Ktl-icon-tai-lieu

QUY LUẬT PHÂN LI

Được đăng lên bởi Bui Xuân Tuyển
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1013 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY LUẬT PHÂN LI
I. Menđen giải thích kết quả thí nghiệm
 Trong thí nghiệm lai thuận và lai nghịch hai giống đậu thuần chủng hoa đỏ và
hoa trắng với nhau đều được cây F1 toàn hoa đỏ. Các cây F1 tự thụ phấn cho cây
F2 có sự phân li với tỉ lệ xấp xỉ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng.
 Kết quả các thí nghiệm của Menđen cho thấy: khi lai bố, mẹ thuần chủng khác
nhau về cặp tính
trạng tương phản thì ở thế hệ thứ hai có tỉ lệ xấp xỉ 3 trội : 1 lặn.
 Khi giải thích kết quả thí nghiệm, Menđen cho rằng mỗi tính trạng ở cơ thể do
một cặp nhân tố di truyền quy định mà sau này gọi là gen. Sự phân li của các nhân
tố di truyền đã chi phối sự di truyền và biểu hiện của cặp tính trạng tương phản qua
các thế hệ.
II. Nội dung quy luật phân li
Từ thực nghiệm, Menđen đã phát hiện ra quy luật phân li được hiểu theo thuật ngữ
hiện đại là: “Mỗi tính trạng được quy định bởi một cặp alen. Do sự phân li đồng
đều của cặp alen trong giảm phân nên mỗi giao tử chỉ chứa một alen của cặp”.
III. Cơ sở tế bào học của quy luật phân li
 Trong tế bào lưỡng bội, nhiễm sắc thể tồn tại thành từng cặp tương đồng trên đó
chứa cặp gen
(alen) tương ứng.
 Sự phân li của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp
của chúng qua
thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hợp của cặp gen alen.
IV. Điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li
 Số lượng cá thể ở các thế hệ lai phải đủ lớn để số liệu thống kê được chính xác.
 Sự phân li nhiễm sắc thể như nhau khi tạo giao tử và sự kết hợp ngẫu nhiên của
các loại giao tử
khi thụ tinh.
 Các giao tử và các hợp tử có sức sống như nhau, sự biểu hiện của tính trạng phải
hoàn toàn.
QUI LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP
I. Menđen giải thích kết quả thí nghiệm

 Trong thí nghiệm lai thuận và lai nghịch về hai cặp tính trạng trên đậu Hà lan –
Lai đậu Hà lan hạt vàng-trơn thuần chủng với đậu hạt xanh-nhăn thuần chủng –
Menđen đều thu được kết quả như sau:
-F1 100% hạt vàng-trơn
 F2 9/16 vàng-trơn : 3/16 vàng-nhăn : 3/16 xanh-trơn : 1/16 xanh-nhăn
 Kết quả thực nghiệm của Menđen cho thấy khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau
về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản di truyền độc lập thì xác suất mỗi kiểu
hình ở F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó.
 Khi giải thích kết quả thí nghiệm, Menđen cho rằng mỗi cặp tính trạng do một
cặp nhân tố di truyền qui định. Cặp nhân tố này đã phân li độc lập và tổ hợp tự do
trong các quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh đã chi phối sự di truyền và biểu
hiện của các cặp tính trạng tương phản qua các thế hệ.
II. Nội d...
QUY LUẬT PHÂN LI
I. Menđen giải thích kết quả thí nghiệm
Trong thí nghiệm lai thuận và lai nghịch hai giống đậu thuần chủng hoa đỏ và
hoa trắng với nhau đều được cây F1 toàn hoa đỏ. Các cây F1 tự thụ phấn cho cây
F2 có sự phân li với tỉ lệ xấp xỉ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng.
Kết quả các thí nghiệm của Menđen cho thấy: khi lai bố, mẹ thuần chủng khác
nhau về cặp tính
trạng tương phản thì ở thế hệ thứ hai có tỉ lệ xấp xỉ 3 trội : 1 lặn.
Khi giải thích kết quả thí nghiệm, Menđen cho rằng mỗi tính trạng ở cơ thể do
một cặp nhân tố di truyền quy định mà sau này gọi là gen. Sự phân li của các nhân
tố di truyền đã chi phối sự di truyền và biểu hiện của cặp tính trạng tương phản qua
các thế hệ.
II. Nội dung quy luật phân li
Từ thực nghiệm, Menđen đã phát hiện ra quy luật phân li được hiểu theo thuật ngữ
hiện đại là: “Mỗi tính trạng được quy định bởi một cặp alen. Do sự phân li đồng
đều của cặp alen trong giảm phân nên mỗi giao tử chỉ chứa một alen của cặp”.
III. Cơ sở tế bào học của quy luật phân li
Trong tế bào lưỡng bội, nhiễm sắc thể tồn tại thành từng cặp tương đồng trên đó
chứa cặp gen
(alen) tương ứng.
Sự phân li của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp
của chúng qua
thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hợp của cặp gen alen.
IV. Điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li
Số lượng cá thể ở các thế hệ lai phải đủ lớn để số liệu thống kê được chính xác.
Sự phân li nhiễm sắc thể như nhau khi tạo giao tử và sự kết hợp ngẫu nhiên của
các loại giao tử
khi thụ tinh.
Các giao tử và c hợp tử có sức sống như nhau, sự biểu hiện của tính trạng phải
hoàn toàn.
QUI LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP
I. Menđen giải thích kết quả thí nghiệm
QUY LUẬT PHÂN LI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY LUẬT PHÂN LI - Người đăng: Bui Xuân Tuyển
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
QUY LUẬT PHÂN LI 9 10 895