Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN TRỊ MARKETING: CHƯƠNG VI THỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 4194 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG VI

THỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI MUA
CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Thị trường tiêu dùng bao gồm tất cả các cá nhân và hộ gia đình mua sắm hàng
hóa hay dịch vụ để tiêu dùng cho bản thân và gia đình.
Mục đích cuảí marketing là thỏa mãn những nhu cầu và mong muốn của các
khách hàng mục tiêu. Nhưng khách hàng rất khác biệt nhau về độ tuổi, thu nhập,
trình độ học vấn, nhu cầu và thị hiếu. Và việc hiểu được khách hàng là không hề
đơn giản. Khách hàng có thể nói ra những nhu cầu và mong muốn của mình, nhưng
lại hành động theo một cách khác. Họ cũng có thể không hiểu được động cơ sâu xa
của chính mình và có thể chịu sự tác động của các tác nhân marketing làm thay đổi
suy nghĩ, quyết định và hành vi của họ. Vì thế, người làm marketing phải tìm hiểu
những mong muốn, nhận thức ,sở thích, sự lựa chọn và hành vi mua sắm của các
nhóm khách hàng mục tiêu khác nhau. Trên cơ sở đó mà doanh nghiệp triển khai
những sản phẩm, dịch vụ thích ứng với nhu cầu của họ, quyết định việc phát triển
sản phẩm mới và các tính năng của chúng, xác định giá cả , lựa chọn các kênh phân
phối và kiểm soát thông tin và những yếu tố khác trong marketing - mix.
Việc phân tích thị trường tiêu dùng được tiến hành qua việc phân tích hành vi
mua của người tiêu dùng. Chúng ta sẽ xem xét mô hình hành vi của người tiêu
dùng, các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi và tiến trình ra quyết định mua của người
tiêu dùng được thực hiện như thế nào ?

I. MÔ HÌNH HÀNH VI MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Sự phát triển về quy mô của các doanh nghiệp và thị trường đã tạo ra khoảng
cách giữa những người quản trị marketing và các khách hàng của họ. Họ ít có cơ
hội hơn để giao tiếp trực tiếp với khách hàng. Các nhà điều hành đã phải cố gắng
hướng đến việc tìm hiểu người tiêu dùng để biết được :
Ai mua ?
(Khách hàng)
Họ mua gì?
(Sản phẩm)
Tại sao họ mua ?
(Mục tiêu)
Những ai tham gia vào việc mua ? (Tổ chức)
Họ mua như thế nào ?
(Hoạt động)
Khi nào họ mua ?
(Cơ hội)
Họ mua ở đâu ?
(Nơi bán).
Vấn đề cốt yếu là hiểu được người tiêu dùng hưởng ứng như thế nào trước
những tác nhân marketing khác nhau mà doanh nghiệp có thể sử dụng đến ? Doanh
nghiệp nào hiểu được đích thực người tiêu dùng sẽ đáp ứng ra sao trước các đặc
trưng của sản phẩm, giá cả, thông điệp quảng cáo, là có được lợi thế hơn hẳn các
đối thủ cạnh tranh của mình.

Cáctácnhân
marketing

Các tác
nhân khác

Sản phẩm
Giá cả
Phân phối
Cổ động

Kinh tế
Công nghệ
Chính trị
Văn hóa

HỘP ĐEN CỦA NGƯỜI MUA
Đặc điểm
Tiến trình quyết
của người mua định của người mua
Văn hóa
Xã hội
Cá...
CHƯƠNG VI
TH TRƯỜNG TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI MUA
CA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Th trường tiêu dùng bao gm tt c các cá nhân và h gia đình mua sm hàng
hóa hay dch v để tiêu dùng cho bn thân và gia đình.
Mc đích cuí marketing là tha mãn nhng nhu cu và mong mun ca các
khách hàng mc tiêu. Nhưng khách hàng rt khác bit nhau v độ tui, thu nhp,
trình độ hc vn, nhu cu và th hiếu. Và vic hiu được khách hàng là không h
đơn gin. Khách hàng có th nói ra nhng nhu cu và mong mun ca mình, nhưng
li hành động theo mt cách khác. H cũng có th không hiu được động cơu xa
ca chính mình và có th chu s tác động ca các tác nhân marketing làm thay đổi
suy nghĩ, quyết định và hành vi ca h. Vì thế, người làm marketing phi tìm hiu
nhng mong mun, nhn thc ,s thích, s la chn và hành vi mua sm ca các
nhóm khách hàng mc tiêu khác nhau. Trên cơ s đó mà doanh nghip trin khai
nhng sn phm, dch v thích
ng vi nhu cu ca h, quyết định vic phát trin
sn phm mi và các tính năng ca chúng, xác định giá c , la chn các kênh phân
phi và kim soát thông tin và nhng yếu t khác trong marketing - mix.
Vic phân tích th trường tiêu dùng được tiến hành qua vic phân tích hành vi
mua ca người tiêu dùng. Chúng ta s xem xét mô hình hành vi ca người tiêu
dùng, các yếu t nh hưởng đến hành vi và tiến trình ra quyết định mua ca người
tiêu dùng được thc hin như th
ế nào ?
I. MÔ HÌNH HÀNH VI MUA CA NGƯỜI TIÊU DÙNG
S phát trin v quy mô ca các doanh nghip và th trường đã to ra khong
cách gia nhng người qun tr marketing và các khách hàng ca h. H ít có cơ
hi hơn để giao tiếp trc tiếp vi khách hàng. Các nđiu hành đã phi c gng
hướng đến vic tìm hiu người tiêu dùng để biết được :
Ai mua ? (Khách hàng)
H mua gì? (Sn phm)
Ti sao h mua ? (M
c tiêu)
Nhng ai tham gia vào vic mua ? (T chc)
H mua như thế nào ? (Hot động)
Khi nào h mua ? (Cơ hi)
H mua đâu ? (Nơi bán).
Vn đề ct yếu là hiu được người tiêu dùng hưởng ng như thế nào trước
nhng tác nhân marketing khác nhau mà doanh nghip có th s dng đến ? Doanh
nghip nào hiu được đích thc người tiêu dùng s đáp ng ra sao trước các
đặc
trưng ca sn phm, giá c, thông đip qung cáo, là có được li thế hơn hn các
đối th cnh tranh ca mình.
QUẢN TRỊ MARKETING: CHƯƠNG VI THỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN TRỊ MARKETING: CHƯƠNG VI THỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
QUẢN TRỊ MARKETING: CHƯƠNG VI THỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 9 10 368