Ktl-icon-tai-lieu

quản trị sản xuất

Được đăng lên bởi dinhtran2010-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 1: Tổng quan về quản trị sản xuất

BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

Nội dung

Mục tiêu

 Khái niệm về quản trị sản xuất.

 Hiểu những kiến thức cơ bản có tính chất

 Nội dung của quản trị sản xuất.

tổng quan về môn học.
 Hiểu các nội dung chính của toàn bộ
chương trình của môn học và nội dung
của quản trị sản xuất.
 Nắm rõ vai trò của quản trị sản xuất trong
đời sống và sự phát triển của doanh
nghiệp sản xuất.

 Các nhiệm vụ, yêu cầu của nhà quản trị

sản xuất.
 Quá trình hình thành và xu hướng phát
triển của quản trị sản xuất.
 Các loại quá trình sản xuất.

Hướng dẫn học

Thời lượng

 Nghiên cứu nội dung của bài giảng.

 5 tiết

 Tìm và đọc các tài liệu tham khảo liên

quan đến môn học.
 Liên hệ các kiến thức của bài học với
thực tiễn.

1

Bài 1: Tổng quan về quản trị sản xuất

TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP

Tình huống: Công ty May 10
Công ty cổ phần May 10 (GARCO 10 JSC) đã trải qua hơn nửa
thế kỷ hình thành và phát triển. Trong suốt hơn 60 năm qua, lớp
lớp các thế hệ công nhân May 10 đã lao động không biết mệt
mỏi để xây dựng May 10 từ những nhà xưởng bằng tre, nứa
thành một doanh nghiệp mạnh của ngành dệt may Việt Nam.
Với 8000 lao động, mỗi năm sản xuất trên 20 triệu sản phẩm
chất lượng cao các loại, 80% sản phẩm được xuất khẩu sang các
thị trường Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hồng Kông,… Nhiều tên tuổi lớn của ngành may mặc thời
trang có uy tín trên thị trường thế giới đã hợp tác sản xuất với Công ty cổ phần May 10 như
Pierre Cardin, GuyLaroche, Maxim, Jacques Britt, Seidensticker, Dornbusch, C&A, Camel,
Arrow, ....Công ty có định hướng trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh trên cơ sở củng cố và
phát triển thương hiệu May 10.
Với hệ thống nhà xưởng khang trang, máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ sản xuất tiên tiến,
lại có đội ngũ công nhân lành nghề, đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên gia luôn được đào tạo
và bổ sung, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 và
hệ thống trách nhiệm xã hội SA 8000. Công ty May 10 đã luôn khẳng định được mình là một
doanh nghiệp có thương hiệu mạnh và được khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng sử
dụng sản phẩm.
Để được sự thành công như vậy, ngoài sự sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên thì
một trong những yếu tố quyết định sự thành công là công tác quản trị sản xuất và điều hành
kinh doanh của các cán bộ của công ty.
Câu hỏi
Tại sao nói công ty May 10 đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường? Theo bạn, yếu tố
nào giúp công ty có được thành công như ngày nay?
Bài nà...
Bài 1: Tng quan v qun tr sn xut
1
BÀI 1: TNG QUAN V QUN TR SN XUT
Ni dung Mc tiêu
Khái nim v qun tr sn xut.
Ni dung ca qun tr sn xut.
Các nhim v, yêu cu ca nhà qun tr
sn xut.
Quá trình hình thành và xu hướng phát
trin ca qun tr sn xut.
Các loi quá trình sn xut.
Hiu nhng kiến thc cơ bn có tính cht
tng quan v môn hc.
Hiu các ni dung chính ca toàn b
chương trình ca môn hc và ni dung
ca qun tr sn xut.
Nm rõ vai trò ca qun tr sn xut trong
đời sng và s phát trin ca doanh
nghip sn xut.
Hướng dn hc Thi lượng
Nghiên cu ni dung ca bài ging.
Tìm và đọc các tài liu tham kho liên
quan đến môn hc.
Liên h các kiến thc ca bài hc vi
thc tin.
5 tiết
quản trị sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị sản xuất - Người đăng: dinhtran2010-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
quản trị sản xuất 9 10 217