Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị xung đột trong hệ thống kênh phân phối của Công ty TNHH Minh Tuấn

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 7377 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Luận văn tốt nghiệp

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH VẼ
LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUNG ĐỘT TRONG KÊNH PHÂN
PHỐI.................................................................................................................
1.1. Tổng quan về kênh phân phối...................................................................3
1.1.1. Định nghĩa kênh phân phối..............................................................
1.1.2. Quan hệ và hành vi của các thành viên kênh phân phối..................
1.2. Xung đột trong kênh.................................................................................5
1.2.1.Định nghĩa.........................................................................................
1.2.2. Những nguyên nhân của xung đột trong kênh................................
1.2.3.Những ảnh hưởng của xung dột tới hiệu quả hoạt động của kênh
phân phối....................................................................................................
1.2.4.Quản lý xung đột trong kênh phân phối..........................................
1.2.5. Ý nghĩa của việc nghiên cứu xung đột đối với việc quản trị kênh
Marketing.................................................................................................
1.3.Thực trạng về xung đột trong các kênh phân phối hàng tiêu dùng trên thế
giới và tại Việt Nam......................................................................................17
1.3.1. Kênh phân phối hàng tiêu dùng.....................................................
1.3.2. Thực trạng xung đột trong hệ thống kênh phân phối hàng tiêu
dùng trên thế giới.....................................................................................
1.3.3.Thực trạng xung đột trong hệ thống kênh phân phối hàng tiêu
dùng tại Việt Nam....................................................................................
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XUNG ĐỘT TRONG HỆ THỐNG KÊNH
PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH MINH TUẤN...................................
2.1.Tổng quan về Công ty TNHH Minh Tuấn...............................................21

Luận văn tốt nghiệp

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

2.1.1.Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức..............................................
2.1.2.Năng lực họat động và kết quả kinh doanh.....................................
2.4.2. Phân tích thị phần....................................
Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH VẼ
LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................
CHƯƠNG I: SỞ LUẬN VỀ XUNG ĐỘT TRONG KÊNH PHÂN
PHỐI.................................................................................................................
1.1. Tổng quan v kênh phân phi...................................................................3
1.1.1. Định nghĩa kênh phân phối..............................................................
1.1.2. Quan hệ và hành vi của các thành viên kênh phân phối..................
1.2. Xung đột trong kênh.................................................................................5
1.2.1.Định nghĩa.........................................................................................
1.2.2. Những nguyên nhân của xung đột trong kênh................................
1.2.3.Những ảnh hưởng của xung dột tới hiệu quả hoạt động của kênh
phân phối....................................................................................................
1.2.4.Quản lý xung đột trong kênh phân phối..........................................
1.2.5. Ý nghĩa của việc nghiên cứu xung đột đối với việc quản trị kênh
Marketing.................................................................................................
1.3.Thc trng v xung đột trong c kênh phân phi hàng tiêu ng trên thế
gii và ti Vit Nam......................................................................................17
1.3.1. Kênh phân phối hàng tiêu dùng.....................................................
1.3.2. Thực trạng xung đột trong hệ thống kênh phân phối hàng tiêu
dùng trên thế giới.....................................................................................
1.3.3.Thực trạng xung đột trong hệ thống kênh phân phối hàng tiêu
dùng tại Việt Nam....................................................................................
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XUNG ĐỘT TRONG HỆ THỐNG KÊNH
PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH MINH TUẤN...................................
2.1.Tổng quan v Công ty TNHH Minh Tun...............................................21
Quản trị xung đột trong hệ thống kênh phân phối của Công ty TNHH Minh Tuấn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị xung đột trong hệ thống kênh phân phối của Công ty TNHH Minh Tuấn - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Quản trị xung đột trong hệ thống kênh phân phối của Công ty TNHH Minh Tuấn 9 10 407