Ktl-icon-tai-lieu

Quy tắc bảo hiểm sức khỏe toàn diện Bảo Việt

Được đăng lên bởi Mr Quang
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 809 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MUÏC LUÏC
Phaàn I: Quy ñònh chung

04

Phaàn II: Caùc ñieàu kieän baûo hieåm

08

Phaàn III: Caùc ñieàu khoaûn loaïi tröø chung

10

Phaàn IV: Thuû tuïc yeâu caàu traû tieàn Baûo hieåm

12

Ñieàu khoaûn boå sung Baûo hieåm Söùc khoûe toaøn dieän 13

QUY ÑÒNH CHUNG

BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN
Ban haønh keøm theo QÑ soá: 3113/2012/QÑ/TGÑ - BHBV ngaøy 28 thaùng 9 naêm 2012
cuûa Toång Giaùm ñoác Toång Coâng ty Baûo hieåm Baûo Vieät.

PHAÀN I: QUY ÑÒNH CHUNG
		 I. ÑÒNH NGHÓA
1. 		 Tai naïn
		 Laø baát kì söï kieän baát ngôø hay khoâng löôøng tröôùc,
gaây ra bôûi moät löïc töø beân ngoaøi, maïnh vaø coù theå
nhìn thaáy ñöôïc xaûy ra trong thôøi haïn baûo hieåm laø
nguyeân nhaân tröïc tieáp daãn ñeán thöông taät thaân
theå hoaëc cheát cho Ngöôøi ñöôïc baûo hieåm vaø xaûy ra
ngoaøi söï kieåm soaùt cuûa Ngöôøi ñöôïc baûo hieåm.
2. 		 Thöông taät thaân theå
		 Thöông taät thaân theå gaây ra tröïc tieáp bôûi tai naïn
trong thôøi haïn baûo hieåm daãn ñeán Ngöôøi ñöôïc baûo
hieåm bò thöông taät.
3.		 Thöông taät toaøn boä taïm thôøi
		 Laø tình traïng maø Ngöôøi ñöôïc baûo hieåm bò thöông
taät khoâng theå thöïc hieän ñöôïc baát kì coâng vieäc naøo
cuûa mình, nhöng tình traïng thöông taät ñoù khoâng
phaûi laø vónh vieãn.
4.		 Thöông taät boä phaän taïm thôøi
		 Laø tình traïng maø Ngöôøi ñöôïc baûo hieåm bò thöông
taät khoâng theå thöïc hieän ñöôïc moät vaøi nhieäm vuï lieân
quan ñeán coâng vieäc cuûa mình trong moät thôøi gian
nhaát ñònh.
5.		 Thöông taät toaøn boä vónh vieãn
		 Laø thöông taät laøm cho Ngöôøi ñöôïc baûo hieåm bò
caûn trôû hoaøn toaøn khi tham gia vaøo coâng vieäc cuûa
ngöôøi ñoù hay bò maát hoaøn toaøn khaû naêng lao ñoäng
trong baát kì loaïi lao ñoäng naøo vaø keùo daøi 52 tuaàn
lieân tuïc vaø khoâng hy voïng vaøo söï tieán trieån cuûa
thöông taät ñoù.

ñöôïc nhaän baûo hieåm theo Hôïp ñoàng baûo hieåm vaø
laø beänh/thöông taät maø Ngöôøi ñöôïc baûo hieåm:
a. 		 ñaõ phaûi ñieàu trò trong voøng 3 naêm gaàn ñaây hoaëc
b. 		 trieäu chöùng beänh/ thöông taät ñaõ xuaát hieän hoaëc ñaõ
xaûy ra tröôùc ngaøy kyù hôïp ñoàng maø Ngöôøi ñöôïc baûo
hieåm ñaõ bieát hoaëc yù thöùc ñöôïc cho duø Ngöôøi ñöôïc
baûo hieåm coù thöïc söï khaùm, ñieàu trò hay khoâng.
		 Beänh/ thöông taät coù saün bao goàm nhöng khoâng
giôùi haïn ôû caùc beänh nhö: vieâm Amidan caàn phaûi
caét, vieâm VA caàn phaûi naïo, veïo vaùch ngaên caàn
phaãu thuaät, roái loaïn tieàn ñình, beänh hen, beänh
thoaùi hoùa ñoát soáng, vieâm tai giöõa caàn phaãu thuaät
ñaët oáng thoâng khí, tró caàn p...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy tắc bảo hiểm sức khỏe toàn diện Bảo Việt - Người đăng: Mr Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Quy tắc bảo hiểm sức khỏe toàn diện Bảo Việt 9 10 910