Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị xuất khẩu

Được đăng lên bởi Dang Tien Phat
Số trang: 290 trang   |   Lượt xem: 1838 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quản trị Xuất nhập khẩu
Đối tượng:

l

Sinh viên cao đẳng/đại học (năm thứ 3 hoặc 4)

Mục tiêu của học phần:

l
l
l

l
l
l

Những phương tiện thanh toán và các chứng từ,
Các phương thức giao dịch được sử dụng trong
ngoại thương,
Các điều kiện thương mại quốc tế
Các phương thức thanh toán quốc tế
Nội dung của hợp đồng ngoại thương…

l

Tài liệu học tập, tham khảo:
l

Tài liệu học tập chính:
l

l

l

Kỹ thuật nghiệp vụ giao dịch ngoại thương,
PGS. TS. Vũ Hữu Tửu, 2006
Kỹ thuật ngoại thương, PGS. TS. Đoàn Thị
Hồng Vân, 2002

Tài liệu tham khảo
l
l

Thanh toán quốc tế, TS. Nguyễn Minh Kiều
Incoterms 2000, Nguyễn Trọng Thùy, 2006

l

Nhiệm vụ của người học:
l
l
l
l

Dự giờ giảng trên lớp,
Nghiên cứu tài liệu do giáo viên giới thiệu,
Thuyết trình,
Thảo luận và làm bài tập nhóm.

l

Mục tiêu nghiên cứu môn học:
Cung cấp cho SV kiến thức cơ bản về thực
hiện một hợp đồng xuất nhập khẩu, như: ký
kết hợp đồng, thuê tàu, mua bảo hiểm, làm
thủ tục hải quan…

Tiêu chuẩn đánh giá người học:

l
l
l
l

Kiểm tra: 20%
Tiểu luận: 30%
Điểm thi (thi hết môn): 50%

Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
bao gồm các nội dung chủ yếu sau

l

l

l

l

l

l
l

Chương 1: Các phương thức giao dịch
mua bán quốc tế
Chương 2: Các điều kiện thương mại quốc
tế
Chương 3: Các phương thức thanh toán
quốc tế chủ yếu
Chương 4: Các chứng từ xuất nhập khẩu
hàng hóa
Chương 5: Hợp đồng ngoại thương
Chương 6: Chuẩn bị giao dịch – thực hiện
hợp đồng ngoại thương

Đề tài tiểu luận nhóm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tìm hiểu Incoterms 2000
Các bước chuẩn bị đàm phán HĐNT
Thực hiện HĐNT
Thuê tàu
Mua bảo hiểm hàng hóa
Tìm hiểu về hối phiếu thương mại (B/E)
Tìm hiểu về phương thức thanh toán tín
dụng chứng từ (L/C)

Chương 1: Các phương thức giao dịch
mua bán quốc tế
Giao dịch qua trung gian
n Buôn bán đối lưu
n Gia công quốc tế
n Giao dịch tái xuất khẩu
n Đấu giá hàng hóa quốc tế
n Đấu thầu hàng hóa quốc tế
n Sở giao dịch hàng hóa
n Giao dịch tại hội chợ, triển lãm
n Nghiệp vụ nhượng quyền
(Tham khảo Luật Thương mại VN năm 2005)
n

1.1 Giao dịch qua trung gian
1.

Khái niệm:
Người bán
trung gian
- Trung gian:
+ Đại lý
+ Môi giới

người mua,

1.1 Giao dịch qua trung gian
2. Đại lý:
n Khái niệm
-

Là tự nhiên nhân hay pháp nhân
Hoạt động theo sự ủy thác
Quan hệ: hợp đồng ủy thác

1.1 Giao dịch qua trung gian
n

Phân loại:
¨

Căn cứ vào phạm vi quyền hạn được ủy thác:
- Đại lý toàn quyền (Universal agent)
- Tổng đại lý (General agent)
- Đại lý đặc biệt (Special agent)

¨

Căn cứ vào nội dung quan hệ giữa đại lý...
Qun tr Xut nhp khu
l Đối tượng:
Sinh viên cao đẳng/đại hc (năm th 3 hoc 4)
l Mc tiêu ca hc phn:
l Nhng phương tin thanh toán và các chng t,
l Các phương thc giao dch được s dng trong
ngoi thương,
l Các điu kin thương mi quc tế
l Các phương thc thanh toán quc tế
l Ni dung ca hp đồng ngoi thương…
Quản trị xuất khẩu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị xuất khẩu - Người đăng: Dang Tien Phat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
290 Vietnamese
Quản trị xuất khẩu 9 10 657