Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN TRỊ MARKETING - CHƯƠNG XII THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG VÀ CỔ ĐỘNG

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 5000 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG XII

THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC
TRUYỀN THÔNG VÀ CỔ ĐỘNG
I. QÚA TRÌNH TRUYỀN THÔNG
1. Khái niệm truyền thông
Ngoài việc triển khai một sản phẩm tốt, định giá hấp dẫn và đưa được đến
khách hàng mục tiêu, các doanh nghiệp còn phải truyền thông cho khách hàng mục
tiêu của họ. Tuy nhiên, thông tin cần được truyền đạt đến khách hàng mục tiêu phải
trãi qua nhiều giai đoạn bằng những phương tiện truyền thông khác nhau dưới
những hình thức thông đạt khác nhau bởi những người truyền thông khác nhau.
Hệ thống truyền thông marketing của một doanh nghiệp được mô tả trên hình 12.1.
Doanh nghiệp thông tin tới những người trung gian, người tiêu dùngû, và các nhóm
công chúng khác nhau của mình. Những người trung gian đó lại thông tin đến các
khách hàng và các nhóm công chúng khác nhau của họ. Người tiêu dụng thông tin
truyền miệng với nhau và công chúng. Đồng thời, mỗi nhóm lại cung cấp thông tin
phản hồi cho các nhóm khác.

Doanh
nghiệp

Quảng cáo
Marketing trực tiếp
Khuyến mãi
Quanhệ công chúng
Bán trực tiếp

Các
trung
gian

Quảng cáo
Marketing trựctiếp
Khuyến mại
Quan hệ công chúng
Bán trực tiếp

Người
tiêu
dùng

Truyền
miệng

Công
chúng

Hình 12.1. Hệ thống truyền thông marketing
Hệ thống truyền thông marketing (marketing communication mix), còn được
gọi là hệ thống cổ động (promotion mix) , bao gồm năm công cụ chủ yếu :
Quảng cáo (advertising) là bất kỳ một hình thức giới thiệu gián tiếp và khuếch
trương các ý tưởng, sản phẩm hoặc dịch vụ, do một người (tổ chức) nào đó muốn
quảng cáo chi tiền ra để thực hiện.
Marketing trực tiếp (direct marketing) là hình thức sử dụng thư tín, điện thoại
và những công cụ liên lạc gián tiếp khác để thông tin cho những khách hàng hiện có
và khách hàng tiềm năng hay yêu cầu họ có phản ứng đáp lại.
Khuyến mãi (sales promotion) là những khích lệ ngắn hạn dưới hình thức
thưởng để khuyến khích dùng thử hoặc mua một sản phẩm hay dịch vụ.

Quan hệ công chúng và tuyên truyền (public relation and publicity) bao gồm
các chương trình khác nhau được thiết kế nhằm đề cao hay/và bảo vệ hình ảnh một
doanh nghiệp hay những sản phẩm và dịch vụ nhất định nào đó.
Bán hàng trực tiếp (personal selling) là hình thức giao tiếp trực tiếp với khách
hàng tương lai nhằm mục đích bán hàng.
QUẢNG CÁO

KÍCH THÍCH TIÊU
THỤ
Thi, trò chơi, đánh
cá, xổ số
Thưởng và quà tặng

QUAN HỆ QUẦN
CHÚNG
Họp báo

BÁN TRỰC TIẾP

Nói chuyện

Hội nghị bán hàng

Marketing qua điện
thoại

Hội thảo
Báo cáo năm

Chương trình khen
thưởng

Sách mỏng và tờ gấp
Aïp phích và tờ rời
Sách niên...
CHƯƠNG XII
THIT K CHIN LƯỢC
TRUYN THÔNG VÀ C ĐỘNG
I. QÚA TRÌNH TRUYN THÔNG
1. Khái nim truyn thông
Ngoài vic trin khai mt sn phm tt, định giá hp dn và đưa được đến
khách hàng mc tiêu, các doanh nghip còn phi truyn thông cho khách hàng mc
tiêu ca h. Tuy nhiên, thông tin cn được truyn đạt đến khách hàng mc tiêu phi
trãi qua nhiu giai đon bng nhng phương tin truyn thông khác nhau dưới
nhng hình thc thông đạt khác nhau bi nhng người truyn thông khác nhau.
H thng truyn thông marketing ca mt doanh nghi
p được mô t trên hình 12.1.
Doanh nghip thông tin ti nhng người trung gian, người tiêu dùngû, và các nhóm
công chúng khác nhau ca mình. Nhng người trung gian đó li thông tin đến các
khách hàng và các nhóm công chúng khác nhau ca h. Người tiêu dng thông tin
truyn ming vi nhau và công chúng. Đồng thi, mi nhóm li cung cp thông tin
phn hi cho các nhóm khác.
Hình 12.1. H thng truyn thông marketing
H thng truyn thông marketing (marketing communication mix), còn được
gi là h thng c động (promotion mix) , bao gm năm công c ch
yếu :
Qung cáo (advertising) là bt k mt hình thc gii thiu gián tiếp và khuếch
trương các ý tưởng, sn phm hoc dch v, do mt người (t chc) nào đó mun
qung cáo chi tin ra để thc hin.
Marketing trc tiếp (direct marketing) là hình thc s dng thư tín, đin thoi
và nhng công c liên lc gián tiếp khác để thông tin cho nhng khách hàng hin có
và khách hàng tim nă
ng hay yêu cu h có phn ng đáp li.
Khuyến mãi (sales promotion) là nhng khích l ngn hn dưới hình thc
thưởng để khuyến khích dùng th hoc mua mt sn phm hay dch v.
Các
trung
gian
Người
tiêu
dùng
Qung cáo
Marketing trctiếp
Khuyến mi
Quan h công chúng
Bán trc tiếp
Truyn
ming
Qung cáo
Marketing trc tiếp
Khuyến mãi
Quanh công chúng
Bán trc tiếp
Công
chúng
Doanh
nghip
QUẢN TRỊ MARKETING - CHƯƠNG XII THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG VÀ CỔ ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN TRỊ MARKETING - CHƯƠNG XII THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG VÀ CỔ ĐỘNG - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
QUẢN TRỊ MARKETING - CHƯƠNG XII THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG VÀ CỔ ĐỘNG 9 10 248