Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị sản xuất

Được đăng lên bởi minhphuoc1508
Số trang: 157 trang   |   Lượt xem: 2620 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ SẢN
XUẤT
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
1.1 Khái niệm về sản xuất
Theo quan niệm phổ biến trên thế giới thì sản xuất được hiểu là quá trình tạo ra sản phẩm
hoặc dịch vụ.
Ở nước ta lâu nay có một số người thường cho rằng chỉ có những doanh nghiệp chế tạo,
sản xuất các sản phẩm vật chất có hình thái cụ thể như xi măng, tủ lạnh,... mới gọi là các đơn
vị sản xuất. Những đơn vị khác không sản xuất các sản phẩm vật chất đều xếp vào loại các
đơn vị phi sản xuất. Ngày nay trong nền kinh tế thị trường, quan niệm như vậy không còn phù
hợp nữa.
Một hệ thống sản xuất sử dụng các yếu tố đầu vào là nguyên vật liệu thô, con người, máy
móc, nhà xưởng, kỹ thuật công nghệ, tiền mặt và các nguồn tài nguyên khác để chuyển đổi nó
thành sản phẩm hoặc dịch vụ. Sự chuyển đổi này là hoạt động trọng tâm và phổ biến của hệ
thống sản xuất. Mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị hệ thống sản xuất, là các hoạt
động chuyển hóa của sản xuất.
Đầu vào
Chuyển hóa
Đầu ra
-Nguồn nhân lực
-Nguyên liệu
-Làm biến đổi
-Hàng hóa
-Công nghệ
-Tăng thêm giá trị
-Dịch vụ
-Máy móc,thiết bị
-Tiền vốn
-Khoa học & nghệ thuật quản trị.
Sơ đồ 1-1: Quá trình sản xuất.

Như vậy, về thực chất sản xuất chính là quá trình chuyển hóa các yếu tố đầu vào
biến chúng thành các sản phẩm hoặc dịch vụ ở đầu ra. Ta có thể hình dung quá trình
này như trong sơ đồ 1-1.
Theo nghĩa rộng, sản xuất bao hàm bất kỳ hoạt động nào nhằm thỏa mãn nhu cầu của con
người. Nó có thể phân thành: sản xuất bậc 1; sản xuất bậc 2 và sản xuất bậc 3.
Sản xuất bậc 1 (sản xuất sơ chế): là hình thức sản xuất dựa vào khai thác tài nguyên thiên
nhiên hoặc là những hoạt động sử dụng các nguồn tài nguyên có sẵn, còn ở dạng tự nhiên như
khai thác quặng mỏ, khai thác lâm sản, đánh bắt hải sản, trồng trọt,...
Sản xuất bậc 2 (công nghiệp chế biến): là hình thức sản xuất, chế tạo, chế biến các loại
nguyên liệu thô hay tài nguyên thiên nhiên biến thành hàng hóa như gỗ chế biến thành bàn

2
ghế, quặng mỏ biến thành sắt thép. Sản xuất bậc 2 bao gồm cả việc chế tạo các bộ phận cấu
thành được dùng để lắp ráp thành sản phẩm tiêu dùng và sản phẩm công nghiệp.
Sản xuất bậc 3 (công nghiệp dịch vụ): Cung cấp hệ thống các dịch vụ nhằm thỏa mãn
nhu cầu đa dạng của con người. Trong nền sản xuất bậc 3, dịch vụ được sản xuất ra nhiều hơn
các hàng hóa hữu hình. Các nhà sản xuất công nghiệp được cung cấp những điều kiện thuận
lợi và dịch vụ trong phạm vi rộng lớn. Các công ty vận tải chuyên chở sản phẩm của các nhà
sản xuất từ nhà máy...
1
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 1:GII THIU V QUN TR SN
XUT
I. MT S KHÁI NIM
1.1 Khái nim v sn xut
Theo quan nim ph biến trên thế gii thì sn xut được hiu là quá trình to ra sn phm
hoc dch v.
nước ta lâu nay có mt s người thường cho rng ch có nhng doanh nghip chế to,
sn xut các sn phm vt cht có hình thái c th như xi măng, t lnh,... mi gi là các đơn
v sn xut. Nhng đơn v
khác không sn xut các sn phm vt cht đều xếp vào loi các
đơn v phi sn xut. Ngày nay trong nn kinh tế th trường, quan nim như vy không còn phù
hp na.
Mt h thng sn xut s dng các yếu t đầu vào là nguyên vt liu thô, con người, máy
móc, nhà xưởng, k thut công ngh, tin mt và các ngun tài nguyên khác để chuyn đổi nó
thành sn phm hoc d
ch v. S chuyn đổi này là hot động trng tâm và ph biến ca h
thng sn xut. Mi quan tâm hàng đầu ca các nhà qun tr h thng sn xut, là các hot
động chuyn hóa ca sn xut.
Đầu vào Chuyn hóa Đầu ra
-Ngun nhân lc
-Nguyên liu -Làm biến đổi -Hàng hóa
-Công ngh -Tăng thêm giá tr -Dch v
-Máy móc,thiết b
-Tin vn
-Khoa hc & ngh thut qun tr.
Sơ đồ 1-1: Quá trình sn xut.
Như vy, v thc cht sn xut chính là quá trình chuyn hóa các yếu t đầu vào
biến chúng thành các sn phm hoc dch v đầu ra. Ta có th hình dung quá trình
này như trong sơ đồ 1-1.
Theo nghĩa rng, sn xut bao hàm bt k hot động nào nhm tha mãn nhu cu ca con
người. Nó có th phân thành: sn xut bc 1; sn xut bc 2 và sn xut bc 3.
Sn xut bc 1 (sn xut sơ chế): là hình thc sn xut da vào khai thác tài nguyên thiên
nhiên hoc là nhng hot động s dng các ngun tài nguyên có sn, còn dng t nhiên như
khai thác qu
ng m, khai thác lâm sn, đánh bt hi sn, trng trt,...
Sn xut bc 2 (công nghip chế biến): là hình thc sn xut, chế to, chế biến các loi
nguyên liu thô hay tài nguyên thiên nhiên biến thành hàng hóa như g chế biến thành bàn
Quản trị sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị sản xuất - Người đăng: minhphuoc1508
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
157 Vietnamese
Quản trị sản xuất 9 10 212