 A
4 A
5 A
.
HÀ NỘI - 2012
Quản trị Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị Marketing - Người đăng: Hoang Hiep Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Quản trị Marketing 9 10 139