Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam Thực trạng và giải pháp

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 3390 lần   |   Lượt tải: 14 lần
MỤC LỤC
Lời mở đầu............................................................................................................2
Chương I: Những vấn đề cơ bản về quản trị nguồn nhân lực..............................5
1Lý luận chung về Quản trị nguồn nhân lực.....Lý luận chung về Quản trị nguồn
nhân lực.................................................................................................................5
1.1Quản trị là gì?...........................................................................Quản trị là gì?
5
1.2Khái niệm “Quản trị nguồn nhân lực”.......Khái niệm “Quản trị nguồn nhân
lực”7
1.3Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực...Các chức năng cơ bản
của quản trị nguồn nhân lực.............................................................................11
1.4Mụ hình quản trị nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay.....Mô hình quản trị
nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay..............................................................13
2Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ
15
2.1Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ....Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ
15
2.2Đặc điểm khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.....Đặc điểm khu
vực doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.....................................................17
2.3Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế Việt Nam. . .Vai
trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế Việt Nam..................19
3Vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.Vai trò
của quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.......................20
3.1Vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.Vai
trò của quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ..............20
3.2Vai trò của phòng quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và
nhỏ Vai trò của phòng quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và
nhỏ 22
Chương 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và
nhỏ Việt Nam......................................................................................................28
1Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam...Thực trạng
hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam......................................28
1.1Đỏnh giá chung về sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt
Nam......Đánh giá chung về sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại
Việt Nam.................................................
MỤC LỤC
Lời mở đầu............................................................................................................2
Chương I: Những vấn đề cơ bản về quản trị nguồn nhân lực..............................5
1Lý luận chung về Quản trị nguồn nhân lực.....Lý luận chung về Quản trị nguồn
nhân lực.................................................................................................................5
1.1Quản trị là gì?...........................................................................Quản trị là gì?
5
1.2Khái niệm “Quản trị nguồn nhân lực”.......Khái niệm “Quản trị nguồn nhân
lực”7
1.3Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực...Các chức năng cơ bản
của quản trị nguồn nhân lực.............................................................................11
1.4Mụ hình quản trị nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay.....Mô hình quản trị
nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay..............................................................13
2Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ
15
2.1Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ....Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ
15
2.2Đặc điểm khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.....Đặc điểm khu
vực doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.....................................................17
2.3Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế Việt Nam...Vai
trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế Việt Nam..................19
3Vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.Vai trò
của quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.......................20
3.1Vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.Vai
trò của quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ..............20
3.2Vai trò của phòng quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và
nhỏ Vai trò của phòng quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và
nhỏ 22
Chương 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và
nhỏ Việt Nam......................................................................................................28
1Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam...Thực trạng
hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam......................................28
1.1Đỏnh giá chung về sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt
Nam......Đánh giá chung về sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại
Việt Nam..........................................................................................................28
I
Quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam Thực trạng và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam Thực trạng và giải pháp - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
Quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam Thực trạng và giải pháp 9 10 508