Ktl-icon-tai-lieu

Quảng cáo thế nào cho hiệu quả

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Qu¶ng c¸o thÕ nµo cho hiÖu qu¶?
NÕu b¹n lµ ngêi qu¶ng c¸o lÇn ®Çu víi mét ng©n s¸ch h¹n hÑp, b¹n h·y b¾t ®Çu víi qu¶ng c¸o nhá
vµ kiÓm tra kÕt qu¶ cña viÖc qu¶ng c¸o ®ã. VÝ dô: víi cét qu¶ng c¸o n¬i b¹n cã thÓ ®Æt mét vµi
bøc ¶nh vµ ®iÓm t« mµu s¾c, h·y dÉn d¾t sù chó ý cña kh¸ch hµng b»ng viÖc ®Æt ra c¸c c©u hái
lµm thÕ nµo ®Ó kh¸ch hµng míi nhËn ra s¶n phÈm/ dÞch vô cña b¹n hoÆc ® a ra c¸c kho¶n khuyÕn
m·i ®Æc biÖt trong qu¶ng c¸o. NÕu cét danh s¸ch qu¶ng c¸o kh«ng tËp trung, h·y chuyÓn môc
qu¶ng c¸o cña b¹n sang trang qu¶ng c¸o næi bËt.

Mét vµi c¸ch sau ®©y cã thÓ gióp b¹n lµm cho môc qu¶ng c¸o næi bËt vµ ®¹t hiÖu
qu¶:
KÝch cì vµ vÞ trÝ: Qu¶ng c¸o lín thu hót nhiÒu kh¸ch hµng vµ ®îc xÕp vµo chç tèt h¬n. VÞ
trÝ ®Æt môc qu¶ng c¸o ®«i khi quan träng h¬n kÝch cì cña môc qu¶ng c¸o. Môc qu¶ng c¸o
cã kÝch cì lín cã thÓ ®îc ®Æt ë vÞ trÝ gÇn ®Çu nhãm hoÆc gÇn ®Çu lÜnh vùc. B¹n cã thÓ
gi¶m kÝch cì nhng kh«ng lµm mÊt nhiÒu néi dung ®Ó ®îc thuËn lîi h¬n trong s¾p xÕp.
Tiªu ®Ò: Sö dông tiªu ®Ò m¹nh lµm t¨ng nÐt ®Æc trng s¶n phÈm/dÞch vô cña b¹n. Lµm næi
bËt ®iÒu g× ®ã ®Ó l«i cuèn sù chó ý vµ t¸ch biÖt ®îc s¶n phÈm/dÞch vô cña m×nh gi÷a c¸c
®èi thñ c¹nh tranh, vÝ dô "Sù lùa chän tèt nhÊt cho mét phßng t¾m", "B¹n sÏ tiÕt kiÖm mét
kho¶n tiÒn khæng lå tõ sù hç trî cña h·ng", "dÞch vô èng níc nhanh, khÈn cÊp"... §õng
dïng tiªu ®Ò lµ tªn c«ng ty trõ khi tªn c«ng ty lµ lêi tuyªn bè b¸n hµng m¹nh nh "C«ng ty
söa kho¸ 24 giê".
A'nh mÉu: H·y nghiªn cøu nh÷ng ¶nh qu¶ng c¸o l«i cuèn kh¸ch hµng. Kh«ng dïng qu¸
nhiÒu h×nh ¶nh, sÏ g©y khã ®äc. H·y nªu nh÷ng gi¶i ph¸p mua b¸n vµ tÊt c¶ nh÷ng th«ng
tin mµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cÇn:
- - Tãm t¾t ng¾n gän nhng ®Çy ®ñ vµ ®iÓm ®Æc biÖt vÒ s¶n phÈm/dÞch vô cña b¹n.
- Nh÷ng tiªu chuÈn kh¸c bao gåm: thêi gian ho¹t ®éng kinh doanh, giÊy phÐp kinh
doanh, giÊy chøng nhËn, huy ch¬ng, thµnh viªn cña hiÖp héi c«ng nghiÖp hoÆc hiÖp
héi chuyªn nghiÖp.
- - Nh÷ng dÞch vô ®Æc biÖt nh nhËn hoÆc giao hµng, giê lµm viÖc vµo buæi chiÒu hoÆc
ngµy nghØ cuèi tuÇn, ®¶m b¶o hoµn tr¶ l¹i tiÒn khi s¶n phÈm/dÞch vô kh«ng nh ý
muèn,
nh÷ng
kho¶n
khuyÕn
m·i hÊp dÉn hay b·i ®Ëu xe miÔn phÝ,...
- - Nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n nh ®Þa chØ, vÞ trÝ n¬i cung cÊp s¶n phÈm/dÞch vô (thËm chÝ
b¶n ®å chØ dÉn), giê lµm viÖc, nh·n hiÖu, thÎ tÝn dông ®îc chÊp nhËn, sè tho¹i (®îc in
to vµ ®Ëm),...
NghÖ thuËt: ThiÕt kÕ qu¶ng c¸o víi ®Çy ®ñ kh«ng gian mµu tr¾ng ®Ó tr¸nh sù hçn lo¹n vÒ
mµu s¾c. H×nh ¶nh minh ho¹ ®¬n gi¶n. H·y kÕt hîp nh÷ng mµu s¾c nµo lµm t¨ng ¶nh h ëng. NÕu ng©n s¸ch qu¶n...
Qu¶ng c¸o thÕ nµo cho hiÖu qu¶?
NÕu b¹n lµ ngêi qu¶ng c¸o lÇn ®Çu víi mét ng©n s¸ch h¹n hÑp, b¹n h·y b¾t ®Çu víi qu¶ng c¸o nhá
