Ktl-icon-tai-lieu

quản trị ngân hàng thương mai

Được đăng lên bởi bantruyenthong-512
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1224 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại
Câu 1: Bản chất và hoạt động của ngân hàng thương mại
- Ngân hàng thương mại là 1 loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động
ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của luật này nhằm mục
tiêu lợi nhuận (Luật TCTD - 2010)
- Bản chất
+ NHTM là 1 doanh nghiệp: là 1 tổ chức kinh tế, hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận.
+ NHTM là 1 doanh nghiệp đặc biệt: DN kinh doanh trong lình vực tiền tệ, hoạt động
của NHTM là việc kinh doanh và cung ứng thường xuyên 1 hoặc 1 số nghiệp vụ nhận
tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.
+ NHTM là 1 trung gian tài chính: NHTM là cầu nối giữa chủ thể có vốn và chủ thể
cần nguồn vốn.
- Hoạt động:
 Hoạt động tạo lập nguồn vốn (hoạt động cơ bản nhất)
- Vốn tự có: bằng giá trị thực tế của vốn điều lệ + các quỹ dự trữ + 1 số tài sản nợ
khác theo quy định của NHTW. Nguồn vốn này chiếm tỉ trọng thấp trong tổng nguồn
vốn của NHTM ( <12% ) tuy nhiên là nguồn vốn đóng vai trò khá quan trọng:
+ ĐK tiền đề cho việc tạo dưng NHTM
+ Vốn tự có lớn giúp mở rộng quy mô của NHTM
+ Thể hiện khả năng cạnh tranh, năng lực, khả năng đối phó với rủi ro của NHTM
- Vốn huy động: nguồn vốn mà NH tạo lập được trong quá trình hoạt động của mình
như vốn tiền gửi, vốn huy động... qua việc phát hành các giấy tờ có giá. Vốn này
chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của NH
- Vốn vay: vay NHTW hoặc vay của các NH khác. Vốn này chiếm tỉ trọng thấp, hơn
nữa điều kiện đi vay cũng rất khắt khe.
- Vốn khác.
 Hoạt động khai thác và sử dụng vốn (hoạt động quan trọng nhất)
- HĐ ngân quỹ: là hoạt động nhằm đáp ứng cho nhu cầu chi trả cho khách hàng (tiền
mặt tại quỹ, tiền gửi tại các NH khác, tiền gửi ở NHTW, tiền gửi dự trữ bắt buộc...)
- HĐ đầu tư: là hoạt động mà NH sử dụng 1 phần nguồn vốn của mình để mua các
chứng khoán hoặc nguồn vốn liên doanh liên kết
Mục đích:
+ gia tăng thu nhập cho NH
+ cung cấp nguồn thanh khoản cho NH
+ phân tán rủi ro
+ tạo sự mềm dẻo trong việc quản lí danh mục tài sản của NH
- HĐ cho vay:
+ HĐ chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng TS có của NHTM
+ HĐ có rủi ro cao nhất
 Hoạt động, dịch vụ khác
- DV thanh toán
- DV kinh doanh ngoại hối
- DV tư vấn

1

* Hoạt động tạo lập nguồn vốn là HĐ cơ bản nhất. Đây là hoạt động tạo tiền đề cho
NH được thành lập, giúp NH có đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh.
Hoạt động khai thác và sử dụng vốn là HĐ quan trọng nhất. Hoạt động này giúp mang
lại lợi nhuận cho ngân hàng, tăng khả năng thanh khoản cho n...
1
Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại
Câu 1: Bản chất và hoạt động của ngân hàng thương mại
- Ngân hàng thương mại là 1 loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động
ngân hàng các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của luật này nhằm mục
tiêu lợi nhuận (Luật TCTD - 2010)
- Bản chất
+ NHTM là 1 doanh nghiệp: là 1 tổ chức kinh tế, hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận.
+ NHTM là 1 doanh nghiệp đặc biệt: DN kinh doanh trong lình vực tiền tệ, hoạt động
của NHTM việc kinh doanh và cung ứng thường xuyên 1 hoặc 1 số nghiệp vụ nhận
tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.
+ NHTM 1 trung gian tài chính: NHTM cầu nối giữa chủ thể vốn chủ thể
cần nguồn vốn.
- Hoạt động:
Hoạt động tạo lập nguồn vốn (hoạt động cơ bản nhất)
- Vốn tự có: bằng giá trị thực tế của vốn điều lệ + các quỹ dự trữ + 1 số tài sản nợ
khác theo quy định của NHTW. Nguồn vốn này chiếm ttrọng thấp trong tổng nguồn
vốn của NHTM ( <12% ) tuy nhiên là nguồn vốn đóng vai trò khá quan trọng:
+ ĐK tiền đề cho việc tạo dưng NHTM
+ Vốn tự có lớn giúp mở rộng quy mô của NHTM
+ Thể hiện khả năng cạnh tranh, năng lực, khả năng đối phó với rủi ro của NHTM
- Vốn huy động: nguồn vốn NH tạo lập được trong quá trình hoạt động của mình
như vốn tiền gửi, vốn huy động... qua việc phát hành các giấy tờ giá. Vốn này
chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của NH
- Vốn vay: vay NHTW hoặc vay của các NH khác. Vốn này chiếm tỉ trọng thấp, hơn
nữa điều kiện đi vay cũng rất khắt khe.
- Vốn khác.
Hoạt động khai thác và sử dụng vốn (hoạt động quan trọng nhất)
- ngân quỹ: hoạt động nhằm đáp ứng cho nhu cầu chi trả cho khách hàng (tiền
mặt tại quỹ, tiền gửi tại các NH khác, tiền gửi ở NHTW, tiền gửi dự trữ bắt buộc...)
- đầu tư: hoạt động NH sdụng 1 phần nguồn vốn của mình để mua các
chứng khoán hoặc nguồn vốn liên doanh liên kết
Mục đích:
+ gia tăng thu nhập cho NH
+ cung cấp nguồn thanh khoản cho NH
+ phân tán rủi ro
+ tạo sự mềm dẻo trong việc quản lí danh mục tài sản của NH
- HĐ cho vay:
+ HĐ chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng TS có của NHTM
+ HĐ có rủi ro cao nhất
Hoạt động, dịch vụ khác
- DV thanh toán
- DV kinh doanh ngoại hối
- DV tư vấn
quản trị ngân hàng thương mai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị ngân hàng thương mai - Người đăng: bantruyenthong-512
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
quản trị ngân hàng thương mai 9 10 422