Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

Được đăng lên bởi Hoa Thủy Tiên
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 564 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
1)quản trị văn phòng là gi?
A.là việc hoạch định các hoạt động xử lý thông tin
B.là tổ chức các hoạt động cho văn phòng
C.là kiểm soát các hoạt động xử lý thông tin
D.là việc hoạt định,tổ chức ,phối hợp,kiểm soát các hoạt động
xử lý thông tin
2)quản trị văn phòng có bao nhiêu chức năng?
A.2
B.3
C.4
D.5
3)chức năng nào sau đây là chức năng của quản trị văn phòng ?
A.tham mưu,tổng hợp
B.tổ chức thực hiện công việc văn phòng
C.đại diện
D.hậu cần
4)văn phòng có bao nhiêu chức năng ?
A.2
B.3
C.4
D.5
5)chức năng nào là chức năng của văn phòng ?
A.hoạt định công việc của văn phòng
B.tổ chức thực hiện công việc của văn phòng
C.chức năng tham mưu tổng hợp
D.lãnh đạo công tác văn phòng
6)chức năng tham mưu tổng hợp là?
A.tổng hợp xử lý ,cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan
tổ chức
B.tổ chức việc quản lý sử dụng các khoản kinh phí ,quản lý tài
sản của cơ quan tổ chức
,m C.đảm bảo cơ sở vật chất,phương tiện và điều kiện làm việc

của cơ quan ,tổ chức
D.là đầu mối giao tiếp của cơ quan ,tổ chức
7)chức năng nào sau đây là chức năng hậu cần ?
A.tổng hợp ,xử lý và thông tin về hoạt động của cơ quan ,tổ
chức
B.tham mưu cho lãnh đạo về các biện pháp giải quyết và xử lý
C.tổ chức việc quản lý,sử dụng các khoản kinh phí ,quản lý tài
sản của cơ quan tổ chức
D.là chức năng đầu mối giao tiếp của cơ quan tổ chức
8)chức năng nào sau đây là chức năng đại diện?
A.đảm bảo cơ sở vật chất ,phương tiện và điều kiện làm việc
của cơ quan tổ chức
B.theo dõi đôn đốc các đơn vị bộ phận
C.tổ chúc hội họp
D.là đầu mối giao tiếp của cơ quan,tổ chức
9)nguyên tác hoạt động của văn phòng?
A.hoạt động theo nguyên tác hành chính
B.tổ chức hội họp
C.chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ ,nhân viên
D. quản lý tài sản của đơn vị
10)quản lý cán bộ, nghiệp vụ chuyên môn theo quy định của
pháp luật và quy định của cơ quan tổ chức là?
A.nguyên tác hoạt động của văn phòng
B.tổ chức văn phòng
C.cơ cấu tổ chức văn phòng
D.nhiệm vụ của văn phòng
11)nhược điểm của hình thức tập trung một đầu mối?
A.dễ dẫn đến vi phạm chế độ thủ trưởng
B.không phù hợp vói công việc tập trung cao
C.khó điều hành công việc
D.khó chuyên môn hóa,khó tập trung đúng mức tầm quan trọng
của từng loại công việc
12)câu nào sau đây là nhược điểm của phương pháp bố trí văn

2

phòng theo không gian đóng?
A.không đảm bảo tinh riêng tư của mỗi cá nhân
B.không phù hợp với công việc tập trung cao
C.tốn diện tích,tăng chi phí,thiết bị văn phòng
D.bảo mật công việc
13) câu nào sau đây là ưu điểm của bố trí văn phòng t...
1
QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
1)quản trị văn phòng là gi?
A.là việc hoạch định các hoạt động xử lý thông tin
B.là tổ chức các hoạt động cho văn phòng
C.là kiểm soát các hoạt động xử lý thông tin
D.là việc hoạt định,tổ chức ,phối hợp,kiểm soát các hoạt động
xử lý thông tin
2)quản trị văn phòng có bao nhiêu chức năng?
A.2
B.3
C.4
D.5
3)chức năng nào sau đây là chức năng của quản trị văn phòng ?
A.tham mưu,tổng hợp
B.tổ chức thực hiện công việc văn phòng
C.đại diện
D.hậu cần
4)văn phòng có bao nhiêu chức năng ?
A.2
B.3
C.4
D.5
5)chức năng nào là chức năng của văn phòng ?
A.hoạt định công việc của văn phòng
B.tổ chức thực hiện công việc của văn phòng
C.chức năng tham mưu tổng hợp
D.lãnh đạo công tác văn phòng
6)chức năng tham mưu tổng hợp là?
A.tổng hợp xử lý ,cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan
tổ chức
B.tổ chức việc quản lý sử dụng các khoản kinh phí ,quản lý tài
sản của cơ quan tổ chức
,m C.đảm bảo cơ sở vật chất,phương tiện và điều kiện làm việc
của cơ quan ,tổ chức
D.là đầu mối giao tiếp của cơ quan ,tổ chức
7)chức năng nào sau đây là chức năng hậu cần ?
A.tổng hợp ,xử lý và thông tin về hoạt động của cơ quan ,tổ
chức
B.tham mưu cho lãnh đạo về các biện pháp giải quyết và xử lý
C.tổ chức việc quản lý,sử dụng các khoản kinh phí ,quản lý tài
sản của cơ quan tổ chức
D.là chức năng đầu mối giao tiếp của cơ quan tổ chức
8)chức năng nào sau đây là chức năng đại diện?
A.đảm bảo cơ sở vật chất ,phương tiện và điều kiện làm việc
của cơ quan tổ chức
B.theo dõi đôn đốc các đơn vị bộ phận
C.tổ chúc hội họp
D.là đầu mối giao tiếp của cơ quan,tổ chức
9)nguyên tác hoạt động của văn phòng?
A.hoạt động theo nguyên tác hành chính
B.tổ chức hội họp
C.chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ ,nhân viên
D. quản lý tài sản của đơn vị
10)quản lý cán bộ, nghiệp vụ chuyên môn theo quy định của
pháp luật và quy định của cơ quan tổ chức là?
A.nguyên tác hoạt động của văn phòng
B.tổ chức văn phòng
C.cơ cấu tổ chức văn phòng
D.nhiệm vụ của văn phòng
11)nhược điểm của hình thức tập trung một đầu mối?
A.dễ dẫn đến vi phạm chế độ thủ trưởng
B.không phù hợp vói công việc tập trung cao
C.khó điều hành công việc
D.khó chuyên môn hóa,khó tập trung đúng mức tầm quan trọng
của từng loại công việc
12)câu nào sau đây là nhược điểm của phương pháp bố trí văn
QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - Trang 2
QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - Người đăng: Hoa Thủy Tiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 9 10 886