kiÓm tra kÕt qu¶ cña viÖc qu¶ng c¸o ®ã. VÝ dô: víi cét qu¶ng c¸o n¬i b¹n cã thÓ ®Æt mét vµi
bøc nh ®iÓm t« mµu s¾c, y n d¾t sù chó ý cña kh¸ch hµng b»ng viÖc ®Æt ra c¸c c©u i
lµm thÕ nµo ®Ó kh¸ch hµng míi nhËn ra n phÈm/ dÞch cña b¹n hoÆc ®a ra c¸c kho¶n khuyÕn
m·i ®Æc biÖt trong qu¶ng c¸o. NÕu cét danh s¸ch qu¶ng c¸o kh«ng tËp trung, h·y chuyÓn môc
qu¶ng c¸o cña b¹n sang trang qu¶ng c¸o næi bËt.
Mét vµi c¸ch sau ®©y thÓ gióp b¹n lµm cho môc qu¶ng c¸o næi bËt ®¹t hiÖu
qu¶:
KÝch cì vµ vÞ trÝ: Qu¶ng c¸o lín thu hót nhiÒu kh¸ch hµng vµ ®îc xÕp vµo chç tèt h¬n. VÞ
trÝ ®Æt môc qu¶ng c¸o ®«i khi quan träng h¬n kÝch cì cña môc qu¶ng c¸o. Môc qu¶ng c¸o
kÝch cì lín thÓ ®îc ®Æt ë trÝ gÇn ®Çu nhãm hoÆc n ®Çu lÜnh vùc. B¹n cã thÓ
gi¶m kÝch cì nhng kh«ng lµm mÊt nhiÒu néi dung ®Ó ®îc thuËn lîi h¬n trong s¾p xÕp.
Tiªu ®Ò:dông tiªu ®Ò m¹nh lµm t¨ng nÐt ®Æc trng s¶n phÈm/dÞch cña b¹n. Lµm næi
bËt ®iÒu ®ã ®Ó l«i cuèn chó ý t¸ch biÖt ®îc s¶n phÈm/dÞch cña m×nh gi÷a c¸c
®èi thñ c¹nh tranh, vÝ dô "Sù lùa chän tèt nhÊt cho mét phßng t¾m", "B¹n sÏ tiÕt kiÖm mét
kho¶n tiÒn khæng lå hç trî cña ng", "dÞch vô èng níc nhanh, khÈn p"... §õng
dïng tiªu ®Ò lµ tªn c«ng ty trõ khi tªn c«ng ty lµ lêi tuyªn bè b¸n hµng m¹nh nh "C«ng ty
söa kho¸ 24 giê".
A'nh mÉu: H·y nghiªn cøu nh÷ng ¶nh qu¶ng c¸o l«i cuèn kh¸ch hµng. Kh«ng dïng q
nhiÒu h×nh ¶nh, g©y khã ®äc. H·y nªu nh÷ng gi¶i ph¸p mua b¸n tÊt nh÷ng th«ng
tin mµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cÇn:
- - Tãm t¾t ng¾n gän nhng ®Çy ®ñ vµ ®iÓm ®Æc biÖt vÒ s¶n phÈm/dÞch vô cña b¹n.
- - Nh÷ng tiªu chuÈn kh¸c bao gåm: thêi gian ho¹t ®éng kinh doanh, giÊy phÐp kinh
doanh, giÊy chøng nhËn, huy ch¬ng, thµnh viªn cña hiÖpi c«ng nghiÖp hoÆc hiÖp
héi chuyªn nghiÖp.
- - Nh÷ng dÞch vô ®Æc biÖt nh nhËn hoÆc giao hµng, giê lµm viÖc vµo buæi chiÒu hoÆc
ngµy nghØ cuèi tuÇn, ®¶m b¶o hoµn tr¶ l¹i tiÒn khi s¶n phÈm/dÞch kh«ng nh ý
muèn, nh÷ng kho¶n khuyÕn
m·i hÊp dÉn hay b·i ®Ëu xe miÔn phÝ,...
- - Nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n nh ®Þa chØ, vÞ trÝ n¬i cung cÊp s¶n phÈm/dÞch vô (thËm chÝ
b¶n ®å chØ dÉn), giê lµm viÖc, nh·n hiÖu, thÎ tÝn dông ®îc chÊp nhËn, tho¹iîc in
to vµ ®Ëm),...
NghÖ thuËt: ThiÕt kÕ qu¶ng c¸o víi ®Çy ®ñ kh«ng gian mµu tr¾ng ®Ó tr¸nh sù hçn lo¹n vÒ
mµu s¾c. H×nh ¶nh minh ho¹ ®¬n gi¶n. H·y kÕt hîp nh÷ng mµu s¾c nµo lµm t¨ng nh h-
ëng. NÕu ng©n s¸ch qu¶ng c¸o cña b¹n giíi h¹n, h·y lùa chän gi÷a mµu s¾c hoÆc kÝch
qu¶ng c¸o.
LÜnh vùc qu¶ng c¸o: NÕu c«ng ty n cã hai lÜnh vùc kinh doanh chÝnh mµ b¹n chØ ®ñ
kh¶ ng qu¶ng c¸o trªn mét lÜnh vùc, y chän lÜnh vùc o cã sè lîng qu¶ng c¸o cña
®èi thñ c¹nh tranh nhiÒu nhÊt. B¹n ph¶i gÆp khã kh¨n h¬n ®Ó ®¹t ®îc chó ý cña
Quảng cáo thế nào cho hiệu quả - Trang 2
Quảng cáo thế nào cho hiệu quả - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quảng cáo thế nào cho hiệu quả 9 10 925