Ktl-icon-tai-lieu

Quản Trị Thương Mại

Được đăng lên bởi mecubom2010-gmail-com
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEN SỐ 1 T.T.HUẾ
GIAI ĐOẠN 2011 – 2012
( Địa chỉ:Km 9 Quốc lộ 1A, Huơng Trà, Thừa Thiên Huế )

PHẦN I
ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay trong nền kinh tế thị trường thì hoạt động tiêu thụ sản phẩm trở
thành hoạt động vô cùng quan trọng, đó là vấn đề sống còn đối vói các doanh
nghiệp. “Bán thứ khách hàng cần chứ không bán thứ mình có” đã là phương châm
của rất nhiều doanh nghiệp hiện nay. Thực tế cho thấy rằng, những doanh nghiệp
chỉ cắm đầu vào sản xuất mà không lo đến công tác tiêu thụ sẽ không trụ lại trên
thị trường khi mà sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Trái lại các doanh nghiệp có
chiến lược và kế hoạch đầu tư nguồn lực cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm thì
doanh nghiệp đó sẽ có ưu thế cạnh tranh trên thị trường. Việc coi trọng công tác
tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng giúp nâng cao vị
thế cạnh tranh trên thương trường, giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn
trong bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay.
Đối với công ty cổ phần gạch Tuynen số 1, một công ty chuyên sản xuất
gạch xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
cũng như các khu vực lân cận. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay công tác tiêu thụ
ảnh hưởng tới sự tồn tại và phát triển của bất cứ doanh nghiệp nào, trong đó công
ty cổ phần gạch Tuynen số 1 Thừa Thiên Huế cũng không là ngoại lệ. Trong
những năm gần đây công ty đã cổ phần hoá và không ngừng phát triển hoàn thiện
đội ngũ cán bộ có năng lực trình độ, nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật để thích nghi
1

với cơ chế thị trường. Hiện nay, thị trường vật liệu xây dựng có nhiều biến động,
có lúc thị trường vật liệu xây dựng khá sôi động nhưng có khi lại khá im lặng.
Xuất phát từ tình hình thực tế công tác tiêu thụ của công ty cổ phần gạch
Tuynen số 1 tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: “phân tích
hoạt động tiêu thụ sản phẩm gạch của công ty cổ phần gạch Tuynen 1 Thừa
Thiên Huế”
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về tiêu thụ sản phẩm.
- Phân tích đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần gạch
Tuynen số 1 giai đoạn 2011 - 2012
- Đề ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của
công ty cổ phần gạch Tuynen số 1 trong thời gian tới
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động bán hàng
của Công ty Cổ phần Gạch Tuynen Số 1 Thừa Thiên Huế.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi kh...


!"#!"!
( Địa chỉ:Km 9 Quốc lộ 1A, Huơng Trà, Thừa Thiên Huế )

$%&'
()*+,-./01234

 !"#$%&'( )*"+* '","-
./01,2,""3"2!4,2"'56(7"8
"9)-../:;"")<&=-.
">"?3 @)!("!,"A!(
;""?/:,(","-."'
"(B""3C(;""
-.'A"'"/D.""%"!,"
* E-.'+$%F8"
"7&F-."'.$7
4*"E./
G* E"!"H3":I*J&"!"@)
"@8-;<""3@8-;4>:K:L
"M"," ;"(8"N/:4*"."!,"
E;C,O"94)"2-.&'"!
"H3":I*J:K:L"M!((./:
=P38"!6"H3,!K,O.
M",4"'P(;"&8""7 N")QNOR"
1
Quản Trị Thương Mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản Trị Thương Mại - Người đăng: mecubom2010-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Quản Trị Thương Mại 9 10 142